满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠上一句下一句 前一句后一句 水调歌头·江上春山远拼音版 葛长庚诗词_城南实验中学

满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠上一句 下一句

出自清朝葛长庚的《水调歌头·江上春山远
原文翻译:
江上春山远,山下暮云长。相留相送,时见双燕语风樯。满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠。回雁峰前路,烟树正苍苍。
漏声残,灯焰短,马蹄香。浮云飞絮,一身将影向潇湘。多少风前月下,迤逦天涯海角,魂梦亦凄凉。又是春将暮,无语对斜阳。
水调歌头·江上春山远拼音版
jiāng shàng chūn shān yuǎn ,shān xià mù yún zhǎng 。xiàng liú xiàng sòng ,shí jiàn shuāng yàn yǔ fēng qiáng 。mǎn mù fēi huā wàn diǎn ,huí shǒu gù rén qiān lǐ ,bǎ jiǔ wò chóu cháng 。huí yàn fēng qián lù ,yān shù zhèng cāng cāng 。
lòu shēng cán ,dēng yàn duǎn ,mǎ tí xiāng 。fú yún fēi xù ,yī shēn jiāng yǐng xiàng xiāo xiāng 。duō shǎo fēng qián yuè xià ,yǐ lǐ tiān yá hǎi jiǎo ,hún mèng yì qī liáng 。yòu shì chūn jiāng mù ,wú yǔ duì xié yáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

葛长庚的诗词大全

《酹江月(武昌怀古)》 《沁园春(送王侍郎帅三山)》 《贺新郎(贺大卿生日)》 《水调歌头·江上春山远》 《满江红(咏白莲)》 《水调歌头(和懒翁)》 《南乡子(爱阁赋别二首)》 《沁园春(赞吕公)》 《水调歌头(石知院生辰)》 《贺新郎(别鹤林)》 《汉宫春(次韵李汉老咏梅)》 《酹江月(罗浮赋别)》 《贺新郎(赋西峰)》 《满江红(咏武夷)》 《沁园春(题桃源万寿宫)》 《水调歌头(江上春山远)》 《水调歌头·江上春山远》 《柳梢青(海棠)》 《水调歌头(丙子中元后风雨有感)》 《摸鱼儿(寿傅枢阁中李夫人)》 《水龙吟(云屏漫销空山)》 《酹江月(春日)》 《霜天晓角(绿净堂)》 《贺新郎(西湖作呈章判镇、留知县)》 《念奴娇(咏雪)》 《八六子(戏改秦少游词)》 《酹江月(西湖)》 《酹江月(冬至与胡胎仙)》 《蝶恋花(题爱阁)》 《酹江月(次韵东坡赋别)》 《凤栖梧·绿暗红稀春已暮》 《贺新郎(雪)》 《贺新郎(肇庆府送谈金华、张月窗)》 《鹧鸪天(灯夕天谷席上作)》 《阮郎归(舟行即事)》 《酹江月(咏梅)》 《水龙吟(采药径)》 《卜算子(景泰山次韵东坡三首)》 《沁园春(赠胡葆元)》 《摸鱼儿(寿觉非居士)》 《满江红(别鹤林)》 《酹江月(送周舜美)》 《永遇乐(寄鹤林靖)》 《好事近(赠赵制机)》 《菩萨蛮(送刘贵伯)》 《柳梢青(寄鹤林)》 《贺新郎(赠紫元)》 《贺新郎(_·括菊花新)》 《促拍满路花(和纯阳韵)》 《水调歌头(自述)》 《行香子(满洞苔钱)》 《贺新郎(赋白芍药号为玉盘盂)》 《贺新郎(紫元席上作)》 《水调歌头(咏茶)》 《满江红(赠豫章尼黄心大师尝为官妓)》 《贺新郎(咏雪二首)》 《洞仙歌(鹤林赋梅)》 《柳梢青(送温守王侍郎帅三山)》 《满庭芳(和陈隐芝韵)》 《一翦梅(赠紫云友)》 《沁园春(寄鹤林)》 《兰陵王(题笔架山)》 《沁园春(题湖头岭庵)》 《瑶台月》 《贺新郎(咏牡丹)》 《贺新郎(罗浮作)》 《贺新郎(再送前人)》 《贺新郎(赠林紫元)》 《凤栖梧·绿暗红稀春已暮》 《兰陵王(紫元席上作)》 《满江红(听陈元举琴)》 《贺新郎(送赵师之江州)》 《行香子(题罗浮)》 《沁园春(题罗浮山)》 《贺新郎(怀仙楼)》

水调歌头·江上春山远赏析

  葛长庚的词最显著的特点,是语言讲究,工于推敲。开头的“江上春山远,山下暮云长”二句,选用江、山、云这些巨幅背景入词,同时用“远”字、“长”字预示行人辽远的去向,用“春”字、“暮”字勾勒出最叫人伤神的时令。因此,起首十字在点明“相留相送”之前,就已饱含了惜别的全部情绪。这首词的开头纯用景语,由于一二句意境高远,所以词篇刚一开始就将离别的愁绪,渲染得分外的浓烈,接着就有“相留相送”一句,似乎感情的即将汹涌而出了。谁知刚说完了这四个字,作者却突然打住,来了句“时见双燕语风樯”。“相留相送”的心情如何?作者反而欲说还休,这种写法既写出情之切,难以表达,同时又使文势跌宕,于一张一弛之中显出了作者炼句谋篇的功夫。“双燕语风樯”是借物写人,从侧面补叙“相留相送”中的情意。“满目”以下三句分别将别时所见、分手远去、别后独处三个环节写了出来。

  词篇写别离,但离别情绪却没有用一个字来正面点染,只用当时所见的江、山、云、双燕、飞花烘托离人的辛酸,这在古人诗词中已属少见;至于将别去的速度写得那么迅疾,近乎是叠用由言别到分手到孤单的一个个镜头,则无疑又是抒写离人凄苦最有效的手段。用“千里”明提两地遥远的距离,用“沃”反衬愁肠回绕的痛楚,都极有分量。“回雁峰前路”是设想中的来日前程。回雁峰为衡山七十二峰之首,相传秋雁南飞,至此而返。但是作者到了那里,返得了还是返不了呢?“烟树正苍苍”便暗示:那里渺茫难测,何从预料归期!可知,前途中山、水正多,词中独写“回雁峰”是有讲究的。

  下半阕,作者用三个字的短句,选取漏、灯、马三种事物表现行人单调的旅途生涯。其中,写漏声用“残”,写灯焰用“短”,是在暗示作者经历着一个不眠之夜。“马蹄香”是用马蹄尚有踏花余香,来说明主人公驻足不久。然而漏残焰短,天亮在即,新的跋涉又将开始。“浮云飞絮,一身将影向潇湘”写的是未来的旅程。词用“浮云飞絮”比喻旅人,是古人诗文中较为常见的;而“一身将影”用上“将”字,把“形只影单”的意思予以翻新,就开始露出逋峭之势;至“向潇湘”三字虽只引入地名,但潇湘为湘江的别称,位置在衡山之,连系上半阕中“回雁峰前路”一句,将词人心中的留连眷念之情刻画了出来。

  “多少”以下三句写“一身将影向潇湘”时的情绪,其中“多少风前月下”即叙述自己的孤独,又比照往日风前月下的幸福与团聚,在对比中写尽思念,写透凄切。“迤逦天涯海角”从回雁峰、潇湘再往极远推开,并从“多少风前月下”的美好回忆中惊醒,于是自然吐出了“魂梦亦凄凉”这一撕裂肝肺的呼声。以“又是春将暮”结尾,既呼应“江上春山远”,又挽住不尽的跋涉:“无语对斜阳”既呼应“山下暮云长”,又挽住无穷的凄凉。有了这两句,就能总揽全篇大旨,使词作首尾连贯,浑然一体。此外,结处出现“无语对斜阳”的人形象,将所有的情思全凝聚在他那深沉的眼神里,也极耐寻味。

  葛长庚有云游四方和道士生活的薰陶,因而他的作品清隽飘逸。这阕词赋离愁,从“春山”、“暮云”以下,选用一连串最能叫人愁绝的景物,间用比兴与直接抒写之法,多方面渲染个人情绪,写得愁肠百转,深沉郁结。然而词篇从“相留相送”写起,一气经过回雁峰、潇湘,直至天涯海角,又似江河流注,虽千回百转,却能一往直前。气脉贯通,气韵生动,实是词中珍品。

葛长庚简介

葛长庚(1194-·)字白叟,号白玉蟾,闽清(今属福建)人。入道武夷山。嘉定中,诏征赴阙,馆太乙宫,封紫清明道真人。善篆隶草书,有石刻留惠州西湖玄妙观。所著《海琼集》,附词一卷。杨慎《词品》卷二谓其《念奴娇·武昌怀古》云:「此调雄壮,有意效坡仙乎。」又称其他所作「亦有思致,不愧词人」。陈廷焯《白雨斋词话》卷二:「葛长庚词,一片热肠,不作闲散语,转见其高。其《贺新郎》诸阕,意极缠绵,语极俊爽,可以步武稼轩,远出竹山之右。」又卷八:「葛长庚词,脱尽方外气,李易安词却未脱尽闺阁气。然以两家较之,仍是易安为胜。」

名句类别

抒情

编者注:本文提供了满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠上一句下一句 前一句后一句,水调歌头·江上春山远拼音版 葛长庚简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/2640.html

友情链接>>