明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句下一句 前一句后一句 渡江云三犯·西湖清明拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《渡江云三犯·西湖清明
原文翻译:
羞红颦浅恨,晚风未落,片绣点重茵。旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。肠漫回,隔花时见,背面楚腰身。
逡巡。题门惆怅,堕履牵萦,数幽期难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人。山黛暝,尘波澹绿无痕。
渡江云三犯·西湖清明拼音版
xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。cháng màn huí ,gé huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
qūn xún 。tí mén chóu chàng ,duò lǚ qiān yíng ,shù yōu qī nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。míng cháo shì yǔ gū yān lěng ,zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《荔枝香近·送人游南徐》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《祝英台近(上元)》 《三姝媚(姜石帚馆水磨方氏,会饮总宜堂,即事寄毛荷塘)》 《祝英台近(饯陈少逸被仓台檄行部)》 《烛影摇红(寿嗣荣王)》 《绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《夜游宫·竹窗听雨》 《诉衷情·秋情》 《木兰花慢(施芸隐随绣节过浙东,作词留别,用其韵以饯)》 《水龙吟·寿梅津》 《婆罗门引(郭清华席上为放琴客而新有所盼,赋以见喜)》 《生查子(稽山对雪有感)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《荔枝香近·七夕》 《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《木兰花慢(饯韩似斋赴江东鹾幕)》 《花犯·谢黄复庵除夜寄古梅枝》 《朝中措(闻桂香)》 《扫花游·西湖寒食》 《婆罗门引(无射羽,俗名羽调为怀宁赵仇香赋)》 《沁园春·送翁宾旸游鄂渚》 《浣溪沙·秋情》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《荔枝香近·七夕》 《六丑(壬寅岁吴门元夕风雨)》 《秋蕊香·七夕》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《高阳台(送王历阳以右曹赴阙)》 《江神子(喜雨上麓翁)》 《望江南·三月暮》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《水龙吟(癸卯元夕)》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《菩萨蛮·落花夜雨辞寒食》 《瑶华(分韵得作字,戏虞宜兴)》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《醉桃源·赠卢长笛》 《风入松·听风听雨过清明》 《水龙吟(用见山韵饯别)》 《倦寻芳(饯周纠定夫)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《东风第一枝(黄钟商)》 《花心动(郭清华新轩)》 《水龙吟·送万信州》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《解连环·秋情》 《齐天乐(赠姜石帚)》 《夜游宫·春语莺迷翠柳》 《望江南(赋画灵照女)》 《应天长(夷则商吴门元夕)》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《庆春宫·秋感》 《天香(熏衣香)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《渡江云·西湖清明》 《暗香·送魏句滨宰吴县解组分韵得阖字》 《玉京谣》 《惜秋华(夹钟商重九)》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《秋蕊香·七夕》 《蕙兰芳引(林钟商,俗名歇指调赋藏一家吴郡王画兰)》 《声声慢(饮时贵家,即席三姬求词)》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《荔枝香近·送人游南徐》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《琐窗寒·玉兰》 《声声慢·咏桂花》 《庆春宫·秋感》 《扫花游·西湖寒食》 《江南春(中吕商赋张药翁杜衡山庄)》 《浣溪沙(陈少逸席上用联句韵有赠)》 《望江南·三月暮》 《清平乐(书栀子扇)》 《天香·蜡梅》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《一寸金(中吕商赠笔工刘衍)》 《浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)》 《十二郎·垂虹桥》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《瑞鹤仙·秋感》 《丁香结·夷则商秋日海棠》 《风入松·桂》 《尾犯·甲辰中秋》 《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《渡江云三犯·西湖清明》 《暗香疏影·夹钟宫赋墨梅》 《宴清都(夹钟羽,俗名中吕调饯荣王仲亨还京)》 《新雁过妆楼(夹钟羽)》 《水龙吟(无射商惠山酌泉)》 《昼锦堂(中吕商)》 《风流子(前题)》 《思佳客·癸卯除夜》

渡江云三犯·西湖清明注释

①留情缘眼,宽带因春:一本作“留情缘宽,带眼因春”;一本作“留情转眼,带减因春”。②暝:一本作“映”。③尘:一本作“澄”。

渡江云三犯·西湖清明创作背景

  据夏承焘《吴梦窗系年》:“梦窗在苏州曾纳一妾,后遭遣去。在杭州亦纳一妾,后则亡殁。集中怀人诸作,其时夏秋,其地苏州者,殆皆忆苏州遣妾;其时春,其地杭州者,则悼杭州亡妾。”这首词与《齐天乐·烟波桃叶西陵路》,《莺啼序·残寒正欺病酒》都为同一时期悼念杭州亡妾的作品。

渡江云三犯·西湖清明赏析

  《西湖清明拼音版翻译">渡江云三犯》,又名《渡江云》。双调,一百字,上片十句四平韵,下片九句四平韵,后片第四句为上一、下四句法,必须押一同部仄韵。

  上片追忆与杭妾始遇时的情景。“羞红颦”三句,描绘出湖边暮春景色。“重茵”,原指厚席,这里喻厚厚的芳草地。此言暮春的湖边阵阵晚风吹得落英缤纷,点缀着绿茸茸的芳草地。这落英恰像那少女们浅颦含羞微怨的娇态。“旧堤”三句,述湖景。“旧堤”指西湖苏、白两堤;“燕尾”言两堤在湖上交叉形如燕尾。“桂棹”,以桂木为桨的船,这里泛指西湖中游船;“宝勒”,即用珍宝装饰的马络头,这里指代马儿。三句言远望湖上苏、白两堤交叉,形如燕尾,湖中众多的游船与鸥鸟一起荡漾在碧波之中。词人骑着马,背衬着西天的彩云伫立在岸堤上观赏远近景色。“千丝”两句,游湖思亡妾。“千丝”指堤岸边的柳枝。此言眼前这些既青柔又浓密的柳枝却不能为词人挽留住就在这儿相识的亡妾。词人到了这湖边,像又回到了刘阮入天台而遇仙的地方(即点明词人与杭妾在此初见之事)。“柳”即留也,所以古人多有折柳赠别习俗。今杭妾不幸亡故,不禁使词人见柳丝而“怨碧”。“肠漫回”两句,因思之深而致幻。“楚腰身”,楚谚有“楚王好细腰,宫中多饿死”。这里泛指美人的细腰身。此言词人对亡妾牵肠挂肚朝夕相思,以致伫立在这两人初识之处,幻觉中向花丛中望去似乎隐约看到了她美妙的背影。

  下片追忆不遇以悼念亡妾。“逡巡”四句,忆不遇。“题门”,事见《世说新语》吕安访嵇康不遇,题字其门。此处借代不遇。“堕履”,本《史记·留侯世家》,张良遇黄石公故事。这是作传艺、钟情解。此言词人想起从前初识之时曾多次来到她的门前徘徊,终因两人不能见面而心情惆怅,词人像张良盼望黄石公传艺那样希望她能对其钟情,但又因为好几次约会都没有实现而感到牵肠挂肚。又“堕履”,事见《北史·韦琼传》,有“不弃遗簪堕履”之语。“还始觉”两句,“缘”,因也;“宽带”,语出沈约与徐勉书:“老病百日数旬,革带常应移孔。”柳永蝶恋花》词也有:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”之句,词人用柳词意境。此言词人对亡妾难舍难忘,细想原因,一是因为她有一双令人消魂的多情的媚眼。照现代人的说法,眼睛是人心灵的窗户;而古时作画也有“画龙点晴”之说,所以词人突出了亡妾双眼摄人心魄的魅力。二是词人值此清明时节,自然引起了对亡妾的怀念,以致因对她的刻骨相思而日渐消瘦。“明朝”两句,点出悼念。因为今天正是清明节,是祭奠亡灵之时,所以词人想到如今自己与杭妾早已阴阳异路,两人往日的恩爱情景已似幻梦般的风消烟散,词人对亡妾的悼念,也如那湖上的风风雨雨一样愁煞人啊。“山黛暝”一句,以景作结,点明游湖。此句语出苏轼《次韵促仲殊游西湖》诗:“水光潋滟犹浮碧”,言山色空蒙,湖面浮碧似镜,一切都归结于这平静之中。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句下一句 前一句后一句,渡江云三犯·西湖清明拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/444.html

友情链接>>