沁园春(寿竹林亭长)拼音版|翻译|赏析|原文_是程和仲的诗词_城南实验中学

沁园春(寿竹林亭长)拼音版

作者:程和仲 朝代:宋朝
沁园春(寿竹林亭长)原文
呼伯雅来,满进松精,致寿于公。况富矣锦囊,吟边得句,森然武库,书里称雄。亭长新封,亩宫雅趣,一笑侯王名位穹。闲官守,任平章批抹,明月清风。
年年申庆桑蓬。幸至节今截江网重出一首作‘令’晨恰又逢。想霭霭其祥,瑞云阅兆,绵绵之算,线日增红。一段文章,三千功行,名在长生宝箓中。人间窄,待骖鸾驾鹤,上祝融峰。
沁园春(寿竹林亭长)拼音版
hū bó yǎ lái ,mǎn jìn sōng jīng ,zhì shòu yú gōng 。kuàng fù yǐ jǐn náng ,yín biān dé jù ,sēn rán wǔ kù ,shū lǐ chēng xióng 。tíng zhǎng xīn fēng ,mǔ gōng yǎ qù ,yī xiào hóu wáng míng wèi qióng 。xián guān shǒu ,rèn píng zhāng pī mò ,míng yuè qīng fēng 。
nián nián shēn qìng sāng péng 。xìng zhì jiē jīn jié jiāng wǎng zhòng chū yī shǒu zuò ‘lìng ’chén qià yòu féng 。xiǎng ǎi ǎi qí xiáng ,ruì yún yuè zhào ,mián mián zhī suàn ,xiàn rì zēng hóng 。yī duàn wén zhāng ,sān qiān gōng háng ,míng zài zhǎng shēng bǎo lù zhōng 。rén jiān zhǎi ,dài cān luán jià hè ,shàng zhù róng fēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

程和仲的诗

《沁园春(寿竹林亭长)》

程和仲简介

辞赋精选

本文提供沁园春(寿竹林亭长)原文,沁园春(寿竹林亭长)翻译,沁园春(寿竹林亭长)赏析,沁园春(寿竹林亭长)拼音版,程和仲简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/58677.html

友情链接>>