跂乌词拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

跂乌词拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
跂乌词原文
城上日出群乌飞,鸦鸦争赴朝阳枝。
刷毛伸羽和且乐,尔独落魄今为何?
无乃慕高近白日,三足妒尔令尔疾?
无乃饥啼走路旁,贪鲜攫肉人所伤?
翘肖独足下丛薄,口衔低枝始能越。
还顾泥涂备蝼蚁,仰看栋梁防燕雀。
左右六翮利如刀,踊身失势不得高。
支离无趾犹自免,努力低飞逃后患。
跂乌词拼音版
chéng shàng rì chū qún wū fēi ,yā yā zhēng fù cháo yáng zhī 。
shuā máo shēn yǔ hé qiě lè ,ěr dú luò pò jīn wéi hé ?
wú nǎi mù gāo jìn bái rì ,sān zú dù ěr lìng ěr jí ?
wú nǎi jī tí zǒu lù páng ,tān xiān jué ròu rén suǒ shāng ?
qiào xiāo dú zú xià cóng báo ,kǒu xián dī zhī shǐ néng yuè 。
hái gù ní tú bèi lóu yǐ ,yǎng kàn dòng liáng fáng yàn què 。
zuǒ yòu liù hé lì rú dāo ,yǒng shēn shī shì bú dé gāo 。
zhī lí wú zhǐ yóu zì miǎn ,nǔ lì dī fēi táo hòu huàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《从崔中丞过卢少尹郊居》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。晋阳武》 《与崔策登西山(策字子符,集有送崔九序)》 《摘樱桃赠元居士,时在望仙亭南楼与朱道士同处》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。突厥之大古夷狄莫强…铁山碎第八》 《南涧中题》 《铜鱼使赴都寄亲友》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。战武牢》 《钴鉧潭西小丘记》 《清水驿丛竹天水赵云余手种一十二茎》 《箕子碑》 《送薛存义序》 《闻彻上人亡寄侍郎杨丈》 《雨中赠仙人山贾山人(即贾鹏也)》 《种朮》 《梅雨》 《别舍弟宗一》 《同刘二十八哭吕衡州,兼寄江陵李元二侍御》 《送豆卢膺秀才南游序》 《酬韶州裴曹长使君寄道州吕八大使因以见示二十韵一首》 《驳复仇议》 《南中荣橘柚》 《咏荆轲》 《觉衰》 《早梅(早梅发高树)》 《黔之驴》 《冉溪(公易其名为愚溪者是也)》 《酬贾鹏山人郡内新栽松寓兴见赠二首》 《渔翁》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《跂乌词》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《跂乌词》 《闻黄鹂》 《奉平淮夷雅表。皇武命丞相度董师集大功也》 《新植海石榴》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《钴鉧潭西小丘记》 《始见白发题所植海石榴》 《杨白花》 《小石城山记》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。兽之穷》 《放鹧鸪词》 《送薛存义序》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 《巽公院五咏。芙蓉亭》 《湘口馆潇湘二水所会》 《段太尉逸事状》 《江雪》 《送元暠师诗》 《贺进士王参元失火书》 《奉和周二十二丈酬郴州侍郎衡江夜泊得韶州书…代意之作》 《奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右》 《视民诗》 《驳复仇议》 《李西川荐琴石》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。刘武周败裴寂咸有晋…靖本邦第九》 《桂州北望秦驿,手开竹径至钓矶,留待徐容州》 《种柳戏题》 《岭南江行》 《晨诣超师院读禅经》 《梓人传》 《笼鹰词》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《三赠刘员外》 《永州韦使君新堂记》 《酬徐二中丞普宁郡内池馆即事见寄》 《殷贤戏批书后寄刘连州并示孟仑二童》 《法华寺石门精舍三十韵》 《晨诣超师院读禅经》 《游朝阳岩遂登西亭二十韵》 《入黄溪闻猿(溪在永州)》 《诏追赴都回寄零陵亲故》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。靖本邦》 《首春逢耕者》 《植灵寿木》 《掩役夫张进骸》 《韦使君黄溪祈雨见召从行至祠下口号》 《同刘二十八院长述旧言怀感时书事奉寄澧州…赠二君子》 《田家三首》 《登蒲州石矶望横江口潭岛深迥斜对香零山》 《夏昼偶作》 《小石城山记》 《永州八记》 《柳州城西北隅种柑树》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。既克东蛮群臣请图蛮…东蛮第十二》 《中夜起望西园值月上》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。奔鲸沛》 《湘岸移木芙蓉植龙兴精舍》 《零陵春望》 《捕蛇者说》 《重别梦得》 《柳州峒氓》 《闻籍田有感》 《捕蛇者说》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《柳州城西北隅种柑树》

跂乌词译文及注释

译文日照城隅,群乌飞翔;哑哑争飞,占枝朝阳。梳毛伸翅,和乐欢畅;顾盼跂乌,群鸦猜详:跂乌落魄,是为那般?也许志高,亲近太阳?日中三足,使它脚残;也许饥饿,啼走路旁,夺人鲜肉,为人所伤?昂首独足,丛林奔窜。口衔低枝,飞跃艰难;四顾泥涂,蝼蚁须防。仰看房梁,燕雀为患;纵有六翮,利如刀芒。腾跃失势,无力高翔;支离无趾,身残避难。努力低飞,慎避后患。

注释[1]跂乌:是伤残的独足而行的乌鸦。[2]鸦鸦:犹哑哑,象声词。即乌鸦的叫声。[3]落魄:穷困潦倒、不得志貌。[4]三足乌:传说是居住在太阳中的乌鸦。[5]攫:抓取。[6]翘肖:在空中高飞之类的动物,此指乌鸦。章士钊以为是“翘首”,即矫首、昂首之意。丛薄:低矮的丛林。[7]六翮:飞行中有力的羽毛。[8]踊身:纵身跳跃之态。[9]支离、无趾:《庄子》中两位形体伤残的富有寓意的人物。

跂乌词鉴赏

  《跂乌词》作于柳宗元初贬永州不久。在此诗中,诗人借助于跂乌形象婉曲而真实地展示自己坎坷的人生遭遇和凄苦心灵创伤,描绘出一副令人心恸的自画像。通过此诗,可以深入地窥视柳宗元的内心世界,准确地把握他初贬永州时的创作心态。这不仅对读者欣赏他的寓言诗帮助不少,而且对全面地了解柳宗元和他的整体作品也大有裨益。

  在这首诗中,诗人叙述了一只受伤乌鸦的落魄遭遇和打算未来避祸自保的寓言故事。全诗的内容可分三层。第一层,群乌和乐图。当旭日升起时,一群乌鸦在城头上空飞翔,哑哑地鸣叫着、争抢着飞向那朝阳的树枝,享受着阳光沐浴的温暖。它们梳梳羽毛、舒展舒展翅膀,显得那样的舒坦、惬意和快乐,似乎幸福的时光全属于它们了。于是它们对不幸的跂乌评头品足的大加议论起来,并伴有几分嘲弄和幸灾乐祸。这层对全诗来说,既交代了跂乌落魄的原因和背景,又显示出了跂乌同群乌命运的巨大反差。第二层,叙述跂乌落魄的原因和惨状。原因有二:一是志向太高,招致太阳里的三足乌的嫉妒,使其足病。二是损人害己。因抢夺别人的既得利益,为人所伤。因而处境狼狈,只能告别展翅高翔的蓝天,口衔树枝艰难地在低矮的树丛中跳跃。还须时时提防泥涂中蝼蚁和栋梁上的燕雀偷袭和伤害。这层是全诗的重点,集中描述了跂乌的落魄之状。第三层,跂乌所思。面对着环视的敌手,自己已经丧失了搏击长空的能力,与其受辱于敌手,不如效法支离和无趾,全身而退,以求自保。此层进一步写跂乌由身体的伤害到精神的伤残,加浓此诗的悲剧色彩。

  这是一首寓言诗,作为寓言诗,最本质的特征是托物寓意。首先,须看所托之物与所寄之意能否融为一体。其次,要求所寓之意真实。因为“意”是寓言诗的关键、生命和灵魂,“物”之不过是其载体而已。如果没有灵魂,寓言诗同平庸的写景诗和咏物诗就没有了差别。欣赏寓言诗,关键是对所寓之“意”的真实性的把握。再次,对“意”的表达方式是否幽深婉曲,尺度适当。太直则成为了咏怀诗而显得浅露,太曲易变成朦胧诗而不知所云。此诗成功地处理好了这几种关系,因而具有特殊的魅力。

  形象鲜明、生动真切是突出特征之一。在“跂乌”这一形象中,诗人寓于了作者真切的经历、遭遇、感受和悲愤。这一点是十分明显的,读者从群乌对跂乌受伤原因的议论中得到的答案是:志高和损人。这两点正是柳宗元遭贬的直接原因。他年少精敏,志向高远,再加之仕途通畅,三十来岁就成为了朝廷中的决策要臣,这使他的从政理想变得更加狂热和高远。他立志革除一切社会弊端和痼疾,再现盛唐的繁荣景象。正如“群乌”所言“慕高近白日”。结果势必引起政敌的嫉妒。再就是它们的革新的措施,就更严重的损害了既得利益者的权利。如废除宫市、收回宦官特权、削弱藩镇势力和惩治贪官污吏等等,在“群乌”的眼中都是些“贪鲜攫肉”的损人行为,自然要遭到群起而攻之。这些都是柳宗元的真实遭遇。过激的革新立即招来了宦官、藩镇势力和朝官的反对派里外呼应的联合进攻,拥立太子李纯,强迫顺宗退位,严惩革新派骨干,在磨刀霍霍、刀光剑影的疯狂围攻下,其结果岂止是伤痕累累。另外,如和乐的群乌、窥视的蝼蚁和燕雀,正是政敌们弹冠相庆和仍将继续落井下石置人死地的丑态的传神刻画。他的好友韩愈写的《柳子厚墓志铭》和《唐书》本传看法是一致的,认为柳宗元落魄主要是“少时嗜进,谓功业可就”,“不自贵重顾藉”,得罪权贵所致。而“名盖一时”、人“畏其才高”又是久贬不用的根本原因。朋友之说的真实性和史书记载的权威性,足以说明了柳宗元落魄原因的真实性。所以韩醇《诂训柳集》说《跂乌词》是“用寓言之体”,“显以自况”。跂乌形象的真实,就是艺术地再现诗人经历的真实。

  凄婉哀怨、悲壮刚强是此诗的又一特色。柳宗元在落魄的跂乌身上寄予的情感,也是自己那段特殊时间内的特殊情感的表现。失势的跂乌面对险恶的环境,他选择了效法支离无趾、避祸全身。这正是柳宗元内心矛盾、苦闷、彷徨和恐惧之情的真实表现。现代人大可不必去责怪柳宗元过于消沉、妥协和退却,也不必要求他当时为何不一直斗争到底、视死如归、气贯长虹。其实,谁都知道任何顽强的斗士,不可能内心没有丝毫胆怯和软弱。因此,柳宗元非但无可厚非,反而更让人敬佩他有敢于袒露真实内心的勇气。当时的柳宗元没有选择余地。一夜之间的命运逆转,不得不扶老携幼,从京城来到永州。到后的水土不服、亲人病逝、多病缠身,人身攻击的恶语、用心险恶的诽谤,还有那“不在量移之限”的一纸诏书,打击一个接一个的劈头盖来,柳宗元的前途几乎被全部封杀。伴随而来的还有那令人窒息的孤独寂寞。对于这种远远超出肉体和心理承受能力的伤害,迫使他与佛门有了亲密的接触。“一生几许伤心事,不向佛门何处销”。在这条王维当年选择的道路上,柳宗元又蹒跚地行走着。当然,佛门并不是不幸的真正的避难所,暂时的安慰无法治愈永恒伤痛。这大概是前人众口一词的认同柳宗元的作品以哀怨、凄婉为感情基调,深得骚人之趣的原因吧。在柳宗元的集子里,处处可以强烈地感受到那种“常积忧恐”、“恒惴栗”的情感涌动。周昂在《中州集》中的《读柳诗》一诗写道:“功名翕忽负初心,行和骚人泽畔吟。开卷未终还复掩,世间无此最悲音。”乔亿的《剑溪说诗》更是明确指出《跂乌词》“恻怆动人”,情感哀怨。刘克庄认为“可悲而泣”。因此,《跂乌词》所表达出来的凄婉哀怨,是柳宗元当时最真实的情感。不过,在悲切中还夹有一点悲壮。跂乌的昂首,正是张谦宜评柳诗时所说的“矫矫凌人意”,“毕竟不平和”。

  物我一体、婉曲含蓄是此诗表现手法上的特色。在《跂乌词》中,柳宗元以高超技巧,展示出寓言诗的魅力。全诗无一不在说跂乌,又无一不在言自己,真正做到了物我难分。这种效果的取得,首先在物的选择上,诗人以跂鸦为意的寄托物,是很有深意的。它具有多层含义。一方面,乌鸦是不吉祥的小动物,给人的印象是多嘴惹祸、制造麻烦、没有婉转动听声音,常常被人指责。柳宗元的革新中的言行举止,被众臣视为“怪民”,群起攻之,这点与乌鸦十分相似。当然,群乌给柳宗元的印象也是一样。这就缩短了物与人之间的距离,启动了读者的想象。另一方面,跂乌又是令人同情的弱者,它那伤残的躯体、危险的处境以及惶恐退避的心理,读者更易锁定被贬的柳宗元。其次,在跂乌的刻画上传神而深刻,作者舍弃外貌描绘而直达其神。突出的只是落魄过程和此后的感受,及避免了浅直之弊,其婉曲之美、含蓄之韵,使物我浑然一体。

  总之,《跂乌词》不仅集中地体现了柳宗元的寓言诗的特点,而且代表了柳诗的主要风格——凄婉哀怨。也是深得楚骚精髓之佳作。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
寓言

本文提供跂乌词原文,跂乌词翻译,跂乌词赏析,跂乌词拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/7431.html

友情链接>>