水调歌头·送杨民瞻拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

水调歌头·送杨民瞻拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
水调歌头·送杨民瞻原文
日月如磨蚁,万事且浮休。君看檐外江水,滚滚自东流。风雨瓢泉夜半,花草雪楼春到,老子已菟裘。岁晚问无恙,归计橘千头。
梦连环,歌弹铗,赋登楼。黄鸡白酒,君去村社一番秋。长剑倚天谁问,夷甫诸人堪笑,西北有神州。此事君自了,千古一扁舟。
水调歌头·送杨民瞻拼音版
rì yuè rú mó yǐ ,wàn shì qiě fú xiū 。jun1 kàn yán wài jiāng shuǐ ,gǔn gǔn zì dōng liú 。fēng yǔ piáo quán yè bàn ,huā cǎo xuě lóu chūn dào ,lǎo zǐ yǐ tú qiú 。suì wǎn wèn wú yàng ,guī jì jú qiān tóu 。
mèng lián huán ,gē dàn jiá ,fù dēng lóu 。huáng jī bái jiǔ ,jun1 qù cūn shè yī fān qiū 。zhǎng jiàn yǐ tiān shuí wèn ,yí fǔ zhū rén kān xiào ,xī běi yǒu shén zhōu 。cǐ shì jun1 zì le ,qiān gǔ yī biǎn zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《江神子·送元济之归豫章》 《小重山(三山与客泛西湖)》 《临江仙(诸葛元亮席上见和,再用韵)》 《西江月·遣兴》 《满江红(席间和洪舍人兼简司马汉章太监)》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《水龙吟(用瓢泉韵戏陈仁和兼简诸葛元亮,且督和词)》 《虞美人·赋虞美人草》 《新荷叶(赵茂嘉、赵晋臣和韵见约初秋访悠然,再用韵)》 《御街行(无题)》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《定风波(杜鹃花)》 《满庭芳(游豫章东湖再用韵)》 《生查子(独游西岩)》 《一剪梅·中秋元月》 《鹧鸪天(重九席上再赋)》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《水调歌头(再用韵答李子永)》 《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》 《糖多令》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《最高楼(吾拟乞归,犬子以田产未置止我,赋此骂之)》 《满江红(题冷泉亭)》 《眼儿媚(妓)》 《蝶恋花(用前韵送人行)》 《念奴娇(晋臣十月望生日,自赋词,属余和韵)》 《清平乐(书王德由主簿扇)》 《八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《鹊桥仙(赠人)》 《浣溪沙·泉湖道中赴闽宪别诸君》 《清平乐·题上卢桥》 《临江仙(为岳母寿)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《清平乐(检校山园书所见)》 《减字木兰花(宿僧房有作)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《水调歌头(赋松菊堂)》 《西江月(题可卿影像)》 《水龙吟(爱李延年歌、淳于髡语合为词,庶几高唐、神女、洛神赋之意云)》 《沁园春(答杨世长)》 《念奴娇(用东坡赤壁韵)》 《西江月(为范南伯寿)》 《武陵春·走去走来三百里》 《西江月(万事云烟忽过)》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《柳梢青(赋牡丹)》 《踏莎行(赋稼轩,集经句)》 《鹊桥仙(为人庆八十席间戏作)》 《瑞鹧鸪(京口有怀山中故人)》 《生查子·独游雨岩》 《念奴娇(和赵录国与韵)》 《朝中措(崇福寺道中归寄祐之弟)》 《水调歌头(席上为叶仲洽赋)》 《鹧鸪天(寄叶仲洽)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《念奴娇·赋雨岩》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《卜算子(千古李将军)》 《婆罗门引(别杜叔高。叔高长於楚词)》 《南歌子(独坐蔗庵)》 《阮郎归·耒阳道中为张处父推官赋》 《永遇乐(送陈仁和自便东归。陈至上饶之一年,得子甚喜)》 《生查子(山行寄杨民瞻)》 《南乡子(无题)》 《满江红·敲碎离愁》 《唐河传(效花间集)》 《减字木兰花(纪壁间题)》 《南乡子(庆前冈周氏旌表)》 《永遇乐(赋梅雪)》 《鹧鸪天(代人赋)》 《鹧鸪天(有感)》 《摸鱼儿·更能消几番风雨》 《鹧鸪天(吴子似过秋水)》 《虞美人(赋荼_)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《最高楼(醉中有四时歌者,为赋)》 《玉楼春(用韵答傅岩叟、叶仲洽、赵国兴)》 《贺新郎(题君用山园)》 《满江红·山居即事》 《临江仙(壬戌岁生日书怀)》 《生查子(和夏中玉)》 《满江红(暮春)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《木兰花慢·席上送张仲固帅兴元》 《水龙吟(题雨岩。岩类今所画观音补陀,岩中有泉飞出,如风雨声)》 《浣溪沙(赠子文侍人名笑笑)》 《鹊桥仙·己酉山行书所见》 《满江红·点火樱桃》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《江神子(侍者请先生赋词自寿)》 《鹧鸪天(一片归心拟乱云)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《渔家傲(湖州幕官作舫室)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供水调歌头·送杨民瞻原文,水调歌头·送杨民瞻翻译,水调歌头·送杨民瞻赏析,水调歌头·送杨民瞻拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52798.html

友情链接>>