夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉上一句下一句 前一句后一句 山石(山石荦确行径微)拼音版 韩愈诗词_城南实验中学

夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉上一句 下一句

出自唐朝韩愈的《山石(山石荦确行径微)
原文翻译:
山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。
升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。
僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。
铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。
夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉
天明独去无道路,出入高下穷烟霏。
山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。
当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。
人生如此自可乐,岂必局束为人鞿?(鞿 一作:靰)
嗟哉吾党二三子,安得至老不更归。
山石(山石荦确行径微)拼音版
shān shí luò què háng jìng wēi ,huáng hūn dào sì biān fú fēi 。
shēng táng zuò jiē xīn yǔ zú ,bā jiāo yè dà zhī zǐ féi 。
sēng yán gǔ bì fó huà hǎo ,yǐ huǒ lái zhào suǒ jiàn xī 。
pù chuáng fú xí zhì gēng fàn ,shū lì yì zú bǎo wǒ jī 。
yè shēn jìng wò bǎi chóng jué ,qīng yuè chū lǐng guāng rù fēi
tiān míng dú qù wú dào lù ,chū rù gāo xià qióng yān fēi 。
shān hóng jiàn bì fēn làn màn ,shí jiàn sōng lì jiē shí wéi 。
dāng liú chì zú tà jiàn shí ,shuǐ shēng jī jī fēng chuī yī 。
rén shēng rú cǐ zì kě lè ,qǐ bì jú shù wéi rén jī ?(jī yī zuò :wù )
jiē zāi wú dǎng èr sān zǐ ,ān dé zhì lǎo bú gèng guī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韩愈的诗词大全

《海水》 《过鸿沟》 《晚春二首·其一》 《郑群赠簟》 《送温处士赴河阳军序》 《除官赴阙至江州寄鄂岳李大夫(李程也)》 《祭鳄鱼文》 《送李六协律归荆南(翱)》 《奉酬振武胡十二丈大夫》 《过南阳》 《和李相公摄事南郊,览物兴怀,呈一二知旧》 《食曲河驿(驿在商邓间)》 《争臣论》 《题百叶桃花(知制诰时作)》 《游青龙寺赠崔大补阙(寺在京城南门之东)》 《与陈给事书》 《江汉答孟郊》 《题张十一旅舍三咏。井》 《秋怀诗十一首》 《古风》 《讳辩》 《君子法天运》 《赠崔立之评事(崔斯立,字立之,博陵人)》 《晋公破贼回重拜台司,以诗示幕中宾客,愈奉和》 《宿龙宫滩》 《戏题牡丹》 《琴操十首。雉朝飞操》 《南内朝贺归呈同官》 《答孟郊》 《题木居士二首(其一)》 《后十九日复上宰相书》 《丰陵行(顺宗陵也,在富平县东北三十里)》 《琴操十首。岐山操》 《游城南十六首。遣兴》 《同宿联句》 《花岛》 《感春三首》 《题张十一旅舍三咏。蒲萄》 《山石》 《岐山下二首》 《晚寄张十八助教周郎博士(张籍、周况也)》 《次潼关上都统相公(韩弘也)》 《后廿九日复上宰相书》 《子产不毁乡校颂》 《晚春二首·其二》 《华山女》 《广宣上人频见过》 《落叶送陈羽》 《送桂州严大夫同用南字》 《寄皇甫湜(湜,睦州新安人)》 《泷吏》 《送温处士赴河阳军序》 《祭十二郎文》 《奉和虢州刘给事使君三堂新题二十一咏。流水》 《早春呈水部张十八员外 / 初春小雨 / 早春》 《师说》 《赠侯喜》 《湘中》 《条山苍(中条山在黄河之西)》 《早春呈水部张十八员外》 《送石洪处士赴河阳幕得起字》 《此日足可惜赠张籍(愈时在徐籍往谒之辞去作是诗以送)》 《雉带箭》 《同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人》 《调张籍》 《琴曲歌辞。越裳操》 《将至韶州先寄张端公使君借图经》 《枯树》 《送杨少尹序》 《河之水二首寄子侄老成》 《自袁州还京行次安陆,先寄随州周员外(周君巢也)》 《琴曲歌辞。残形操》 《奉和杜相公太清宫纪事陈诚上李相公十六韵(杜元颖也)》 《次同冠峡(赴阳山作)》 《赠贾岛(以下二首见《万首绝句》)》 《峡石西泉(一作寒泉)》 《次硖石》 《送汴州监军俱文珍》 《送区弘南归》 《出门》 《游太平公主山庄》 《琴曲歌辞。岐山操》 《早春呈水部张十八员外二首》 《春雪间早梅》 《奉和虢州刘给事使君三堂新题二十一咏。柳巷》 《琴曲歌辞。拘幽操》 《答张彻(愈为四门博士时作张彻愈门下士又愈之从子婿)》 《酒中留上襄阳李相公(李逢吉也)》 《奉和仆射裴相公感恩言志(穆宗长庆二年,裴度罢)》 《奉和虢州刘给事使君三堂新题二十一咏。镜潭》 《落齿》 《嘲鼾睡》 《北极赠李观》 《题张十八所居(籍)》 《郾城晚饮奉赠副使马侍郎及冯、李二员外》 《寒食直归遇雨》 《独钓四首》 《贞女峡(在连州桂阳县,秦时有女子化石在东岸穴中)》 《送李愿归盘谷序》 《刘生诗》

山石(山石荦确行径微)译文及注释

译文山石峥嵘险峭,山路狭窄像羊肠,蝙蝠穿飞的黄昏,来到这座庙堂。登上庙堂坐台阶,刚下透雨一场,经雨芭蕉枝粗叶大,山栀更肥壮。僧人告诉我说,古壁佛画真堂皇,用火把照看,迷迷糊糊看不清爽。为我铺好床席,又准备米饭菜,饭菜虽粗糙,却够填饱我的饥肠。夜深清静好睡觉,百虫停止吵嚷,明月爬上了山头,清辉泻入门窗。天明我独自离去,无法辨清路向,出入雾霭之中,我上下摸索踉跄。山花鲜红涧水碧绿,光泽又艳繁,时见松栎粗大十围,郁郁又苍苍。遇到涧流当道,光着脚板踏石淌,水声激激风飘飘,掀起我的衣裳。人生在世能如此,也应自得其乐,何必受到约束,宛若被套上马缰?唉呀,我那几个情投意合的伙伴,怎么能到年老,还不再返回故乡

注释(1)山石:这是取诗的首句开头三字为 题,乃旧诗标题的常见用法,它与诗的内容无关。(2)荦确(luòquè洛却):指山石险峻不平的样子。行径:行下次的路径。微:狭窄。(3)蝙蝠:哺 乳动物,夜间在空中飞翔,捕食蚊、蛾等。这是写山寺黄昏的景象并点明到寺的时间。(4)升堂:进入寺中厅堂。阶:厅堂前的台阶。新雨:刚下过的雨。(5) 栀子:常绿灌水,夏季开白花,香气浓郁。这两句说,进入厅堂后坐在台阶上,这刚下过的一场雨水该有多么充足;那吸饱了雨水的芭蕉叶子更加硕大,而挺立枝头 的栀子花苞也显得特别肥壮。诗人热情地赞美了这山野生机勃勃的动人景象。(6)佛画:画的佛画像。(7)稀:依稀,模糊,看不清楚。一作“稀少”解。所见 稀:即少见的好画。这两句说,和尚告诉我说,古壁上面的佛像很好,并拿来灯火观看,尚能依稀可见。(8)置:供。羹(gēng耕):菜汤。这里是泛指菜 蔬。(9)疏粝(lì历):糙米饭。这里是指简单的饭食。饱我饥:给我充饥。(10)百虫绝:一切虫鸣声都没有了。(11)清月:清朗的月光。出岭:指清 月从山岭那边升上来。夜深月出,说明这是下弦月。扉(fei非):门。光入扉:指月光穿过门户,照时室内。(12)无道路:指因晨雾迷茫,不辨道路,随意 步行的意思。(13)出入高下:指进进出出于高高低低的山谷径路意思。霏:氛雾。穷烟霏:空尽云雾,即走遍了云遮雾绕的山径。(14)山红涧:即山花红 艳、涧水清碧。纷:繁盛。烂漫:光彩四射的样子。(15)枥(lì历):同“栎”,落叶乔木。木围:形容树干非常粗大。两手合抱一周称一围。(16)当 流:对着流水。赤足踏涧石:是说对着流水就打起赤脚,踏着涧中石头淌水而过。(17)人生如此;指上面所说的山中赏心乐事。(18)局束:拘束,不自由的意思。靰(jī基):马的缰绳。这里作动词用,即牢笼、控制的意思。(19)吾党二三子:指和自己志趣相合的几个朋友。(20)安得:怎能。不更归:不再回去了,表示对官场的厌弃。

山石(山石荦确行径微)鉴赏

写作手法  诗以开头“山石”二字为题,却并不是歌咏山石,而是一篇叙写游踪的诗。这诗汲取了散文中有悠久传统的游记文的写法,按照行程的顺序,叙写从“黄昏到寺”、“夜深静卧”到“天明独去”的所见、所闻和所感,是一篇诗体的写山水的诗词">山水游记。在韩愈以前,记游诗一般都是截取某一侧面,选取某一重点,因景抒情。汲取游记散文的特点,详记游踪,而又诗意盎然,《山石》是有独创性的。

  按照时间顺序依次记述游踪,很容易弄成流水账。诗人手段高明,他象电影摄影师选好外景,人物在前面活动,摄影机在后面推、拉、摇、跟,一个画面接着一个画面,在读者眼前出现。每一画面,都有人有景有情,构成独特的意境。全诗主要记游山寺,一开头,只用“山石荦确行径微”一句,概括了到寺之前的行程,而险峻的山石,狭窄的山路,都随着诗中主人公的攀登而移步换形。这一句没有写人,但第二句“黄昏到寺蝙蝠飞”中的“到寺”二字,就补写了人,那就是来游的诗人。而且,说第一句没写人,那只是说没有明写;实际上,那山石的荦确和行径的细微,都是主人公从那里经过时看到的和感到的,正是通过这些主观感受的反映,表现他在经过了一段艰苦的翻山越岭,黄昏之时,才到了山寺。“黄昏”,是很难变成可见可感的清晰画面的。他巧妙地选取了一个“蝙蝠飞”的镜头,让那只有在黄昏之时才会出现的蝙蝠在寺院里盘旋,就立刻把诗中主人公和山寺,统统笼罩于幽暗的暮色之中。“黄昏到寺”,当然先得找寺僧安排食宿,所以就出现了主人公“升堂”的镜头。主人公是来游览的,游兴很浓,“升堂”之后,立刻退出来坐在堂前的台阶上,欣赏那院子里的花木,“芭蕉叶大栀子肥”的画面,也就跟着展开。因为下过一场透雨,芭蕉的叶显得更大更绿,栀子花开得更盛更香更丰美。“大”和“肥”,这是很寻常的字眼,但用在芭蕉叶和栀子花上,特别是用在“新雨足”的芭蕉叶和栀子花上,就突出了客观景物的特征,增强了形象的鲜明性,使人情不自禁地要赞美它们。

  时间在流逝,栀子花、芭蕉叶终于隐没于夜幕之中。于是热情的僧人便凑过来助兴,夸耀寺里的“古壁佛画好”,并拿来火把,领客人去观看。这当儿,菜饭已经摆上了,床也铺好了,连席子都拂拭干净了。寺僧的殷勤,宾主感情的融洽,也都得到了形象的体现。“疏粝亦足饱我饥”一句,图画性当然不够鲜明,但这是必不可少的。它既与结尾的“人生如此自可乐,岂必局束为人?”相照应,又说明主人公游山,已经费了很多时间,走了不少路,因而饿得很。

  写夜宿只用了两句。“夜深静卧百虫绝”,表现了山寺之夜的清幽。“夜深”而百虫之声始“绝”,那么在“夜深”之前,百虫自然在各献特技,合奏夜鸣曲,主人公也在欣赏夜鸣曲。正象“鸟鸣山更幽”一样,山寺之夜,百虫合奏夜鸣曲,就比万籁俱寂还显得幽静,而静卧细听百虫合奏的主人公,也自然万虑俱消,心境也空前清静。夜深了,百虫绝响了,接踵而来的则是“清月出岭光入扉”,主人公又兴致勃勃地隔窗赏月了。他刚才静卧细听百虫鸣叫的神态,也在“清月出岭光入扉”的一刹那显现于读者眼前。

  作者所游的是洛阳北面的惠林寺,同游者是李景兴、侯喜、尉迟汾,时间是公元801年(唐德宗贞元十七年)农历七月二十二日。农谚有云:“二十一、二、三,月出鸡叫唤。”可见诗中所说的“光入扉”的“清月”,乃是下弦月,她爬出山岭,照进窗扉,已经鸣叫头遍了。主人公再欣赏一阵,就该天亮了。写夜宿只两句,却不仅展现出几个有声有色的画面,表现了主人公彻夜未睡,陶醉于山中夜景的情怀,而且水到渠成,为下面写离寺早行作好了过渡。“天明”以下六句,写离寺早行,跟着时间的推移和主人公的迈步向前,画面上的光、色、景物在不断变换,引人入胜。“天明独去无道路”,“无道路”指天刚破晓,雾气很浓,看不清道路,所以接下去,就是“出入高下穷烟霏”的镜头。主人公“天明”出发,眼前是一片“烟霏”的世界,不管是山的高处还是低处,全都浮动着蒙蒙雾气。在浓雾中摸索前进,出于高处,入于低处,出于低处,又入于高处,时高时低,时低时高。此情此境,正是饶有诗味,富于画意的。烟霏既尽,朝阳熠耀,画面顿时增加亮度,“山红涧碧纷烂漫”的奇景就闯入主人公的眼帘。而“时见松枥皆十围”,既为那“山红涧碧纷烂漫”的画面添景增色,又表明主人公在继续前行。他穿行于松栎树丛之中,清风拂衣,泉声淙淙,清浅的涧水十分可爱。于是他赤着一双脚,涉过山涧,让清凉的涧水从足背上流淌,整个身心都陶醉在大自然的美妙境界中了。

  诗写到下山为止,游踪所及,逐次以画面展现,像旅游纪录影片,随着游人的前进,一个个有声有色有人有景的镜头不断转换。结尾四句,总结全诗,所以姑且叫做“主题歌”。“人生如此”,概括了此次出游山寺的全部经历,然后用“自可乐”加以肯定。后面的三句诗,以“为人靰”的幕僚生活作反衬,表现了对山中自然美、人情美的无限向往,从而强化了全诗的艺术魅力。

  这首诗为传统的纪游诗开拓了新领域,它汲取了山水游记的特点,按照行程的顺序逐层叙写游踪。然而却不象记流水账那样呆板乏味,其表现手法是巧妙的。此诗虽说是逐层叙写,仍经过严格的选择和经心的提炼。如从“黄昏到寺”到就寝之前,实际上的所经所见所闻所感当然很多,但摄入镜头的,却只有“蝙蝠飞”、“芭蕉叶大栀子肥”、寺僧陪看壁画和“铺床拂席置羹饭”等殷勤款待的情景,因为这体现了山中的自然美和人情美,跟“为人?”的幕僚生活相对照,使诗人萌发了归耕或归隐的念头,是结尾“主题歌”所以形成的重要根据。关于夜宿和早行,所摄者也只是最能体现山野的自然美和自由生活的那些镜头,同样是结尾的主题歌所以形成的重要根据。

  再说,按行程顺序叙写,也就是按时间顺序叙写,时间不同,天气的阴晴和光线的强弱也不同。这篇诗的突出特点,就在于诗人善于捕捉不同景物在特定时间、特定天气里所呈现的不同光感、不同湿度和不同色调。如用“新雨足”表明大地的一切刚经过雨水的滋润和洗涤;这才写主人公于苍茫暮色中赞赏“芭蕉叶大栀子肥”,而那芭蕉叶和栀子花也就带着它们在雨后日暮之时所特有的光感、湿度和色调,呈现于读者眼前。写月而冠以“清”字,表明那是“新雨”之后的月儿。写朝景,新奇而多变。因为他不是写一般的朝景,而是写山中雨后的朝景。他先以“天明独去无道路”一句,总括了山中雨霁,地面潮湿,黎明之时,浓雾弥漫的特点,然后用“出入高下穷烟霏”一句,画出了雾中早行图。“烟霏”既“穷”,阳光普照,就看见涧水经雨而更深更碧,山花经雨而更红更亮。于是用“山红涧碧”加以概括。山红而涧碧,红碧相辉映,色彩已很明丽。但由于诗人敏锐地把握了雨后天晴,秋阳照耀下的山花、涧水所特有的光感、湿度和色调,因而感到光用“红”、“碧”还很不够,又用“纷烂漫”加以渲染,才把那“山红涧碧”的美景表现得鲜艳夺目。

评价  这篇诗,极受后人重视,影响深远。苏轼友人游南溪,解衣濯足,朗诵《山石》,慨然知其所以乐,因而依照原韵,作诗抒怀。他还写过一首七绝:“荦确何人似退之,意行无路欲从谁?宿云解驳晨光漏,独见山红涧碧诗。”诗意、词语,都从《山石》化出。金代元好问论诗绝句云:“有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晚枝。拈出退之《山石》句,始知渠是女郎诗。”他的《中州集》壬集第九(拟栩先生王中立传)说:“予尝从先生学,问作诗究竟当如何?先生举秦少游《春雨》诗为证,并云:此诗非不工,若以退之芭蕉叶大栀子肥之句校之,则《春雨》为妇人语矣。”可见此诗气势遒劲,风格壮美,一直为后人所称道。

韩愈简介

韩愈(768─824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。祖藉昌黎(今河北通县),每自称昌黎韩愈,所以世称韩昌黎。唐德宗贞元八年(792)进士,贞元末,任监察御史,因上书言事,得罪当权者,被贬为阳山(今广东阳山县)令。宪宗时,他随宰相裴度平定淮西之乱,升任刑部侍郎,因上疏反对迎佛骨,被贬为潮州(今广东潮州)刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈和柳宗元同是古文运动的倡导者,其散文被列为「唐宋八大家」之首。他主张继承先秦两汉散文的传统,反对六朝以来讲究声律、对仗而忽视内容的骈体文,提倡散体,他主张文学的语言要「词必己出」,「唯陈言之务去」,对散文的发展起了一定的积极作用。其文各体兼长,遒劲有力,条理畅达,语言精炼,为司马迁以后文学史上杰出的散文家之一。韩愈的诗歌也有特点,气势壮阔,笔力雄健,力求新奇,自成一家。他开了「以文为诗」的风气,对后来的宋诗影响很大。但有些诗流于险怪,是其缺点,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

名句类别

天气

编者注:本文提供了夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉上一句下一句 前一句后一句,山石(山石荦确行径微)拼音版 韩愈简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4582.html

友情链接>>