楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪上一句下一句 前一句后一句 绣鸾凤花犯·赋水仙拼音版 周密诗词_城南实验中学

楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪上一句 下一句

出自宋朝周密的《绣鸾凤花犯·赋水仙
原文翻译:
楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪。淡然春意。空独倚东风,芳思谁寄。凌波路冷秋无际。香云随步起。谩记得,汉宫仙掌,亭亭明月底。
冰弦写怨更多情,骚人恨,枉赋芳兰幽芷。春思远,谁叹赏、国香风味。相将共、岁寒伴侣。小窗净、沈烟熏翠袂。幽梦觉,涓涓清露,一枝灯影里。
绣鸾凤花犯·赋水仙拼音版
chǔ jiāng méi ,xiāng é zhà jiàn ,wú yán sǎ qīng lèi 。dàn rán chūn yì 。kōng dú yǐ dōng fēng ,fāng sī shuí jì 。líng bō lù lěng qiū wú jì 。xiāng yún suí bù qǐ 。màn jì dé ,hàn gōng xiān zhǎng ,tíng tíng míng yuè dǐ 。
bīng xián xiě yuàn gèng duō qíng ,sāo rén hèn ,wǎng fù fāng lán yōu zhǐ 。chūn sī yuǎn ,shuí tàn shǎng 、guó xiāng fēng wèi 。xiàng jiāng gòng 、suì hán bàn lǚ 。xiǎo chuāng jìng 、shěn yān xūn cuì mèi 。yōu mèng jiào ,juān juān qīng lù ,yī zhī dēng yǐng lǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

周密的诗词大全

《观潮》 《鹧鸪天(清明)》 《献仙音·吊雪香亭梅》 《四字令·拟花间》 《忆旧游(寄王圣与)》 《夜合花(茉莉)》 《木兰花慢(南屏晚钟)》 《扫花游·九日怀归》 《好事近(次梅溪寄别韵)》 《朝中措(东山棋墅)》 《一萼红·登蓬莱阁有感》 《清平乐(横玉亭秋倚)》 《露华(次张B634云韵)》 《踏莎行(与莫两山谭邗城旧事)》 《木兰花慢(曲院风荷)》 《踏莎行(题中仙词卷)》 《玲珑四犯(戏调梦窗)》 《玉京秋·烟水阔》 《一萼红·登蓬莱阁有感》 《醉落魄(洪仲鲁之江西,书以为别)》 《水龙吟(次张斗南韵)》 《好事近(拟东泽)》 《吴山青(赋无心处茅亭)》 《杏花天(赋莫愁)》 《水龙吟(次陈君衡见寄韵)》 《满庭芳(赋湘梅)》 《疏影(梅影)》 《齐天乐(次二隐寄梅)》 《东风第一枝(早春赋)》 《木兰花慢(柳浪闻莺)》 《四字令·拟花间》 《满江红(寄剡中自醉兄)》 《齐天乐·清溪数点芙蓉雨》 《夷则商国香慢(赋子固凌波图)》 《观潮》 《齐天乐(蝉)》 《扫花游·九日怀归》 《少年游(宫词拟梅溪)》 《明月引(养源再赋,余亦载赓)》 《西江月(延祥观措霜拟稼轩)》 《祝英台近(赋揽秀园)》 《绣鸾凤花犯·赋水仙》 《忆旧游(次韵E059·房有怀东园)》 《木兰花慢(两峰插云)》 《清平乐(杜陵春游图)》 《江城子(赋玉盘盂芍药寄意)》 《西江月(怀剡)》 《绿盖舞风轻(白莲赋)》 《高阳台(寄越中诸友)》 《朝中措(茉莉拟梦窗)》 《风入松(为谢省齐赋林壑清趣)》 《献仙音·吊雪香亭梅》 《声声慢(九日松涧席)》 《醉落魄(拟二隐)》 《三犯渡江云》 《过秦楼(避暑次B634云韵)》 《绣鸾凤花犯·赋水仙》 《恋绣衾(赋蝶)》 《闻鹊喜·吴山观涛》 《一枝春》 《醉落魄(拟参晦)》 《瑶花慢》 《探春慢(修门度岁,和友人韵)》 《木兰花慢(雷峰落照)》 《木兰花慢(平湖秋月)》 《祝英台近(后溪次韵日熙堂主人)》 《水龙吟(白莲)》 《齐开乐》 《西江月(荼コ阁春赋)》 《清平乐(再次前韵)》 《齐天乐·清溪数点芙蓉雨》 《风入松(立春日即席次寄闲韵)》 《六么令(次韵刘养源赋雪)》 《梅花引(次韵E059·房赋落梅)》 《采绿吟》 《玉漏迟(题吴梦窗霜花腴词集)》 《甘州(灯夕书寄二隐)》 《谒金门(次西麓韵)》 《楚宫春(为洛花度无射宫)》 《探芳讯(西泠春感)》 《倚风娇近(填霞翁谱赋大花)》 《少年游(赋泾云轩)》 《忆旧游(落梅赋)》 《桂枝香(云洞赋桂)》 《扫花游(用清真韵)》 《四字令(访友不遇)》 《长亭怨慢》 《六么令(春雪再和)》 《大圣乐(东园饯春即席分题)》 《高阳台·送陈君衡被召》 《南楼令(次陈君衡韵)》 《凤栖梧(赋生香亭)》 《曲游春》 《闻鹊喜·吴山观涛》 《江城子(拟蒲江)》 《高阳台·送陈君衡被召》 《宴清都(登霅·川图有赋)》 《玉京秋·烟水阔》 《浣溪沙(拟梅川)》 《庆宫春(送赵元父过吴)》

绣鸾凤花犯·赋水仙赏析

  这首词是周密咏物之作中的名篇。正如周济《宋四家词选》所云:“草窗长于赋物,然惟此词及‘琼花’二阕,一意盘旋,毫无渣滓。”此篇之最妙处,还在工于寄托这一方面。

  “楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪。”起笔便是伫立江畔,默默垂泪,似含无限忧怨的妙龄女子形象。湘娥,指传说中妃,死后成为湘水之神。曹植有“感汉广兮羡游女,扬激楚兮咏湘娥”(《九咏》)之句。周词是把水仙拟作湘妃来写的,贴切水仙的习性物态。“楚江”句则由“湘娥”引出下一句“淡然春意”,点出时令,映出女子凄楚动人的身影。这春意虽淡,也足以牵动人的缕缕哀思了。前面几句写形、写神,接下来“空独倚东风,芳思谁寄?”二句写心、写情。“芳思”是恨之所由,“独倚东风”是无人怜爱。加一“空”字,则失意怅惘、无望种种情绪一并带出来了。

  往下又进一层,由春而入于秋,是按心理感受的线索自然过渡的,秋亦虚写。凌波,形容女子轻盈的步履,借指其人。语出曹植《洛神赋》:“凌波微步,罗袜生尘。”周词活用典实。“凌波”句追写来时所由之路,无边的箫瑟秋景以冷寂的气氛烘衬出女子的心境之凄黯。

  “香云随步起”,写水仙之香袅,巧具仪态。歇拍三句“谩记得、汉宫仙掌,亭亭明月底”,是有所眷念,有所怅惘之怀。仙掌,即金铜仙人承露盘,汉武帝所建。亭亭,仙掌矗立貌。“谩”与上文“空”字照应,都是徒然、枉然之意。黄庭坚水仙花》曰:“凌波仙子生尘袜,波上盈盈步微月。是谁招此断肠魂,种作寒花寄愁绝。……”总上片之意,与此诗略近,然宛转轻灵则过之。

  上片写花,下片写人惜花,进一步写情思。“冰丝写怨更多情,骚人恨,枉赋芳兰幽芷。”冰丝,谓琵琶,丝乃绿冰蚕丝(见《太真外传》)。“怨”字道出一篇主题。屈原离骚》尝赋芳兰幽芷,唯未及水仙之花。词人亦知水仙本非楚产,其意乃在推赏此花,遂以群芳作陪衬了。“春思远,谁叹赏、国香风味。”国香,诗词中常用来代称兰花等,此指水仙。纵然是这般“含香体素欲倾城”(黄山谷诗,同上)之品,竟亦不为世人见赏怜惜,然则春思空怀,骚恨枉赋,自不待言了。

  接下来,词笔一转,折到自身。“相将共、岁寒伴侣”,谓花与人相亲相伴,虽说知音相得,更见出相依者之孤苦。水仙冬生,“岁寒”二字正切其性。“小窗净、沈烟薰翠袂”二句写惜花者所居,燃沉香以薰衣是贵族的习尚。这里实际是下句“幽梦觉”的地方,显得十分淡雅。篇末写人与花相对相赏,“涓涓清露,一枝灯影里”,意境清幽,语气极淡,确是妙结。

  玩味词意,“湘娥”、“仙掌”皆事关宫掖。词中的水仙应是流落民间的宫嫔一类人物的影子。“清泪”、“骚恨”都隐指宋室之亡。与所谓“感时花溅泪”者正同一苦怀。以淡语写深情,令人回味不尽。(周笃文、王玉麟)

绣鸾凤花犯·赋水仙鉴赏

  此词为咏赞水仙风姿、神韵,寄托时世悲伤的咏物之作。上片写水仙之风采。下片写惜花怨情。“冰弦”三句辞意转进,想象水仙幻化成湘妃弹奏琴瑟的冷弦,抒写哀怨深情,以一“枉”字感叹骚人屈原咏“芳兰幽芷”以抒恨,竟忘掉了情深怨切的水仙,逼出“春思远”两句,徒有悠远的春思却无人叹赏她“国香风味”的失落和悲凉。“相将共”五句又作顿折,由花及己,发出视水仙为“岁寒伴侣”的知心相遇之心声,而“岁寒”二字兼摄了物我共处的时艰境冷的特点。以人与花相对、相赏作结,境清意远,余味无穷。

周密简介

周密 (1232-1298),字公谨,号草窗,又号四水潜夫、弁阳老人、华不注山人,南宋词人、文学家。祖籍济南,流寓吴兴(今浙江湖州)。宋德右间为义乌县(今年内属浙江)令。入元隐居不仕。自号四水潜夫。他的诗文都有成就,又能诗画音律,尤好藏弃校书,一生著述较丰。著有《齐东野语》、《武林旧事》、《癸辛杂识》、《志雅堂要杂钞》等杂著数十种。其词远祖清真,近法姜夔,风格清雅秀润,与吴文英并称“二窗”,词集名《频洲渔笛谱》、《草窗词》。

名句类别

植物

编者注:本文提供了楚江湄,湘娥乍见,无言洒清泪上一句下一句 前一句后一句,绣鸾凤花犯·赋水仙拼音版 周密简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/563.html

友情链接>>