渡江天马南来,几人真是经纶手上一句下一句 前一句后一句 水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书拼音版 辛弃疾诗词_城南实验中学

渡江天马南来,几人真是经纶手上一句 下一句

出自宋朝辛弃疾的《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书
原文翻译:
渡江天马南来,几人真是经纶手。长安父老,新亭风景,可怜依旧。夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首。算平戎万里,功名本是,真儒事、君知否。(君知否 一作:公知否)
况有文章山斗。对桐阴、满庭清昼。当年堕地,而今试看,风云奔走。绿野风烟,平泉草木,东山歌酒。待他年,整顿乾坤事了,为先生寿。
水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书拼音版
dù jiāng tiān mǎ nán lái ,jǐ rén zhēn shì jīng lún shǒu 。zhǎng ān fù lǎo ,xīn tíng fēng jǐng ,kě lián yī jiù 。yí fǔ zhū rén ,shén zhōu chén lù ,jǐ céng huí shǒu 。suàn píng róng wàn lǐ ,gōng míng běn shì ,zhēn rú shì 、jun1 zhī fǒu 。(jun1 zhī fǒu yī zuò :gōng zhī fǒu )
kuàng yǒu wén zhāng shān dòu 。duì tóng yīn 、mǎn tíng qīng zhòu 。dāng nián duò dì ,ér jīn shì kàn ,fēng yún bēn zǒu 。lǜ yě fēng yān ,píng quán cǎo mù ,dōng shān gē jiǔ 。dài tā nián ,zhěng dùn qián kūn shì le ,wéi xiān shēng shòu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟餽名花鲜罩)》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《定风波(再用韵,时国华置酒,歌舞甚盛)》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《踏莎行(和赵国兴知录韵)》 《破阵子·掷地刘郎玉斗》 《沁园春(城中诸公载酒入山,余不得以止酒为解,遂破戒一醉,再用韵)》 《浣溪沙(赋清虚)》 《六州歌头》 《清平乐(赋木犀词)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《菩萨蛮(赠周国辅侍人)》 《杏花天(无题)》 《鹧鸪天(不寐)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《念奴娇(三友同饮,借赤壁韵)》 《临江仙·探梅》 《锦帐春·席上和叔高韵》 《婆罗门引(别杜叔高。叔高长於楚词)》 《声声慢(送上饶黄倅职满赴调)》 《贺新郎(福州游西湖)》 《浣溪沙(种梅菊)》 《清平乐(为儿铁柱作)》 《祝英台近·晚春》 《瑞鹧鸪(京口病中起登连沧观偶成)》 《满江红(送信守郑舜举郎中赴召)》 《锦帐春·席上和叔高韵》 《清平乐(寿赵民则提刑,时新除,且素不喜饮)》 《定风波·暮春漫兴》 《菩萨蛮(赠张医道服为别,且令餽河豚)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《鹊桥仙(赠人)》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《最高楼(用韵答晋臣敷文)》 《汉宫春(答吴子似总斡和章)》 《卜算子·千古李将军》 《念奴娇(晋臣十月望生日,自赋词,属余和韵)》 《一落索(信守王道夫席上和赵达夫赋金林檎韵)》 《水调歌头(席上为叶仲洽赋)》 《鹧鸪天(晚日寒鸦一片愁)》 《满江红(暮春)》 《清平乐·村居》 《江神子(博山道中书王氏壁)》 《满江红·山居即事》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《南乡子(送筠州赵司户,茂中之子。茂中尝为筠州幕官,题诗甚多)》 《沁园春(送赵江陵东归,再用前韵)》 《西江月(题可卿影像)》 《醉太平·春晚》 《摸鱼儿(观潮上叶丞相)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《送湖南部曲》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《一剪梅·中秋元月》 《六州歌头(属得疾,暴甚,医者莫晓其状。小愈,困卧无聊,戏作以自释)》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《念奴娇(赠夏成玉)》 《念奴娇(赋梅花)》 《贺新郎(和吴明可给事安抚)》 《鹧鸪天(博山寺作)》 《哨遍(秋水观)》 《满江红·山居即事》 《婆罗门引(用韵别郭逢道)》 《满江红·送李正之提刑入蜀》 《卜算子(荷花)》 《贺新郎·甚矣吾衰矣》 《霜天晓角(旅兴)》 《水调歌头(赋松菊堂)》 《念奴娇(重九席上)》 《浣溪沙(与客赏山茶,一朵忽堕地,戏作)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵呈景卢内翰)》 《临江仙(停云偶作)》 《声声慢(隐括渊明停云诗)》 《清平乐(谢叔良惠木犀)》 《虞美人(赋荼_)》 《婆罗门引(用韵答傅先之时傅宰龙泉归)》 《水龙吟(题瓢泉)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《生查子(和夏中玉)》 《西江月(和晋臣登悠然阁)》 《感皇恩(案上数编书)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《蝶恋花(和赵景明知县韵)》 《鹧鸪天(郑守厚卿席上谢余伯山,用其韵)》 《南乡子·好个主人家》 《祝英台近·晚春》 《出塞(春寒有感)》 《满江红·中秋寄远》 《千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《玉楼春(隐湖戏作)》 《西江月(赋丹桂)》 《摸鱼儿(更能消几番风雨)》 《沁园春(答余叔良)》 《小重山(席上和人韵送李子永提干)》

水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书注释

①韩南涧:即韩元吉辛弃疾居信州,与韩相邻,往来唱和频繁。②渡江天马:原指晋王室南渡,建立东晋,因晋代皇帝姓司马,故云天马,此指南宋王朝的建立。③经纶:原意为整理乱丝,引伸为处理政事,治理国家。④新亭风景:在今南京市南,三国时吴所建。东晋初渡江南来的士大夫,常在新亭饮宴。一次,周于座中感叹:“风景不殊,举目有河山之异。”大家都相视流泪,见《世说新语·言语》。此指南宋人们对河山废异的感慨。⑤夷甫:西晋宰相王衍的字。他专尚清淡,不论政事,终致亡国。⑥沉陆:也说陆沉,指中原沦丧。⑦平戎万里:指平定中原,统一国家。戎,指金兵。⑧山斗:泰山、北斗。《新唐书·韩愈传》曾说韩的文章“学者仰之如泰山、北斗”。此句赞扬韩元吉的文章。⑨桐阴:韩元吉京师旧宅多种梧桐树,世称桐木韩家。元吉有《桐阴旧话》记其事。此句写其家世、生活。绿野:唐宰相裴度退居洛阳,其别墅曰绿野堂。平泉:唐宰相李德裕在洛阳的别墅名平泉庄。东山:在今浙江省上虞县。东晋谢安寓居东山,常游赏山水,纵情歌酒。这三句是预想韩元吉将来功成身退后的生活。

水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书赏析

  此词作于宋孝宗淳熙十一年(1184)。时作者家居上饶带湖。韩南涧,即韩元吉,字无咎,号南涧,南渡后,流寓信州。孝宗初年官至吏部尚书。

  词一起两句如高山坠石,劈空而来,力贯全篇。《晋书》卷六《元帝纪》载:西晋亡,晋元帝司马睿偕西阳、汝南、南顿、彭城四王南渡,在建康建立东晋王朝,做了皇帝。时童谣云:“五马浮渡江,一马化为龙。”此借指宋高宗南渡。“经纶”,整理丝缕,理出丝绪叫经,编丝成绳叫缕。引申为筹划治理国家。王安石《祭范颍州文》:“盖公之才,犹不尽试。肆其经纶,功孰与计?”南渡以来,朝廷中缺乏整顿乾坤的能手,以致偏安一隅,朝政腐败。此二句为全篇之冒,后面的议论抒情全由此而发。接“长安父老,新亭风景”,连用两典:一见《晋书》卷九十八《桓温传》:桓温率军北征,路经长安市东(古称霸上,即咸阳),“居人皆安堵复业,持牛酒迎温于路中者十八九,耆老感泣曰:‘不图今日复见官军’”!此指金人统治下的中原人民。一见《世说新语·言语篇》:东晋初年,“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山河之异!’皆相视流泪”。北宋沦亡,中原父老盼望北伐;南渡的士大夫们,感叹山河变异“可怜依旧”。这就是宋室南迁近六十年来的社会现实!宋高宗在位三十五年,这是个彻头彻尾的投降派,“念徽、钦既返,此身何属”(文征明满江红》)。任何屈膝叩头的事都做得出来,只求保住自己的小朝廷皇位。宋孝宗初年还有些作为,后来又走上老路。继指责朝廷中一些大臣清谈误国:“夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首”。夷甫即王衍,西晋大臣,曾任宰相。“衍将死,顾而言曰:……向若不祖尚浮虚,戮力以匡天下,犹可不至今日”(《晋书》)卷四十三《王戎传》附王衍)。后桓温自江陵北伐,“过淮泗,践北境,与诸僚属登平乘楼,眺瞩中原,慨然曰:‘遂使神州陆沉,百年丘墟,王夷甫诸人不得不任其责’”。(《晋书》卷九十八《桓温传》)。这里借桓温对王夷甫的批评,斥责南宋当权者使中原沦陷,不思恢复。通过上述种种有力的议论,于是指出:“算平戎万里,功名本是,真儒事,公知否。”“戎”,我国古代少数民族泛称之一。这里指金人。辛弃疾在带湖闲居,提出“平戎万里”这样严肃的政治问题,既是对韩南涧的期望,更表现出他身在江湖,心存魏阙,对国事关怀

  这是一首寿词,过片不免要说些祝寿的话。先颂韩的才干和光荣家世。“况有文章山斗,对桐阴、满庭清昼。”《新唐书》卷一百七十六《韩愈传赞》:“自愈没,其言大行,学者仰之如泰山北斗云”。黄升花庵词选》则称韩南涧“政事文章为一代冠冕”。并说他的文才可比美韩愈。韩家为北宋望族。陈振孙《直斋书录解题》记韩元吉《桐阴旧话》十卷,说“记其家旧事,以京师第门有梧木,故云”。此以庭门梧桐垂阴,满院清幽,赞韩元吉家世显赫。因此说他自在人间诞生到而今的年纪,正可风云际会,在政治上大显身手。继用古代三个著名宰相寄情山水的佳话喻韩寓居上饶的志趣。一、唐文宗时,裴度“治第东都集贤里,沼石树丛,岑缭幽胜。午桥作别墅,具燠馆凉台,号绿野堂,激波其下,……不问人间世”(《新唐书》卷一百七十三《裴度传》)。二、唐人康骈《剧谈录》:“李德裕东都平泉庄,去洛城三十里,卉木台榭,若造仙府。远方之人多以异物奉之”。三、《晋书》卷七十九《谢安传》:“安虽放情丘壑,然每游赏,必以妓女从”。其时谢安寓居会稽东山。这里以裴度、李德裕、谢安的闲适潇洒风度来喻韩南涧,虽不无过誉,但文字浏丽自然,清新雅致。而后结以“他年整顿乾坤事了”相共勉,“卒章见志”,与前结爱国情怀,一脉相承,正是“前后贯串,神来气来,而中有山重水复,柳暗花明之致”(沈祥龙《论词随笔》)。

  这是一首“以议论为词”的作品,且数用典故,但不觉其板,不觉其滞,条贯缕畅,大气包举;指点江山,激扬文字,沉着而痛快。这一因作者感情沉挚,曲折回荡,或起或伏,始终“以气节自负,以功业自许”,深厚感人。二因“援古以证今”,又“用人若己”(《文心雕龙·事类》),熨贴自然。三则豪情胜概,出之字清句隽(如裴度等三典),使全篇动荡多姿,“岂一味叫嚣者所能望其顶踵”(谢章铤《赌棋山庄词话》)!

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

动物

编者注:本文提供了渡江天马南来,几人真是经纶手上一句下一句 前一句后一句,水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3890.html

友情链接>>