香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍上一句下一句 前一句后一句 庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版 李白诗词_城南实验中学

香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍上一句 下一句

出自唐朝李白的《庐山谣寄卢侍御虚舟
原文翻译:
我本楚狂人,凤歌笑孔丘。[2] 手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。 五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。 庐山秀出南斗傍,屏风九叠云锦张, 影落明湖青黛光。 金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。[3] 香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。 翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。 登高壮观天地间,大江茫茫去不还。 黄云万里动风色,白波九道流雪山。 好为庐山谣,兴因庐山发。 闲窥石镜清我心,谢公行处苍苔没。 早服还丹无世情,琴心三叠道初成。 遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。 先期汗漫九垓上,愿接卢敖游太清。
庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版
wǒ běn chǔ kuáng rén ,fèng gē xiào kǒng qiū 。[2] shǒu chí lǜ yù zhàng ,cháo bié huáng hè lóu 。 wǔ yuè xún xiān bú cí yuǎn ,yī shēng hǎo rù míng shān yóu 。 lú shān xiù chū nán dòu bàng ,píng fēng jiǔ dié yún jǐn zhāng , yǐng luò míng hú qīng dài guāng 。 jīn què qián kāi èr fēng zhǎng ,yín hé dǎo guà sān shí liáng 。[3] xiāng lú bào bù yáo xiàng wàng ,huí yá tà zhàng líng cāng cāng 。 cuì yǐng hóng xiá yìng cháo rì ,niǎo fēi bú dào wú tiān zhǎng 。 dēng gāo zhuàng guān tiān dì jiān ,dà jiāng máng máng qù bú hái 。 huáng yún wàn lǐ dòng fēng sè ,bái bō jiǔ dào liú xuě shān 。 hǎo wéi lú shān yáo ,xìng yīn lú shān fā 。 xián kuī shí jìng qīng wǒ xīn ,xiè gōng háng chù cāng tái méi 。 zǎo fú hái dān wú shì qíng ,qín xīn sān dié dào chū chéng 。 yáo jiàn xiān rén cǎi yún lǐ ,shǒu bǎ fú róng cháo yù jīng 。 xiān qī hàn màn jiǔ gāi shàng ,yuàn jiē lú áo yóu tài qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《赠易秀才》 《清平调·其三》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《越女词五首(越中书所见也)》 《关山月》 《赠孟浩然》 《赠僧行融》 《示金陵子(一作金陵子词)》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《春日陪杨江宁及诸官宴北湖感古作》 《戏赠杜甫(以下见《唐诗纪事》)》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《酬崔十五见招》 《初出金门,寻王侍御不遇,咏壁上鹦鹉》 《哭宣城善酿纪叟》 《见京兆韦参军量移东阳二首》 《送李青归南叶阳川》 《侠客行》 《少年行》 《塞下曲六首》 《古风(丑女来效颦)》 《陪族叔当涂宰游化城寺升公清风亭》 《长歌行》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《折荷有赠》 《赠崔咨议》 《相和歌辞。相逢行二首》 《丁都护歌》 《草书歌行》 《姑孰十咏》 《将进酒》 《临江王节士歌》 《赠别从甥高五》 《白头吟》 《王右军》 《江夏行》 《太原早秋》 《白田马上闻莺》 《江行寄远》 《中山孺子妾歌》 《酬裴侍御留岫师弹琴见寄》 《广陵赠别》 《塞下曲六首(五月天山雪)》 《荆门浮舟望蜀江》 《与周刚清溪玉镜潭宴别(潭在秋浦桃树陂下余新名此潭)》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《宣城送刘副使入秦》 《避地司空原言怀》 《送范山人归泰山》 《江夏使君叔席上赠史郎中》 《静夜思(床前明月光)》 《鲁中送二从弟赴举之西京(一作送族弟锽)》 《江夏送友人》 《送杨少府赴选》 《长相思三首》 《题金陵王处士水亭(此亭盖齐朝南苑,又是陆机故宅)》 《送蔡山人》 《古风(倚剑登高台)》 《九日龙山饮》 《送张舍人之江东》 《对雪奉饯任城六父秩满归京》 《日出行 / 日出入行》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《浣纱石上女》 《送郄昂谪巴中》 《感时留别从兄徐王延年、从弟延陵》 《杂曲歌辞。结袜子》 《丁督护歌(云阳上征去)》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《出自蓟北门行》 《口号(一作口号留别金陵诸公)》 《对酒》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 《赠郭将军》 《江上答崔宣城》 《塞下曲六首·其一》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《短歌行》 《献从叔当涂宰阳冰》 《对雪醉后赠王历阳》 《清平调·其一》 《送别(水色南天远)》 《劳劳亭》 《南都行》 《送友人》 《永王东巡歌十一首(试借君王玉马鞭)》 《送当涂赵少府赴长芦》 《送郄昂谪巴中》 《早发白帝城 / 白帝下江陵》 《鲁郡东石门送杜二甫》 《妾薄命》 《春日游罗敷潭》 《咏邻女东窗海石榴》 《送范山人归太山》 《上三峡》 《清平乐(禁庭春昼)》 《送梁四归东平》 《杨叛儿》

庐山谣寄卢侍御虚舟译文及注释

译文我本是像那个接舆楚狂人,高声唱着凤歌去嘲笑孔丘。手里拿一根镶绿玉的棍杖,大清早辞别著名的黄鹤楼。攀登五岳寻仙道不畏路远,这一生就喜欢踏上名山游。秀美的庐山挺拔在南斗旁,九叠云屏像锦绣云霞铺张,湖光山影相互映照泛青光。金阙岩前双峰矗立入云端,三叠泉如银河倒挂三石梁。香炉峰瀑布与它遥遥相望,重崖叠嶂耸云霄莽莽苍苍。翠云红霞与朝阳相互辉映,鸟儿也飞不过吴天广又长。登高远望天地间壮观景象,大江悠悠东流去永不回还。天上万里黄云变动着风色,江流波涛九道如雪山奔淌。我喜欢为雄伟的庐山歌唱,这兴致因庐山风光而滋长。闲时观看石镜使心神清净,谢灵运足迹早被青苔掩藏。我要早服仙丹去掉尘世情,修炼三丹和积学道已初成。远远望见仙人正在彩云里,手里捧着芙蓉花朝拜玉京。早已约好神仙在九天会面,希望迎接你一同邀游太清。

注释(1)谣:不合乐的歌,一种诗体。卢侍御虚舟:卢虚舟,字幼真,范阳(今北京大兴县)人,唐肃宗时曾任殿中侍御史,相传“操持有清廉之誉”(见清王琦注引李华《三贤论》),曾与李白同游庐山。(2)楚狂人:春秋时楚人陆通,字接舆,因不满楚昭王的政治,佯狂不仕,时人谓之“楚狂”。(3)凤歌笑孔丘:孔子适楚,陆通游其门而歌:“凤兮凤兮,何德之衰……”劝孔不要做官,以免惹祸。这里,李白以陆通自比,表现对政治的不满,而要像楚狂那样游览名山过隐居生活。(4)绿玉杖:镶有绿玉的杖,传为仙人所用。(5)五岳:即东岳泰山,西岳华山,南岳衡山,北岳恒山,中岳嵩山。此处泛指中国名山。(6)南斗:星宿名,二十八宿中的斗宿。古天文学家认为浔阳属南斗分野(古时以地上某些地区与天某些星宿相应叫分野)。这里指秀丽的庐山之高,突兀而出。(7)屏风九叠:指庐山五老峰东的九叠屏,因山丸叠如屏而得名。(8)影落:指庐山倒映在明澈的鄱阳湖中。青黛(dài代):青黑色。(9)金阙(què确):阙为皇宫门外的左右望楼,金阙指黄金的门楼,这里借指庐山的石门——庐山西南有铁船峰和天池山,二山对峙,形如石门。(10)银河:指瀑布。三石梁:一说在五老峰西,一说在简寂观侧,一说在开先寺(秀峰寺)旁,一说在紫霄峰上。近有人考证,五老峰西之说不谬。(11)香炉:南香炉峰。瀑布:黄岩瀑布。(12)迥崖沓(tà踏)嶂:曲折的山崖,重叠的山峰。凌:高出。苍苍:青色的天空。(13)吴天:九江春秋时属吴国。整句诗的意思:连鸟也难以飞越高峻的庐山和它辽阔的天空。(14)大江:长江。(15)黄云:昏暗的云色。(16)白波九道:九道河流。古书多说长江至九江附近分为九道。李白在此沿用旧说,并非实见九道河流。雪山:白色的浪花。(17)石镜:古代关于石镜有多种说法,诗中的石镜应指庐山东面的“石镜”——圆石,平滑如镜,可见人影。清我心:清涤心中的污浊。(18)谢公:谢灵运。(19)服:服食。还丹:道家炼丹,将丹烧成水银,积久又还成丹,故谓“还丹”。(20)琴心三叠:道家修炼术语,一种心神宁静的境界。(21)玉京:道教称元始天尊在天中心之上,名玉京山。(22)先期:预先约好。汗漫:仙人名,一云造物者。九垓(gāī该):九天之外。(23)卢敖:战国时燕国人,周游至蒙谷山,见一古怪之士迎风而舞。卢敖邀他同游,那人笑着说:“吾与汗漫期于九垓之外,不可久留。”遂纵身跳入云中。太清:太空。

庐山谣寄卢侍御虚舟创作背景

这首诗作于公元760年(肃宗上元元年),即诗人流放夜郎途中遇赦回来的次年。李白遇赦后从江夏(今湖北武昌)往浔阳(今江西九江)游庐山时作了这首诗,那时李白已经历尽磨难,始终不愿向折磨他的现实低头,求仙学道的心情更加迫切了。

庐山谣寄卢侍御虚舟赏析

  此诗为写景名篇。诗人以大手笔描绘了庐山雄奇壮丽的风光,可谓描写庐山的千古绝唱。同时,此诗也表现了诗人的豪迈气概,抒发了诗人寄情写山水的诗词">山水、纵情遨游、狂放不羁的情怀,表达了诗人想在名山胜景中得到寄托,在神仙境界中逍遥的愿望,流露了诗人因政治失意而避世求仙的愤世之情。 

  “我本楚狂人,凤歌笑孔丘。”起句即用典,开宗明义表达胸襟:我本来就象楚狂接舆,高唱凤歌嘲笑孔丘。孔子曾去楚国,游说楚王。接舆在他车旁唱道:“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏,来者犹可追!已而!已而!今之从政者殆而!”(《论语​·微子》)嘲笑孔子迷于做官。李白以楚狂自比,表示了对政治前途的失望,暗示出要象楚狂那样游诸名山去过隐居生活。“凤歌”一典,用语精警,内容深刻,饱含身世之感。接着诗人写他离开武昌到庐山:“手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”。诗人以充满神话传说的色彩表述他的行程:拿着仙人所用的嵌有绿玉的手杖,于晨曦中离开黄鹤楼。为什么到庐山来呢?是因为“好入名山游。”后两句诗,既可说是李白一生游踪的形象写照,同时也透露出诗人寻仙访道的隐逸之心。

  以上是第一段,可谓序曲。然后转入第二段,诗人以浓墨重彩,正面描绘庐山和长江的雄奇风光。先写山景鸟瞰:“庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。”古人认为天上星宿指配地上州域,庐山一带正是南斗的分野。屏风九叠,指庐山五老峰东北的九叠云屏。三句意谓:庐山秀丽挺拔,高耸入云;树木青翠,山花烂熳,九叠云屏像锦绣云霞般展开;湖光山影,相互映照,烘托得分外明媚绮丽。以上是粗绘,写出庐山的雄奇瑰丽;下面,则是细描:“金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。”金阙、三石梁、香炉、瀑布,都是庐山绝景。这四句是从仰视的角度来描写:金阙岩前矗立着两座高峰,三石梁瀑布有如银河倒挂,飞泻而下,和香炉峰瀑布遥遥相对,那里峻崖环绕,峰峦重叠,上凌苍天。接着,笔姿忽又宕起,总摄全景:“翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。”旭日初升,满天红霞与苍翠山色相辉映;山势峻高,连鸟也飞不到;站在峰顶东望吴天,真是寥廓无际。诗人用笔错综变化,迂回别致,层层写来,把山的瑰玮和秀丽,写得淋漓尽致,引人入胜。

  然后,诗人登高远眺,以如椽大笔,彩绘长江雄伟气势:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山。”九道,古谓长江流至浔阳分为九条支流。雪山,形容白波汹涌,堆叠如山。这几句意谓:登临庐山高峰,放眼纵观,只见长江浩浩荡荡,直泻东海,一去不返;万里黄云飘浮,天色瞬息变幻;茫茫九派,白波汹涌奔流,浪高如雪山。诗人豪情满怀,笔墨酣畅,将长江景色写得境界高远,气象万千。何等雄伟,何等壮美!大自然之美激发了大诗人的无限诗情:“好为庐山谣,兴因庐山发。闲窥石镜清我心,谢公行外苍苔没。”石镜,传说在庐山东面有一圆石悬岩,明净能照人形。谢公,南朝宋谢灵运,尝入彭蠡湖口,登庐山,有“攀崖照石镜”诗句(《谢康乐集​·入彭蠡湖口​》)。李白经过永王璘事件的挫折后,重登庐山,不禁感慨万千。这四句意思是:爱作庐山歌谣,诗兴因庐山而激发。从容自得地照照石镜,心情为之清爽,谢灵运走过的地方,如今已为青苔所覆盖。人生无常,盛事难再。李白不禁油然产生寻仙访道思想,希望超脱现实,以求解决内心的矛盾。

  “早服还丹无世情,琴心三叠道初成。”还丹,道家所谓服后能“白日升天”的仙丹。琴心三叠,指道家修炼的功夫很深,达到心和神悦的境界。这两句表明诗人想象着自己有一天能早服仙丹,修炼升仙,以摆脱世俗之情,到那虚幻的神仙世界:“遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。”玉京,道教谓元始天尊居处。诗人仿佛远远望见神仙在彩云里,手拿着莲花飞向玉京。诗人多么向往这样自由自在的世界:“先期汗漫九垓上,愿接卢敖游太清。”《淮南子​·道应训》载,卢敖游北海,遇见一怪仙,想同他做朋友而同游,怪仙笑道:“吾与汗漫期于九垓之外,吾不可以久驻。”“遂入云中。”汗漫,意谓不可知,这里比喻神。九垓,九天。太清,最高的天空。李白在这诗里反用其意,以怪仙自比,卢敖借指卢虚舟,邀卢共作神仙之游。两句意谓:我李白已预先和不可知之神在九天之外约会,并愿接待卢敖共游仙境。诗人浮想联翩,仿佛随仙人飘飘然凌空而去。全诗戛然而止,余韵悠然。

  此诗思想内容比较复杂,既有对儒家孔子的嘲弄,也有对道家的崇信;一面希望摆脱世情,追求神仙生活,一面又留恋现实,热爱人间风物。诗的感情豪迈开朗,磅礴着一种震撼山岳的气概。想象丰富,境界开阔,给人以雄奇的美感享受。诗的韵律随诗情变化而显得跌宕多姿。开头一段抒怀述志,用尤侯韵,自由舒展,音调平稳徐缓。第二段描写庐山风景,转唐阳韵,音韵较前提高,昂扬而圆润。写长江壮景则又换删山韵,音响慷慨高亢。随后,调子陡然降低,变为入声月没韵,表达归隐求仙的闲情逸致,声音柔弱急促,和前面的高昂调子恰好构成鲜明的对比,极富抑扬顿挫之妙。最后一段表现美丽的神仙世界,转换庚清韵,音调又升高,悠长而舒畅,余音袅袅,令人神往。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

山水」 「瀑布

编者注:本文提供了香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍上一句下一句 前一句后一句,庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5473.html

友情链接>>