哀蝉无留响,丛雁鸣云霄上一句下一句 前一句后一句 己酉岁九月九日拼音版 陶渊明诗词_城南实验中学

哀蝉无留响,丛雁鸣云霄上一句 下一句

出自魏晋陶渊明的《己酉岁九月九日
原文翻译:
靡靡秋已夕,凄凄风露交。
蔓草不复荣,园木空自凋。
清气澄余滓,杳然天界高。
哀蝉无留响,丛雁鸣云霄
万化相寻绎,人生岂不劳?
从古皆有没,念之中心焦。
何以称我情?浊酒且自陶。
千载非所知,聊以永今朝。
己酉岁九月九日拼音版
mí mí qiū yǐ xī ,qī qī fēng lù jiāo 。
màn cǎo bú fù róng ,yuán mù kōng zì diāo 。
qīng qì chéng yú zǐ ,yǎo rán tiān jiè gāo 。
āi chán wú liú xiǎng ,cóng yàn míng yún xiāo
wàn huà xiàng xún yì ,rén shēng qǐ bú láo ?
cóng gǔ jiē yǒu méi ,niàn zhī zhōng xīn jiāo 。
hé yǐ chēng wǒ qíng ?zhuó jiǔ qiě zì táo 。
qiān zǎi fēi suǒ zhī ,liáo yǐ yǒng jīn cháo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

陶渊明的诗词大全

《拟古(少时壮且厉)》 《饮酒(衰荣无定在)》 《杂诗·人生无根蒂》 《杂诗(代耕本非望)》 《五柳先生传》 《饮酒(少年罕人事)》 《归园田居(久去山泽游)》 《读山海经(夸父诞宏志)》 《拟古(荣荣窗下兰)》 《戊申岁六月中遇火》 《饮酒·其五》 《诸人共游周家墓柏下(今日天气佳)》 《移居二首》 《归园田居(少无适俗韵)》 《四时》 《拟古(仲春遘时雨)》 《归园田居(野外罕人事)》 《归园田居(种豆南山下)》 《闲情赋》 《和郭主簿(蔼蔼堂前林)》 《桃花源记》 《咏荆轲(燕丹善养士)》 《归园田居·其四》 《和刘柴桑(山泽久见招)》 《读山海经(岩岩显朝市)》 《闲情赋》 《归园田居·其四》 《杂诗(人生无根蒂)》 《答庞参军(相知何必旧)》 《赠羊长史·并序》 《归园田居·其三》 《饮酒(幽兰生前庭)》 《拟挽歌辞(有生必有死)》 《饮酒(清晨闻叩门)》 《饮酒(故人赏我趣)》 《移居(春秋多佳日)》 《拟挽歌辞三首》 《读山海经(精卫衔微木)》 《始作镇军参军经曲阿作(弱龄寄事外)》 《癸卯岁始春怀古田舍二首》 《四时》 《赠羊长史·并序》 《咏贫士(万族各有托)》 《饮酒·其四》 《饮酒·其四》 《咏贫士》 《己酉岁九月九日》 《饮酒(子云性嗜酒)》 《癸卯岁十二月中作与从弟敬远》 《始作镇军参军经曲阿作》 《读山海经·其一》 《归园田居·其一》 《始作镇军参军经曲阿作》 《归园田居·其二》 《归去来兮辞·并序》 《读山海经·其十》 《己酉岁九月九日》 《五柳先生传》 《读山海经·其十》 《归园田居(怅恨独策还)》 《庚戌岁九月中于西田获早稻(人生归有道)》 《饮酒·其五》 《咏贫士》 《桃花源记》 《有会而作(弱年逢家乏)》 《戊申岁六月中遇火》 《咏荆轲》 《和郭主簿·其二》 《拟挽歌辞(荒草何茫茫)》 《癸卯岁始春怀古田舍(先师有遗训)》 《拟挽歌辞(在昔无酒饮)》 《移居二首》 《归园田居·其五》 《饮酒(羲农去我久)》 《拟古(日暮天无云)》 《归去来兮辞·并序》 《形赠神(天地长不没)》 《游斜川(开岁倏五日)》 《乞食(饥来驱我去)》 《和郭主簿·其二》 《饮酒(青松在东园)》 《归园田居·其三》 《赠长沙公(同源分流)》 《九日闲居(世短意常多)》 《酬刘柴桑》 《杂诗(忆我少壮时)》 《桃花源诗并记(嬴氏乱天纪)》 《赠羊长史并序(愚生三季后)》 《移居(昔欲居南村)》 《荣木(采采荣木)》 《归园田居·其一》 《归园田居·其五》 《停云(霭霭停云)》 《时运(迈迈时运)》 《饮酒·结庐在人境》 《九日闲居·并序》 《归园田居·其二》 《读山海经·其一》 《酬刘柴桑》 《癸卯岁十二月中作与从弟敬远》

己酉岁九月九日鉴赏

  这首诗是公元409年(义熙五年)重阳节作,前八句描写时景:“靡靡秋已夕,凄凄风露交。”九月已是暮秋,凄凉的风露交相来到。“靡靡”,渐渐的意思。用这“靡靡”与下“凄凄”两个细声叠词,似乎也传出了深秋特殊的气息。这两句是概括描写,下两句写园林:“蔓草不复荣,园木空自凋。”有顽强生命力的蔓草也不再生长了,园中树木也纷纷凋零,这见出秋气摧败零落的厉害,“空自”,含有无可如何之意。再两句写天空:“清气澄余滓,杳然天界高。”清爽的秋气澄清了尘埃,秋空显得特别高远。所谓秋高气爽,是包含了天色和心理感觉两个方面,这“杳然天界高”中就显出了目接秋空时那种新鲜感、那种精神的超旷感。最后两句写“群动”:“哀蝉无留响,丛雁鸣云霄。”秋蝉的哀咽停止了,只有群雁在高空鸣叫。这一息一鸣,把节序的变迁表现得更强烈了,那嘹唳的雁声又最能引发人的悲凉意绪。这三个层次的描写,空间的变化、感觉的变化,历历分明。

  后面八句是感想。“万化相寻绎,人生岂不劳?”“万化”,万物的变化。“寻绎”,连续不断。这是指上面所写的那些变化。于是自然联想到人生。人生没有不忧劳的。正如后来欧阳修所说,“百忧感其心,万事劳其形,有动于中,必摇其精”,自然易于衰老了。(《秋声赋》)万事万物都在生生灭灭,人也如此,人的生命总有终结的一天,死生的大哀曾纠缠过每一个有理智的人。陶渊明也不例外;何况今天是重阳节,这是个吉利的日子,九月九象征长久,这就更能激起他的忧生之嗟了。所以下面他说:“念之中心焦”。这个“焦”字把那无可名状的痛苦表达出来了。写到这里可以说他的心情是极不平静,但他又是个通达的人,他不会像阮籍那样作穷途之哭的,他是有控制自己情绪的精神支柱:委运任化,顺乎自然。下面他写道:“何以称我情?浊酒且自陶。千载非所知,聊以永今朝。”他说:什么才叫我称心如意呢?还是喝酒吧。千年的变化不是我所能了解的,还是来歌咏(通永)今朝吧。执着于“今朝”,把握这可以把握的实在的人生,这样他就可以做到“纵浪大化中,不喜亦不惧”(《形影神》)了。这里他似乎是在“借酒浇愁”,但并不怎么勉强。重阳节的习俗就是喝酒,这个应节的举动正好作了他消解万古愁的冲剂。

  陶渊明写有两首重九诗,意思差不多,写法不太一样。这首写景占有较多篇幅,写景也较细致,这是后半抒怀的出发点;另一首以感慨为主,中间只有四句写景的穿插。比较起来,这首诗要显得自然平和些。

陶渊明简介

陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江市西南)人,是中国文学史上的大诗人。他出身于一个官僚家庭,曾祖陶侃做过大司马,祖父陶茂、父亲陶逸都做过太守。县令一类的官。外祖孟嘉做过征西大将军。不过到了他的时代,家境已经衰落,所以他一生过着穷困的生活。他处在一个晋、宋易代的时期,政治的黑暗,阶级斗争的尖锐,民族矛盾的激化,都深深地影响着他。他青年时期怀有大志,但是后来和黑暗现实一接触,便使这种思想发生了变化。中年时期为饥寒所迫,曾做过几任小官。晚年时期完全过着躬耕的生活。陶渊明的作品,现存的有诗歌一百二十多首,散文六篇,辞赋两篇。其中成就高的是描写田园生活的诗歌,即所谓「田园诗」。这些诗歌反映了他鄙夷功名利禄的高远理想、志趣和守志不阿的耿介品格,反映了他对污浊现实的憎恶和对淳朴的农村生活的热爱。正象鲁迅所说:「可见他于世事也并没有遗忘和冷淡」(《魏晋风度及文章与药及酒之关系》)。他不但有「悠然见南山」的一面,还有「金刚怒目」式的一面。他歌咏了那些历史上和神话传说中失败而不屈的英雄赞扬了那些壮烈牺牲的人物。当然,他的作品也明显流露了消极的乐天知命和人生无常的思想,也流露了一些颓废没落情绪。他的诗的风格平淡、自然,语言简洁、含蓄,浑厚而富有意境,在我国古代诗歌史上独具特色。陶渊明作品的注本,今存较早的本子是宋刊巾箱本李公焕《笺注陶渊明集》。另外,有比较最通行的本子是陶澍集注《靖节先生集》。

名句类别

动物

编者注:本文提供了哀蝉无留响,丛雁鸣云霄上一句下一句 前一句后一句,己酉岁九月九日拼音版 陶渊明简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/274.html

友情链接>>