蛛丝暗锁红楼,燕子穿帘处上一句下一句 前一句后一句 荔枝香近·七夕拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

蛛丝暗锁红楼,燕子穿帘处上一句 下一句

出自清朝吴文英的《荔枝香近·七夕
原文翻译:
睡轻时闻,晚鹊噪庭树。又说今夕天津,西畔重欢遇。蛛丝暗锁红楼,燕子穿帘处。天上、未比人间更情苦。
秋鬓改,妒月姊、长眉妩。过雨西风,数叶井梧愁舞。梦入蓝桥,几点疏星映朱户。泪湿沙边凝伫。
荔枝香近·七夕拼音版
shuì qīng shí wén ,wǎn què zào tíng shù 。yòu shuō jīn xī tiān jīn ,xī pàn zhòng huān yù 。zhū sī àn suǒ hóng lóu ,yàn zǐ chuān lián chù 。tiān shàng 、wèi bǐ rén jiān gèng qíng kǔ 。
qiū bìn gǎi ,dù yuè zǐ 、zhǎng méi wǔ 。guò yǔ xī fēng ,shù yè jǐng wú chóu wǔ 。mèng rù lán qiáo ,jǐ diǎn shū xīng yìng zhū hù 。lèi shī shā biān níng zhù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《齐天乐(齐云楼)》 《浣溪沙·桂》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《绛都春(为李B672房量珠贺)》 《一寸金·秋感》 《青玉案(重游葵园)》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《水龙吟·寿梅津》 《宴清都(寿秋壑)》 《莺啼序·春晚感怀》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《月中行(和黄复庵)》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《秋蕊香(和吴见山落桂)》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《思佳客·癸卯除夜》 《点绛唇(和吴见山韵)》 《夜游宫·人去西楼雁杳》 《浣溪沙(观吴人岁旦游承天)》 《瑞鹤仙·秋感》 《渡江云三犯·西湖清明》 《探芳信(麓翁小园早饮,客供棋事琴事)》 《花上月令》 《醉落魄(题藕花洲尼扇)》 《十二郎·垂虹桥》 《烛影摇红·元夕雨》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《鹧鸪天(化度寺作)》 《三姝媚(夷则商)》 《宴清都·秋感》 《浣溪沙(陈少逸席上用联句韵有赠)》 《虞美人影·咏香橙》 《杏花天·咏汤》 《醉落魄(院姬□主出为戌妇)》 《澡兰香·林钟羽淮安重午》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《烛影摇红(黄钟商毛荷塘生日,留京不归,赋以寄意)》 《琐窗寒·玉兰》 《西江月(丙午冬至)》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《浣溪沙·桂》 《丑奴儿慢·麓翁飞翼楼观雪》 《菩萨蛮·落花夜雨辞寒食》 《水龙吟(云麓新葺北墅园池)》 《水龙吟·送万信州》 《瑞鹤仙·秋感》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《木兰花慢(寿秋壑)》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《浣溪沙·门隔花深梦旧游》 《烛影摇红(寿嗣荣王)》 《风入松(邻舟妙香)》 《惜秋华·木芙蓉》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《柳梢青(题钱得闲四时图画)》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《尾犯·甲辰中秋》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《齐天乐(寿荣王夫人)》 《六么令·夷则宫七夕》 《夜游宫·竹窗听雨》 《声声慢(赠藕花洲尼)》 《丁香结·夷则商秋日海棠》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《丹凤吟(无射商赋陈宗之芸居楼)》 《庆春宫·秋感》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《思佳客·迷蝶无踪晓梦沉》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《夜游宫·竹窗听雨》 《瑞鹤仙(丙午重九)》 《绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)》 《水调歌头(赋魏方泉望湖楼)》 《望江南·三月暮》 《望江南·三月暮》 《唐多令·惜别》 《梦行云》 《江城梅花引(赠倪梅村)》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《喜迁莺(太蔟宫,俗名中管高宫同丁基仲过希道家看牡丹)》 《倒犯(夹钟商赠黄复庵)》 《声声慢(陪幕中饯孙无怀于郭希道池亭,闰重九前一日)》 《醉桃源(会饮丰乐楼)》 《探芳新·吴中元日承天寺游人》 《莺啼序·荷和赵修全韵》 《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《天香(寿筠塘内子)》 《声声慢(饯魏绣使泊吴江,为友人赋)》 《莺啼序·春晚感怀》 《醉桃源·芙蓉》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》

荔枝香近·七夕注释

荔枝香近:词牌名。《词谱》:“《唐史·乐志》:‘帝幸骊山,贵妃生日,命小部张乐长生殿,奏新曲,未有名,会南方进荔枝,因名《荔枝香》’。《碧鸡漫志》:‘今歇指调、大石调,皆有近拍,不知何者为本曲?’按《荔枝香》有两体,七十六字者始自柳永《乐章集》注“歇指调”;七十三字者始自周邦彦,一名《荔枝香近》。”此词双调,七十六字。前后片各七句四仄韵。[2]   ⑵愁:一本作“秋”。

荔枝香近·七夕鉴赏

  “睡轻”四句,引神话传说点题。言词人在七夕晚上正恍恍惚惚地小睡着,恍忽中只听见庭院中的树上不断地传来喜鹊们的聒噪声。它们似乎在说:今天晚上我们又要飞上天去搭起鹊桥,使牛郎织女能够重聚在天河西畔,度过一夕的幸福时刻。“天津”,即指天河渡口。“蛛丝”两句,叙说自身的孤苦。此言词人所居的小楼角落挂满了蛛网,这说明那里已经很久无人前来打扫住处了。词人生活在这种与爱妾生离死别的孤独境况中,所以惟见燕子飞来,穿堂入室与他作伴,却难见伊人来此与他相伴。“天上”一句,两相对比。词人说:天上的牛郎织女尚有一年一夕的鹊桥会,而地上的我却永远不能再见爱人一面,所以哀叹“天上未比人间更情苦”啊。上片从题旨生发,重在悲叹自己与两妾生离死别的不幸遭遇。

  “秋鬓改”两句是说:我已经老矣,能不鬓发转白?因为自己的日渐衰老,所以更引起了我对传说中吃过不死药而永葆青春美色的嫦娥自然而然地生出来一种嫉妒心。这是一般老年人常有的牢骚话。“过雨”两句是说:眼前又到了秋风秋雨的烦闷季节,再加上室外的梧桐叶随风飒飒地飞舞,能不使人见秋景而起愁?所以后来的鉴湖女侠秋瑾有“秋风秋雨愁煞人”之叹;而词人也有“离人心上秋”之愁。“梦入”三句,思妾之心愈深矣。此言词人从七夕鹊桥会的传说,进而联想到自己如果要想与爱人相见,那就只能在梦境之中了。所以词人起而独自徘徊,企图摆脱相思之苦。只见天上几颗星星闪烁,映衬着冷冷清清的门户。他漫步在宅边河畔,不由得又因思念爱妾而泪滴涟涟。下片主要是哀叹自身的老境凄凉怀念离逝的两个爱妾。全词从七夕的神话传说,联想到自己与两位爱妾生离死别的愁苦,既写时节,又写亲人,读来感人肺腑。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

动物

编者注:本文提供了蛛丝暗锁红楼,燕子穿帘处上一句下一句 前一句后一句,荔枝香近·七夕拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4137.html

友情链接>>