谁问旗亭,美酒斗十千上一句下一句 前一句后一句 行路难·缚虎手拼音版 贺铸诗词_城南实验中学

谁问旗亭,美酒斗十千上一句 下一句

出自宋朝贺铸的《行路难·缚虎手
原文翻译:
缚虎手。悬河口。车如鸡栖马如狗。白纶巾。扑黄尘。不知我辈,可是蓬蒿人。衰兰送客咸阳道。天若有情天亦老。作雷颠。不论钱。谁问旗亭,美酒斗十千
酌大斗。更为寿。青鬓常青古无有。笑嫣然。舞翩然。当垆秦女,十五语如弦。遗音能记秋风曲。事去千年犹恨促。揽流光。系扶桑。争奈愁来,一日却为长。
行路难·缚虎手拼音版
fù hǔ shǒu 。xuán hé kǒu 。chē rú jī qī mǎ rú gǒu 。bái lún jīn 。pū huáng chén 。bú zhī wǒ bèi ,kě shì péng hāo rén 。shuāi lán sòng kè xián yáng dào 。tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo 。zuò léi diān 。bú lùn qián 。shuí wèn qí tíng ,měi jiǔ dòu shí qiān
zhuó dà dòu 。gèng wéi shòu 。qīng bìn cháng qīng gǔ wú yǒu 。xiào yān rán 。wǔ piān rán 。dāng lú qín nǚ ,shí wǔ yǔ rú xián 。yí yīn néng jì qiū fēng qǔ 。shì qù qiān nián yóu hèn cù 。lǎn liú guāng 。xì fú sāng 。zhēng nài chóu lái ,yī rì què wéi zhǎng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贺铸的诗词大全

《翦征袍(同前)》 《芳心苦·杨柳回塘》 《最多宜》 《伤春曲(满江红)》 《六州歌头·少年侠气》 《攀鞍态(同前)》 《天宁乐(铜人捧露盘引)》 《菩萨蛮(十一之六)》 《菩萨蛮(十一之十一)》 《减字木兰花(四之四)》 《夜如年(同前)》 《陌上郎(西津海鹘舟)》 《六州歌头·少年侠气》 《薄幸》 《清平乐(三之二)》 《付金钗》 《菩萨蛮(十一之三)》 《步花间》 《菩萨蛮(十一之七)》 《楼下柳(天香)》 《忆仙姿(二之一)》 《御街行(别东山)》 《琴调相思引·送范殿监赴黄岗》 《桃源行(凤栖梧三首)》 《绿罗裙·东风柳陌长》 《翦朝霞(牡丹同前)》 《国门东(车马匆匆)》 《西江月(携手着花深径)》 《浪淘沙(四之三)》 《诉衷情(二之二)》 《点绛唇(麝煤熏)》 《减字木兰花(四之二)》 《浪淘沙(四之四)》 《踏莎行(杨柳回塘)》 《杵声齐(砧面莹,杵声齐)》 《花心动》 《题醉袖》 《夜捣衣(收锦字,下鸳机)》 《忆仙姿(九之三)》 《青玉案·凌波不过横塘路》 《念彩云(夜游宫)》 《东阳叹》 《望湘人(春思)》 《雁后归(想娉婷·三之二)》 《吴门柳(渔家傲·二之一)》 《画眉郎(好女儿)》 《归风便》 《忍泪吟》 《台城游(水调歌头)》 《清平乐(二之一)》 《芳心苦·杨柳回塘》 《蝶恋花(改徐冠卿词)》 《台城游(南国本潇洒)》 《忆仙姿(二之二)》 《烛影摇红》 《绿罗裙·东风柳陌长》 《减字浣溪沙(十五之九)》 《簇水近》 《清平乐(二之二)》 《南柯子(别恨)》 《蝶恋花(几许伤春春复暮)》 《小重山(四之三)》 《半死桐·重过阊门万事非》 《薄幸·淡妆多态》 《菩萨蛮·彩舟载得离愁动》 《国门东(好女儿〔四〕首)》 《第一花(同前)》 《南乡子(二之二)》 《惜余春·急雨收春》 《诉衷情(二之一)》 《行路难·缚虎手》 《江南曲(潇潇雨·三之二)》 《画楼空(诉衷情三首)》 《清平乐(三之一)》 《定情曲(春愁)》 《雁后归(临江仙人日席上作·三之一)》 《续渔歌》 《试周郎(诉衷情)》 《乌啼月》 《琴调相引(终日怀旧翻送客)》 《木兰花(二之一)》 《菩萨蛮(十一之二)》 《减字浣溪沙(秋水斜阳演漾金)》 《忆仙姿(九之五)》 《窗下绣(一落索)》 《杵声齐·砧面莹》 《宴齐云(南歌子)》 《换追风》 《南歌子·疏雨池塘见》 《想车音(兀令)》 《蕙清风》 《侍香金童》 《夜如年(斜月下,北风前)》 《艳声歌(太平时七首)》 《惜余春(急雨收春)》 《小重山(花院深疑无路通)》 《江南曲(踏莎行·三之一)》 《罗敷歌(采桑子·五之四)》 《罗敷歌(采桑子·五之一)》 《画眉郎·雪絮雕章》

行路难·缚虎手注释

①缚虎手:即徒手打虎。②悬河口:言辞如河水倾泻,滔滔不绝,即“口若悬河”,比喻人的健谈。③车如鸡栖马如狗:车盖如鸡栖之所,骏马奔如狗。④“衰兰”二句:李贺金铜仙人辞汉歌》中的句子。⑤旗亭:即酒楼。此指送别之地。⑥秋风曲:即《秋风辞》曲,是汉武帝刘彻所写的诗歌。

行路难·缚虎手鉴赏

  贺铸是一个极有“丈夫气”的人物,文武兼备,侠气雄爽,性格耿直傲岸,虽然出身尊贵,却得不到重用,雄才大略无法实现,失意不遇,满腹牢骚,这一首词就抒写了词人报国无门、功业难成的失意情怀

  上片写自己和与己交游的英豪当年豪放不羁的生活,以及渴望建功立业的豪情壮志。开头六句写豪杰们的勇敢、胆略和辩才,气度不凡;继写他们脱俗的装扮,外貌和胸中的抱负。“衰兰”二句化用李贺诗句。抒写豪杰们不为时用,被迫离京的不平遭遇。最后四句,写酒送别,豪杰们一掷千金的爽朗性格,也表现了他们之间的深厚情谊。

  下片具体写斗酒饮宴的场面,他们大杯饮酒,笑声朗朗,尽情欢乐,欣赏歌舞。“遗音”以下四句,写词人虽然暂时忘却苦闷,开怀畅饮,但流光逝去,抱负不展,愁思日增,功业难成,欢乐时千年恨促,愁怀时一日嫌长,淋漓尽致地表现词人内心的愤懑。本词一气呵成地排比组合了许多唐人诗句,运之以豪情健笔,出之以奇姿壮彩,在词坛产生了很大的影响。夏敬观评曰:“稼轩豪迈之处从此脱胎。”指出了它开启南宋辛派词的先导作用。

  史载贺铸枉有文才武艺,却不得朝廷重用,只好聊以歌酒打发岁月。但又痛感光阴遽逝,功业未就。这首《行路难》就抒写了作者这种度日如年的苦闷。

  全词皆融化前人诗句而成,这是其形式上的最大特色。叶梦得曾说它是“掇拾人所遗弃,少加隐括,皆为新奇。”“新奇”确实当之无愧,但所掇拾者并非遗弃而是精华,且系“括”而不“隐”。集句,原是一种作诗方式,采用前人一家或数家的诗句,拼集而成一诗。由于集句所特有的局限性,集成的作品往往缺少作者自己的主见而容易落入前人窠臼,同时,也难免支离破碎之弊。然而贺铸这首独创的“集句词”,却又当别论。宋人赵闻礼说:“其间语义联属,飘飘然有豪纵高举之气。酒酣耳热,浩歌数过,亦一快也。”赞叹贺铸此词不但形式结构完美,而且气象豪迈,配得上关西大汉的铁板!

  词的上片,从开头至“可是蓬蒿人”,以夸张的手法写诗人及其豪侠朋辈“少年壮志当拏云”的英雄气概。然而生不逢时,怀才不遇,于是萌发了“对酒当歌,人生几何”的感叹,索性放浪形骸,恣情饮乐吧!这就极为自然地引出了下片。上片各句皆有所本,分别出自《诗经·郑风·大叔于田》、《世说新语·赏誉》、《后汉书·陈蕃传》、李白《南京别儿童入京》、李贺《金铜仙人辞汉歌》、曹植名都篇》等。可贵的是,词人并没有让这些古人牵着鼻子走,恰恰相反,他是信手拈来、随意驱遣前贤名句为我所用,以现成碎锦织就自己的无缝天衣。这是由于他“意在笔先”,胸中又融萃了古人精华的缘故。

  下片与上片声气相连。作者寄情宴乐,却又悲叹岁月的脚步匆匆;想留住光阴,却又难以打发那漫长的一天又一天。这是何等的苦闷呵!“酌大斗,更为寿,青鬓常青古无有。笑嫣然,舞蹁跹,当垆秦女,十五语如弦。”眼前一派酒酣耳热,轻歌曼舞景象。然而表面放达的背后却隐藏着深深的悲惧,这是由歌女所唱汉武帝的一曲《秋风辞》引发的。《秋风辞》有云:“欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何!”所以作者有“遗音能记秋风曲,事去千年犹恨促”之叹。千年只一瞬耳!于是忽发奇想,要“揽流光,系扶桑”,拴住月亮和太阳,使时光停止流转。然而奇想毕竟不是现实,眉间心上,依然是郁郁不得志的愁闷,连一天都觉长得难以消磨。末句“争奈愁来,一日却为长”,由激愤之意转为哀愁之思,仿佛飞流直下落入深潭,愤懑不平由外露而至深藏,由激烈而变缠绵,恰如“梅子黄时雨”。

  词的下片也满缀古语,或采古人原句,或用古人句意,涵括了《离骚》、《史记》和李益韩琮诗里的词句,化为完整形象,贴切自然地摹写了自己的处境和心情。

  这首《行路难》集前人诗句为词,标新立异,独树一帜。词意激越,节短而韵长,调高而音凄。作者将古语运用入化,借他人酒杯,浇自己块磊,杂揉历代诸家各类典籍不同文体而浑然无迹,充分显示了词人广博的学识和杰出的艺术才能。

贺铸简介

贺铸(1052-1125)字方回,号庆湖遗老,卫州共城(今河南辉县)人。太祖孝惠后族孙。年十七,宦游京师,授右班殿直、监军器库门。熙宁中出监赵州临城县酒税。元丰元年(1078)改官磁州滏阳都作院,历徐州宝丰监钱官,和州管界巡检。崇宁初以宣议郎通判泗州,迁宣德郎,改判太平州。大观三年(1109)以承议郎致仕,居苏州、常州。宣和元年(1119)致仕。七年,卒于常州僧舍,年七十四。《宋史》、《东都事略》有传。今,词章著有《应湖遗老集》九卷。曾自编词集为《东山乐府》,未言卷数,今存者名《东山词》。其词善于锤炼字句,又常用古乐府及唐人诗句入词,内容多写闺情柔思,也多感伤时事之作。

名句类别

食物

编者注:本文提供了谁问旗亭,美酒斗十千上一句下一句 前一句后一句,行路难·缚虎手拼音版 贺铸简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4217.html

友情链接>>