雪里已知春信至寒梅点缀琼枝腻上一句下一句 前一句后一句 渔家傲·雪里已知春信至拼音版 李清照诗词_城南实验中学

雪里已知春信至寒梅点缀琼枝腻上一句 下一句

出自宋朝李清照的《渔家傲·雪里已知春信至
原文翻译:
雪里已知春信至。寒梅点缀琼枝腻。香脸半开娇旖旎。当庭际。玉人浴出新妆洗。
造化可能偏有意。故教明月玲珑地。共赏金尊沈绿蚁。莫辞醉。此花不与群花比。
渔家傲·雪里已知春信至拼音版
xuě lǐ yǐ zhī chūn xìn zhì 。hán méi diǎn zhuì qióng zhī nì 。xiāng liǎn bàn kāi jiāo yǐ nǐ 。dāng tíng jì 。yù rén yù chū xīn zhuāng xǐ 。
zào huà kě néng piān yǒu yì 。gù jiāo míng yuè líng lóng dì 。gòng shǎng jīn zūn shěn lǜ yǐ 。mò cí zuì 。cǐ huā bú yǔ qún huā bǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李清照的诗词大全

《念奴娇(萧条庭院)》 《凤凰台上忆吹箫·香冷金猊》 《怨王孙(春暮)》 《南歌子(天上星河转)》 《诉衷情(夜来沈醉卸妆迟)》 《满庭芳(小阁藏春,闲窗锁昼)》 《怨王孙·湖上风来波浩渺》 《摊破浣溪沙(揉破黄金万点轻)》 《满庭芳(芳草池塘)》 《蝶恋花·泪湿罗衣脂粉满》 《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》 《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》 《凤凰台上忆吹箫(香冷金猊,被翻红浪)》 《转调满庭芳·芳草池塘》 《浪淘沙·帘外五更风》 《浣溪沙(小院闲窗春己深)》 《菩萨蛮(归鸿声断残云碧)》 《浣溪沙·莫许杯深琥珀浓》 《浪淘沙·帘外五更风》 《夏日绝句(生当作人杰)》 《蝶恋花·上巳召亲族》 《浣溪沙·淡荡春光寒食天》 《浣溪沙·小院闲窗春色深》 《小重山(春到长门春草青)》 《减字木兰花·卖花担上》 《点绛唇·闺思》 《浣溪沙(莫许杯深琥珀浓)》 《清平乐(年年雪里)》 《懈恋花》 《点绛唇·蹴罢秋千》 《浣溪沙·髻子伤春慵更梳》 《摊破浣溪沙(病起萧萧两鬓华)》 《怨王孙(湖上风来波浩渺)》 《好事近(风定落花深)》 《满庭芳·小阁藏春》 《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》 《蝶恋花·暖雨晴风初破冻》 《渔家傲·雪里已知春信至》 《好事近·风定落花深》 《念奴娇·春情》 《渔家傲·天接云涛连晓雾》 《长寿乐·南昌生日》 《浣溪沙·小院闲窗春色深》 《渔家傲·雪里已知春信至》 《一剪梅·红藕香残玉簟秋》 《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》 《如梦令·常记溪亭日暮》 《庆清朝·禁幄低张》 《多丽(小楼寒)》 《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》 《多丽·咏白菊》 《新荷叶·薄露初零》 《鹧鸪天(寒日萧萧上琐窗)》 《小重山·春到长门春草青》 《浣溪沙·淡荡春光寒食天》 《声声慢·寻寻觅觅》 《入咏楼(千古风流八咏楼)》 《永遇乐(落日熔金)》 《孤雁儿·世人作梅诗》 《忆秦娥(临高阁)》 《清平乐·年年雪里》 《夏日绝句》 《临江仙·梅》 《鹧鸪天(暗淡轻黄体性柔)》 《瑞鹧鸪(双银杏)》 《庆清朝·禁幄低张》 《如梦令(昨夜雨疏风骤)》 《行香子(草际鸣蛩,惊落梧桐)》 《点绛唇(寂寞深闺)》 《鹧鸪天·寒日萧萧上琐窗》 《鹧鸪天·桂花》 《武陵春·春晚》 《忆秦娥·咏桐》 《如梦令·常记溪亭日暮》 《怨王孙·湖上风来波浩渺》 《减字木兰花·卖花担上》 《渔家傲·天接云涛连晓雾》 《孤雁儿(藤床纸帐朝眠起)》 《永遇乐·落日熔金》 《转调满庭芳》 《南歌子·天上星河转》 《菩萨蛮·归鸿声断残云碧》 《点绛唇(蹴罢秋千)》 《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》 《行香子·天与秋光》 《如梦令·昨夜雨疏风骤》 《行香子·天与秋光》 《念奴娇·春情》 《渔家傲(雪里已知春信至)》 《武陵春·春晚》 《忆秦娥·咏桐》 《减字木兰花·卖花担上》 《殢人娇(玉瘦香浓)》 《玉楼春(红酥肯放琼苞碎)》 《醉花阴(薄雾浓云愁永昼)》 《多丽·咏白菊》 《浣溪沙·闺情》 《玉楼春·红酥肯放琼苞碎》 《点绛唇·蹴罢秋千》 《瑞鹧鸪(风韵雍容未甚都)》

渔家傲·雪里已知春信至译文及注释

译文白雪皑皑,满眼银色世界。就在这银色的世界里,一树寒梅点缀其间。那覆雪悬冰的梅枝,晶莹剔透,别在枝头的梅花,丰润姣洁。就是从这傲雪而放的梅花,人们才知道了春天就要到来的消息。梅花含苞初绽,娇美可怜,芳气袭人,就像庭院里刚刚出浴,换了新妆的美人大自然可能也有偏爱,她怜爱这娇艳的梅花,作为陪衬,才让月光这样皎洁清澈,玲珑剔透,洒满大地。让我们举杯开怀畅饮吧,值此花好月圆雪白的良宵,品酒赏梅,一醉方休。要知道,群花竞艳,谁也逊色于梅花呀。

注释⑴春信:春天的消息。⑵琼枝:玉枝。梅枝著雪,白如玉枝,故称。腻:这里形容清瘦的梅枝着雪后变得粗肥光洁。⑶香脸:美人的面容。此处比喻初绽的梅花。旖旎(yǐ nǐ):柔美貌。⑷玉人:美人。此处用以比梅花。⑸造化:天地,大自然。⑹玲珑:明亮貌。⑺尊:同“樽”。沈:同“沉”。绿蚁:一种美酒。

渔家傲·雪里已知春信至鉴赏

  这是一首咏梅词。上片写寒梅初放。何逊《扬州早梅》:“兔园标物序,惊时最是梅。衔霜当露发,映雪凝寒开。”梅花,她开于冬春之交,最能惊醒人们的时间意识,使人们萌生新的希望。所以被认为是报春之花。因为梅花斗雪迎寒而开,诗人咏梅,又总以冰雪作为空间背景。庾信咏梅花》诗:“常年腊月半,已觉梅花阑。不信今春晚,俱来雪里看。树动悬冰落,枝高出手寒……”这里,“琼枝”就指覆雪悬冰的梅枝。半放的寒梅点缀着它,愈显得光明润泽。词人接着用“犹抱琵琶半遮面”的美女形容将开未开之梅的轻盈娇美,用玉人浴出形容梅的玉洁冰清,明艳出群:即物即人,梅已和人融成了一片。

  下片转用侧面烘托。梅花偏宜月下观赏,造物有意,故教月色玲珑透剔,使暗香浮动,疏影横斜。值此良宵,且备金樽、绿蚁,花前共一醉。绿蚁,酒面的浮沫。白居易问刘十九》:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。”《历代诗话》引《古隽考略》:“绿蚁,酒之美者,泛泛有浮花,其色绿。”

  这首词,银色的月光,金色的酒樽,淡绿的酒,晶莹的梅织成了一幅画,写得如梦如幻,空灵优美。与前人的咏梅诗词相比,此词艺术上有所创新。词人抓住寒梅主要特征,用比喻、拟人、想象等多种手法,从正面刻画梅花形象。在对寒梅作了总体勾勒之后,又以生花妙笔点染其形象美和神态美。同时,此时做到了移情于物,以景传情,意中有景,景中寄意,体现了李词的特色。

李清照简介

李清照(1081─1155?)号易安居士,济南(今属山东)人。父李格非,为元祐后四学士之一,夫赵明诚为金石考据家。崇宁元年(1102),徽宗以绍述神宗为名,任蔡京、赵挺之为左右相,立元祐党人碑,以司马光等百二十人为「奸党」,其父列名党籍,清照以诗上挺之。崇宁二年(1103),明诚出仕,矢志撰述以访求、著录古代金石文字为职志的《金石录》一书。大观元年(1107),蔡京复相,挺之卒。蔡京以挺之为元祐大臣所荐,为庇元祐「奸党」,追夺所赠官。明诚、清照夫妇因此屏居青州(今山东益都)乡里十年。宣和二年(1120)蔡京致仕后,明诚起知莱州(今山东掖县),此后又自莱移淄。靖康之难后。明诚奔母丧南下,知江宁府,清照载书至建康。建炎三年,赵明诚卒。离京自建康出走浙中,清照随亦入浙,经台、嵊、黄岩,从御舟海道至温州,复至越州,衢州,于绍兴二年(1132)赴杭州。绍兴四年,作《金石录后序》。绍兴中,以《金石录》表上于朝。卒年约七十馀。善属文,于诗尤工。《宋史·艺文志》著录《易安居士文集》七卷,俱不传。清照创词「别是一家」之说,其词创为「易安体」,为宋词一家。词集名《漱玉集》,今本皆为后人所辑。男中李后主,女中李易安,极是当行本色。前此太白,故称词家三李。(沈去矜)清照以一妇人,而词格乃抗轶周柳,虽篇帙无多,固不能不宝而存之,为词家一大宗矣。(《四库提要》)李易安作重阳《醉花阴》词,函致赵明诚云云。明诚自愧勿如。乃忘寝食,三日夜得十五阕,杂易安作以示陆德夫。德夫玩之再三曰:「只有『莫道不销魂』三句绝佳。」正易安作也。(《词苑丛谈》)李易安词,独辟门径,居然可观,其源自淮海、大晟,而铸语则多生造,妇人有此,可谓奇矣。(《白雨斋词话》)易安佳句,如《一剪梅》起七字云:「红藕香残玉簟秋」,精秀特绝,真不食人间烟火者。(同上书)

名句类别

四季」 「天气」 「植物

编者注:本文提供了雪里已知春信至寒梅点缀琼枝腻上一句下一句 前一句后一句,渔家傲·雪里已知春信至拼音版 李清照简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5099.html

友情链接>>