惊风飘白日,忽然归西山上一句下一句 前一句后一句 赠徐干(惊风飘白日)拼音版 曹植诗词_城南实验中学

惊风飘白日,忽然归西山上一句 下一句

出自魏晋曹植的《赠徐干(惊风飘白日)
原文翻译:

【赠徐干】 

惊风飘白日,忽然归西山。

园景光未满,众星粲以繁 。 

志士营世业,小人亦不闲 。

聊且夜行游,游彼双阙间。 

文昌郁云兴,迎风高中天。

春鸠鸣飞栋,流猋激棂轩。 

顾念蓬室士,贫贱诚足怜。

薇藿弗充虚,皮褐犹不全。 

慷慨有悲心,兴文自成篇。 

宝弃怨何人,和氏有其愆。 

弹冠俟知己,知己谁不然? 

良田无晚岁,膏泽多丰年。 

亮怀均璠美,积久德愈宣。 

亲交义在敦,申章复何言。

赠徐干(惊风飘白日)拼音版

【zèng xú gàn 】 

jīng fēng piāo bái rì ,hū rán guī xī shān 。

yuán jǐng guāng wèi mǎn ,zhòng xīng càn yǐ fán 。 

zhì shì yíng shì yè ,xiǎo rén yì bú xián 。

liáo qiě yè háng yóu ,yóu bǐ shuāng què jiān 。 

wén chāng yù yún xìng ,yíng fēng gāo zhōng tiān 。

chūn jiū míng fēi dòng ,liú biāo jī líng xuān 。 

gù niàn péng shì shì ,pín jiàn chéng zú lián 。

wēi huò fú chōng xū ,pí hè yóu bú quán 。 

kāng kǎi yǒu bēi xīn ,xìng wén zì chéng piān 。 

bǎo qì yuàn hé rén ,hé shì yǒu qí qiān 。 

dàn guàn sì zhī jǐ ,zhī jǐ shuí bú rán ? 

liáng tián wú wǎn suì ,gāo zé duō fēng nián 。 

liàng huái jun1 fán měi ,jī jiǔ dé yù xuān 。 

qīn jiāo yì zài dūn ,shēn zhāng fù hé yán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

曹植的诗词大全

《赠白马王彪·并序》 《杂诗·南国有佳人》 《门有万里客行》 《吁嗟篇(吁嗟此转蓬)》 《七哀》 《送应氏二首》 《善哉行二首》 《送应氏(清时难屡得)》 《赠徐干(惊风飘白日)》 《杂诗六首·其一》 《箜篌引 / 野田黄雀行》 《赠丁仪(初秋凉气发)》 《杂诗·其一高台多》 《七步诗》 《仙人篇》 《杂诗六首·其一》 《美女篇(美女妖且闲)》 《箜篌引(置酒高殿上)》 《怨歌行(为君既不易)》 《洛神赋》 《野田黄雀行(高树多悲风)》 《箜篌引 / 野田黄雀行》 《吁嗟篇》 《鰕[鱼且]篇(鰕[鱼且]游潢》 《铜雀台赋》 《杂诗(高台多悲风)》 《名都篇》 《美女篇》 《情诗(微阴翳阳景)》 《送应氏(步登北邙阪)》 《杂诗(仆夫早严驾)》 《薤露篇(天地无穷极)》 《七步诗》 《泰山梁甫行(八方各异气)》 《七步诗(煮豆燃豆萁)》 《赠白马王彪并序(谒帝承明庐)》 《铜雀台赋》 《杂诗(飞观百余尺)》 《明月上高楼》 《明月上高楼》 《当墙欲高行(龙欲升天须浮云)》 《赠白马王彪(并序)》 《送应氏二首》 《洛神赋》 《洛神赋(黄初三年)》 《杂诗(转蓬离本根)》 《杂诗(西北有织妇)》 《七哀(明月照高楼)》 《白马篇(白马饰金羁)》 《杂诗(南国有佳人)》 《名都篇(名都多妖女)》

赠徐干(惊风飘白日)注释及译文

⑴惊风:急风。以上二句是说,傍晚的时候急风大作,太阳很快地就落下去了。这里有慨叹时光飞驶人生短暂之意。
⑵园景:古代用以称太阳和月亮。景,明也,天地间园而且明者无过于日月,故云。此处指月亮。光未满:指月尚未圆。
⑶粲以繁:明亮而且众多。以,同而。
志士:有志于干事业的人。小人:指那些饱食终日,无所用心,但以裘马游乐为事的人。以上二句是说,志士仁人们都积极地为国家建立功业,而那些小人们倒也并不闲着,即如下文所说的从事“闲游”。这里暗中表现了一种有志不得施展的苦闷无聊之情。
⑸双阙:指皇宫正门两侧的望楼。
⑹文昌:邮都魏宫的正殿名。郁云兴:郁郁然如云之起,形容文昌殿的巍峨高大。郁,盛貌;兴,起也。
⑺迎风:迎风观,在邮都。高中天:高耸入云。中天,半空,当空。
⑻飞栋:高殿的檐宇。
⑼流猋(biāo标):旋风。棂轩:阑干。以上文昌迎风二句极言殿堂之高,春鸠流猋二句比喻一班流俗之辈的居位掌权。
⑽蓬室士:指徐干。蓬室,草房。
⑾弗充虚:不能填满空肚子。
⑿皮褐:毛皮与短褐,指一般人的冬季之服。
⒀兴文:著文,即写作《中论》。
⒁宝:指壁玉,这里比喻徐干。和氏:指卞和,古代能识宝玉的人,曾得荆山之璞以献楚王,事见《韩非子·和氏》。这里比喻自己。二句的意思是说,徐干有如此之才得不到朝廷重用,这是自己的罪过,自己没有象卞和那样罚邰希葜了宝玉就不怕一切危险地向当权者进献。愆(qián前):罪过。
⒂弹冠:《汉书·王吉传》:“吉与贡禹为友,时称‘王阳(王吉字子阳)在位,贡公弹冠’”。意思是,好朋友一当权,自己就可弹掉帽子上的灰尘,做好做官的准备了。俟,等待。这两句是说,等待好朋友的推荐,(这是大家共有的心情),而好朋友想推荐知己者心情,谁又不是如此呢?言外之意是自己眼前难以办到。
⒃晚岁:晚收成。
⒄膏泽:指肥沃的土地。
⒅亮:诚然,果然。玙瑶(yǔfán与潘):美玉,这里比喻道德才干。
⒆宣:显著。
⒇敦:厚。最后两句是说,知己之间重要的是在于交情深厚,除此赠诗之外,何必再说别的呢?

赠徐干(惊风飘白日)赏析

赠人之作,是曹植诗歌的一个重要内容。以“赠”字为题的就有《赠王粲》、《赠丁仪》、《赠丁翼》、《赠丁仪王粲》、《赠白马王彪》等。此赠友人徐干
徐干(170-217),字伟长,北海郡(今山东昌乐附近)人。善诗赋,好文词,曾作《中论》二十篇,是著名的“建安七子”之一。但一生坎坷不遇,独住陋巷,贫贱可怜。曹植此诗,即悯其不遇,勉其待时的劝慰之作。
诗是在银白色的月光下写成的。先由黄昏导入。首句“惊风飘白日”,著一“惊”字,“飘”字,势如高山坠石,劈空而来,以飞动的警句,振起全篇。风惊而日飘,倏忽而昼晦,景象十分奇异。李善说:“夫日丽于天,风生平地,而言飘者,夫浮景骏奔,倏焉而过,余光杳杳,似若飘然。”事实上,风惊而倏起,日飘而归山,这样的景象,不会和由诗题点明的诗人对徐干的思念没有关系。因此,风之惊,日之飘,都是诗人眼中的主观镜头,因为思念,遂神情袂忽,光景西驰。而此时此刻,不觉已“圆景光未满,众星灿以繁。”只身独立于星月银白色的清辉之下了。
月下怀人的诗,早在《诗经·月出》中已被人歌唱过,本身并不新鲜。但把怀人的内容与月下景色的描写结合起来,而怀人又包涵思念、劝慰、开导、期待等复杂的内容,却是《诗经》里那位无名诗人歌唱“月出皎兮,佼人僚兮”所无法比拟的。“志士营世业,小人亦不闲。”意思是说:在这月明星灿的夜晚,徐干也许忙着建立垂之久远的功业,而我也无片刻闲暇呀。“小人”与“志士”对举,此为戏称,也反映了年龄上的差异。曹植比徐干小二十多岁,故“小人”或许与“小子”意思接近,是曹植作为晚辈的谦称。“亦不闲”即引发“夜行游”,导入下文。以下六句,均描写月下邺城皇宫夜景:廊柱浮动夜云的文昌殿,檐牙刺破夜空的迎风观;望楼剪影般嵯峨的双阙,飞栋下惊宿鸣叫的春鸠,回廊上激于棂(即棂)轩的流飙。
琼楼——蓬室。诗人的笔陡然一转,像大幅度的电影剪辑镜头,把琼楼玉宇与陋巷蓬室组合在一起,并由“蓬室”及于独处蓬室的友人徐干。“顾念蓬室士”以下六句,写徐干的贫贱可怜,虽薇藿食之不饱,粗褐衣之不全,仍怀文抱质,安然处贫,发愤著书。“宝弃怨何人”以下四句,前两句用和氏献璧典。以和氏璧喻徐干,表示自己援引无力的歉意;后二句解释,自己无力是因为无权。因无权无力援引友人,故“知己谁不然”微露愤激。这种愤激,与《野田黄雀行》中“利剑不在掌,结交何须多”相类似。既已无可奈何,故“良田无晚岁”以下均为宽慰语,前两句以“良田嘉禾”为喻,后两句以“玙璠美玉”相匹。这与《赠王粲》中“重阴润万物,何惧泽不周”,与《赠丁翼》中“积善有余庆,荣枯立可须”是一致的。劝慰的方式相同,正表明蕴藏在深处的无可奈何也相同。末以作诗相赠为结。至此,体既被于文质,情既兼于雅怨,而诗意又曲折盘旋。尤以“惊风飘白日”发起诗端,工于起调,则为曹植当行。后唐人王维岑参杜甫的“风劲角弓鸣”,“送客飞鸟外”、“带甲满天地”,均用此句法。

曹植简介

曹植(192-232),字子建,曹操的儿子,曹丕的弟弟,是建安时期最有才华的诗人。早期很受其父的宠爱,几乎被立为太子,因而受到其兄曹丕的嫉恨。曹丕即位后,曹植遭到了严重的打击与迫害,几次被贬爵移封。曹丕死,曹叡即位后,曹植曾多次上书,希望能有报效国家的机会,但都未能如愿。最后在困顿苦闷中死去,年仅四十一岁。曹植的生活和创作,以曹丕即位为界分为前后两期。前期作品表现了他的政治抱负和对于建功立业的热烈向往,同时也写了一些反映社会动乱和表现人民疾苦的诗篇。后期作品则较多地反映了封建统治集团的内部矛盾,表现了自己受压抑,有志不得伸的悲愤情绪,对我们认识曹魏王朝,认识被「忠孝仁义」纱幕遮盖着的统治阶级内部的冷酷凶残,有一定的价值。曹植的诗歌艺术成就较高,《诗品》说它「骨气奇高,词采华茂,情兼雅怨,体被文质」。同时,曹植又是最早的注意声律的人,他的作品多声调和谐,韵节响亮。清代沈德潜曾说:「子建诗五色相宣,八音朗畅」,对五言诗的发展有重要贡献。他的章表辞赋也很著名,都洋溢着非凡的才气。作品有《曹子建集》。诗歌注本以黄节的《曹子建诗注》较为详备。

名句类别

山水」 「天气」 「写风」 「太阳

编者注:本文提供了惊风飘白日,忽然归西山上一句下一句 前一句后一句,赠徐干(惊风飘白日)拼音版 曹植简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5749.html

友情链接>>