报国无门空自怨,济时有策从谁吐上一句下一句 前一句后一句 满江红·送李御带珙拼音版 吴潜诗词_城南实验中学

报国无门空自怨,济时有策从谁吐上一句 下一句

出自宋朝吴潜的《满江红·送李御带珙
原文翻译:
红玉阶前,问何事、翩然引去。湖海上、一汀鸥鹭,半帆烟雨。报国无门空自怨,济时有策从谁吐。过垂虹亭下系扁舟,鲈堪煮。
拼一醉,留君住。歌一曲,送君路。遍江南江北,欲归何处。世事悠悠浑未了,年光冉冉今如许。试举头、一笑问青天,天无语。
满江红·送李御带珙拼音版
hóng yù jiē qián ,wèn hé shì 、piān rán yǐn qù 。hú hǎi shàng 、yī tīng ōu lù ,bàn fān yān yǔ 。bào guó wú mén kōng zì yuàn ,jì shí yǒu cè cóng shuí tǔ 。guò chuí hóng tíng xià xì biǎn zhōu ,lú kān zhǔ 。
pīn yī zuì ,liú jun1 zhù 。gē yī qǔ ,sòng jun1 lù 。biàn jiāng nán jiāng běi ,yù guī hé chù 。shì shì yōu yōu hún wèi le ,nián guāng rǎn rǎn jīn rú xǔ 。shì jǔ tóu 、yī xiào wèn qīng tiān ,tiān wú yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴潜的诗词大全

《满江红(再用韵怀安晚)》 《霜天晓角(戊午十二月望安晚园赋梅上银烛)》 《贺新郎(春感)》 《西河(和旧韵)》 《清平乐(和刘制几)》 《感皇恩(和广德知军韵)》 《浣溪沙(和谦山)》 《昼锦堂(己未元夕)》 《贺新郎(吴中韩氏沧浪亭和吴梦窗韵)》 《贺新郎(用赵用父左司韵送郑宗丞)》 《满江红(雨花台用前韵)》 《贺圣朝(己未三月六日)》 《祝英台近(和吴叔永文昌韵)》 《南乡子(答和惠计院)》 《秋夜雨(依韵戏赋傀儡)》 《满江红(刘表翁右司席上)》 《谒金门(和刘制几)》 《鹊桥仙·馨香饼饵》 《祝英台近(和辛稼轩“宝钗分”韵)》 《水调歌头(_·川溪亭)》 《海棠春·已未清明对海棠有赋》 《蝶恋花(和处静木香)》 《传言玉女(己未元夕)》 《永遇乐(再和)》 《满江红(郑园看梅)》 《鹊桥仙·扁舟昨泊》 《水调歌头(戊午九月,偕同官延庆阁过碧沚)》 《宝鼎现(和韵已未元夕)》 《浣溪沙(四用韵)》 《疏影》 《沁园春(江西道中)》 《满江红(梅)》 《满江红(上已后日即事)》 《霜天晓角(和刘架阁自昭韵)》 《满江红(碧_·月湖,四用韵)》 《满江红(戊午九月七日,碧沚和制几韵)》 《蝶恋花(吴中赵园)》 《谒金门(_·上秀邸溪亭)》 《谒金门(和赵参谋)》 《秋夜雨(客有道秋夜雨古词,因用其韵,而不知角之为阁也。并付一笑)》 《沁园春(己未翠山劝农)》 《诉衷情(和韵)》 《水调歌头(送叔永文昌)》 《满江红(和吴季永侍郎见寄)》 《海棠春(三用韵)》 《青玉案(己未三月六日四明窗会客)》 《水调歌头·焦山》 《浣溪沙(己未三月二十五日赏荼_)》 《秋夜雨(再和)》 《朝中措(五用韵戏呈)》 《糖多令(湖口道中)》 《满江红·金陵乌衣园》 《贺新郎(和刘自昭俾寿之词)》 《满江红(戊午秋半,偕胡景回,刘自昭二兄小饮待月)》 《海棠春(郊行)》 《渔家傲(和刘制几)》 《二郎神(再和)》 《满江红·送李御带珙》 《贺新郎(和赵丞相见寿)》 《青玉案(和刘长翁右司韵)》 《暗香(再和)》 《柳梢青(戊午十二月十五日安晚园和刘自昭)》 《暗香(用韵赋雪)》 《鹊桥仙·扁舟昨泊》 《满江红(送陈方伯上襄州幕府)》 《满江红·齐山绣春台》 《八声甘州(寿吴叔永文昌、季永侍郎)》 《贺新郎(和惠检阅惜别)》 《秋夜雨(己未八月二日新桃源和韵)》 《贺新郎(送吴季永侍郎)》 《满江红(戊午八月二十七日进思堂赏第二木稚)》 《朝中措(老香堂和刘自昭韵)》 《贺新郎(因梦中和石林贺新郎,并戏和东坡乳燕飞华屋)》 《隔浦莲(会老香堂,和美成)》 《满江红(己未四月九日会四明窗)》 《满江红(戊午八月十二日赋后圃早梅)》 《水调歌头(奉别诸同官)》 《酹江月(瓜洲会赵南仲端明)》 《满江红(己未赓李制参直翁俾寿之词)》 《朝中措(三用韵)》 《满江红(乌衣园)》 《柳梢青(己未元夕)》 《水调歌头(出郊玩水)》 《满江红(戊午二月十七日四明窗赋)》 《八声甘州(和魏鹤山韵)》 《水调歌头(江淮一览)》 《满江红(姑苏灵岩寺涵空阁)》 《满江红(戊午二月二十四日会碧_·,三用韵)》 《鹧鸪天(和古乐府韵送游景仁将漕夔门)》 《沁园春(戊午自寿)》 《水龙吟(戊午元夕)》 《满江红·豫章滕王阁》 《隔浦莲(和叶编修士则韵)》 《满江红(禾兴月波楼和友人韵)》 《九华山天台峰新晴晓望》 《海棠春·已未清明对海棠有赋》 《秋霁(己未六月九日雨后赋)》 《贺新郎(寄赵南仲端明)》 《浣溪沙(再赋)》 《酹江月(暇日登新楼,望扬州于云烟缈之间,寄赵南仲端明)》

满江红·送李御带珙鉴赏

  此词是送别之作。“御带”,又为“带御器械”,是武臣的荣誉性加官。

  “红玉阶前,问何事、翩然引去?”词的开头即问友人李珙何以辞官,可见这不是一般的聚散迎送,牵动肚肠的也不是一般的离情别绪。“问何事”,语气也显得比较重。可是下文却没有回答。而是写李珙辞官后的逍遥生活。“湖海上、一汀欧鹭,半帆烟雨”,写其“翩然”之状:出朝后漫游湖海,与鸥鹭为友,出没于烟波雨浪,显得多么自在、轻快。“海客无心随白鸥”,似乎友人对这种境遇还很满足。作者这里有意引而不发,使人感到飘逸的表象下隐藏着别种意绪。“报国无门空自怨,济时有策从谁吐?”这里是回答了,经过上面一番周旋,显得有很重的感情份量。辞官后遨游江海固然自在浪漫,但辞官实是无奈之举。虽有报国之志,济时之策,怎奈落得“空自怨”

  “从谁吐”,用问句表达出来,其中含有无奈、落寞、怨恨、孤独等等交织在一起的复杂情感。“过垂虹、亭下系扁舟,鲈堪煮。”垂虹亭位于吴江长桥头,这里是南宋连贯东西水路必经之地,李珙离临安往西自然经过这里。这里还有一处著名的古迹:晋代吴江人张翰在洛阳做官,见秋风起,想起家乡的鲈鱼脍,于是慨然叹道:“人生贵在适志,安能羁宦数千里以要名爵哉!”便辞官返乡。后人在这里建有鲈乡亭。“垂虹亭”地名融合典故用在这里很合适:友人经过此地正是鲈肥堪脍时节,可尽地主之谊;友人亦是辞官归去,正与张翰同怀,可谓异代知音,不妨小住。并且有用张翰“人生适志”安慰友人之意。“鲈堪煮”,“堪”字耐人寻味,除了传达出主人殷勤款留之意外,还替友人表达了心里的多少不得已!

  “拚一醉,留君住。歌一曲,送君路。”可以说,这里才是送别之题,上片全是题前之意。由于题前之意写得很充分,别意就显得分外珍重、深厚了。“留君住”须“拚一醉”,这种态度表现出了多么执着、灼热的感情,“歌一曲”中有着多少依恋、怜惜。“遍江南江北,欲归何处?”友人此去,怅然若失,仿佛在追循友人足迹似的。顺承上句,这种意思是明显的。

  可能还有别的意思。李珙大概是四川人,四川人来下江做官,路途遥远,一旦罢官就有流离之感。吴潜友人吴泳也是四川人,在写给吴潜的信中就说:“西州(指四川)士大夫以官为家,罢则无所于归。”如果是这样,那么“遍江南江北,欲归何处?”就有双层含义:一为问询,一为慨叹,即罢官之后很可能“无所于归”,天地之大,难道没有你容身之处?其中的关切、忧虑表露无遗。这与下面的情绪表现又是紧相联贯的。

  “世事悠悠浑未了,年光冉冉今如许!”还有收拾旧山河这样的大事业等待成就,朝廷本该多多任用贤才,但李珙这样有志又有才的人却被迫辞官漂泊江湖,这真让人又痛惜又悲愤。“试举头、一笑问青天,天无语,”不理解,因而发为天问。“一笑”,是被悖谬所激怒的笑。读到这里,读者可以想见作者在向青天发问:人世间的举措何以如此荒唐,是非何以如此颠倒?“天无语”,他得不到回答,陷入了深深的悲愤之中。

  这首送别词写得悲郁慷慨,表达了作者对友人的深切理解、对其遭遇的深厚同情,同时也对朝廷的昏愦表示了强烈愤慨。这些情绪的表达是有层次的推进,词中的几个问句显示了情绪推进的节奏,结句达到了高潮。从全词不难看出,作者通过抒写李珙的遭遇,寄予了个人的身世感慨,所以这首词亦是自况。在当时的环境下,报国无门,壮志难酬爱国人士的普遍命运

吴潜简介

吴潜(1195—1262) 字毅夫,号履斋,宣州宁国(今属安徽)人。宁宗嘉定十年(1217)举进士第一,授承事郎,迁江东安抚留守。理宗淳祐十一年(1251)为参知政事,拜右丞相兼枢密使,封崇国公。次年罢相,开庆元年(1259)元兵南侵攻鄂州,被任为左丞相,封庆国公,后改许国公。被贾似道等人排挤,罢相,谪建昌军,徙潮州、循州。与姜夔吴文英等交往,但词风却更近于辛弃疾。其词多抒发济时忧国的抱负与报国无门的悲愤。格调沉郁,感慨特深。著有《履斋遗集》,词集有《履斋诗余》。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了报国无门空自怨,济时有策从谁吐上一句下一句 前一句后一句,满江红·送李御带珙拼音版 吴潜简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/766.html

友情链接>>