老母与子别,呼天野草间上一句下一句 前一句后一句 豫章行(胡风吹代马)拼音版 李白诗词_城南实验中学

老母与子别,呼天野草间上一句 下一句

出自唐朝李白的《豫章行(胡风吹代马)
原文翻译:
胡风吹代马,北拥鲁阳关。
吴兵照海雪,西讨何时还。
半渡上辽津,黄云惨无颜。
老母与子别,呼天野草间
白马绕旌旗,悲鸣相追攀。
白杨秋月苦,早落豫章山。
本为休明人,斩虏素不闲。
岂惜战斗死,为君扫凶顽。
精感石没羽,岂云惮险艰。
楼船若鲸飞,波荡落星湾。
此曲不可奏,三军鬓成斑。
豫章行(胡风吹代马)拼音版
hú fēng chuī dài mǎ ,běi yōng lǔ yáng guān 。
wú bīng zhào hǎi xuě ,xī tǎo hé shí hái 。
bàn dù shàng liáo jīn ,huáng yún cǎn wú yán 。
lǎo mǔ yǔ zǐ bié ,hū tiān yě cǎo jiān
bái mǎ rào jīng qí ,bēi míng xiàng zhuī pān 。
bái yáng qiū yuè kǔ ,zǎo luò yù zhāng shān 。
běn wéi xiū míng rén ,zhǎn lǔ sù bú xián 。
qǐ xī zhàn dòu sǐ ,wéi jun1 sǎo xiōng wán 。
jīng gǎn shí méi yǔ ,qǐ yún dàn xiǎn jiān 。
lóu chuán ruò jīng fēi ,bō dàng luò xīng wān 。
cǐ qǔ bú kě zòu ,sān jun1 bìn chéng bān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《赠柳圆》 《示金陵子(一作金陵子词)》 《紫骝马》 《望黄鹤楼》 《自遣》 《泾川送族弟錞》 《嘲鲁儒》 《早秋赠裴十七仲堪》 《相和歌辞。凤凰曲》 《飞龙引二首·其一》 《赤壁歌送别》 《早发白帝城 / 白帝下江陵》 《宣城见杜鹃花 / 子规》 《赠嵩山焦炼师》 《早春寄王汉阳》 《越女词五首(越中书所见也)》 《流夜郎赠辛判官》 《鲁中都东楼醉起作》 《湖边采莲妇》 《沙丘城下寄杜甫》 《登高丘而望远》 《野田黄雀行》 《留别广陵诸公(一作留别邯郸故人)》 《妾薄命》 《答长安崔少府叔封游终南翠微寺太宗皇帝金沙泉见寄》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《清平调·其二》 《临路歌》 《中山孺子妾歌》 《独不见(白马谁家子)》 《经乱后将避地剡中,留赠崔宣城》 《留别西河刘少府》 《清溪行(清溪清我心)》 《夜坐吟》 《春感诗》 《送于十八应四子举落第还嵩山》 《江夏寄汉阳辅录事》 《江西送友人之罗浮》 《梁甫吟(长啸梁甫吟)》 《送程、刘二侍郎兼独孤判官赴安西幕府》 《杂歌谣辞。襄阳歌》 《上李邕》 《与韩荆州书》 《秦女卷衣》 《古朗月行》 《古风·其十九》 《江夏别宋之悌》 《赠任城卢主簿》 《江夏赠韦南陵冰》 《赠瑕丘王少府》 《五松山送殷淑》 《长干行·妾发初覆额》 《送方士赵叟之东平》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《陪从祖济南太守泛鹊山湖三首》 《独酌清溪江石上,寄权昭夷》 《赠从弟宣州长史昭》 《江上答崔宣城》 《咏桂》 《听蜀僧浚弹琴》 《宫中行乐词八其三》 《别储邕之剡中》 《宣州长史弟昭赠余琴谿中双舞鹤诗以见志》 《窜夜郎,于乌江留别宗十六璟》 《秋浦歌十七首》 《春滞沅湘有怀山中》 《日出入行》 《寄东鲁二稚子》 《寄远十一首》 《王右军》 《金陵城西楼月下吟》 《行路难·其三》 《游南阳清泠泉》 《将进酒》 《长相思·其二》 《送通禅师还南陵隐静寺》 《三五七言 / 秋风词》 《送贺宾客归越》 《夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)》 《赠裴十四》 《早春寄王汉阳》 《苏武》 《山中与幽人对酌》 《宿鰕湖》 《战城南》 《题舒州司空山瀑布》 《赠从弟冽》 《金门答苏秀才》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《五月东鲁行,答汶上君(一作翁)》 《横吹曲辞。幽州胡马客歌》 《西岳云台歌送丹丘子》 《万愤词投魏郎中》 《洞庭醉后送绛州吕使君果流澧州》 《庐山东林寺夜怀》 《咏邻女东窗海石榴》 《赠孟浩然》 《自汉阳病酒归,寄王明府》 《自遣》 《酬张卿夜宿南陵见赠》

豫章行(胡风吹代马)注释及译文

注释
①代:古国名,在今山西东北部和河北蔚县一带。其地盛产良马。
②鲁阳关:古关名,在今河南鲁山,是古代的军事要地。
③吴兵照海雪:这句写唐军出发西征。吴兵,吴地征来的兵。照海雪,指吴兵旗帜鲜明,照耀如同海中的雪浪。
④“半渡”两句:大军正在上辽津渡河,当时黄云蔽空,天色暗淡。上辽津,即上辽水,今名潦水。源出江西奉新县西,流经永修县,与修水汇合。
⑤豫章山:泛指豫章境内的高山。
⑥休明人:太平时候的人。
⑦素:向来。闲:通“娴”,熟悉。
⑧精:精诚。
⑨惮:惧怕。
⑩落星湾:也叫落星湖,在今江西鄱阳湖西北。此曲:指《豫章行》。鬓成斑:头发变成花白。

译文

战马在胡风的吹拂下,鬃毛尽卷起来,更显飒爽强健。往北去就是军事要地鲁阳关了。吴兵旗帜鲜明,耀眼如同海中的雪浪。不知道他们西讨什么时候才能归来。大军正在上辽津渡河,当时黄云蔽空,天色暗淡。老母与儿子离别,十分悲痛,呼号不绝,她们远远相送儿子到野间,仍然不愿离去,因为他们都不知再次相见会在何时。旌旗飘扬,白马嘶嘶,征人已经离去了,可她们仍哭着久久追攀,不愿回去。秋天最是悲凉季节,豫章山上的白杨苦闷无依,早早便叶落凋零了。士兵们本是太平时代的人,生来就对斩杀胡虏的事并不熟悉。怎会吝惜自己的生命,害怕在战争死亡呢?只期望能够为君主扫除敌寇。传说李广在边塞打猎时,把草中的石头误认为是隐伏着的老虎,立即弯弓射去,由于他射箭时专心致志,这箭竟深深地陷入石中。战士们身在边塞,也是怀抱一腔报君建功的热诚,怎会惧怕危险呢?在战场杀敌胆如鲸飞,声势浩大。这首曲子不可以奏响,因为三军战士头发已经花白,听到此曲,一定会感到无限悲伤。


豫章行(胡风吹代马)赏析

此诗写南北两军在豫章的一场战争人民带来苦难,将军忠勇,力平凶顽。但它给人们带来的伤痛却难以抚平。这场战争应是泛指,诗人只是依照乐府旧题顺手虚拟以表达反对战争的情绪。
全诗可分四段。前六句写南北两军对垒,形势严峻。胡风、代马、北拥,言北兵之强;照雪海谓南兵之盛。何时还,担心战争持续时间之长。“黄云惨无颜”用以烘托战争气氛的惨烈。“老母”以下六句为第二段,写战争给百姓带来的灾难。“老母与子别,呼天野草间”为这段中心句。战马悲鸣追攀,白杨秋月早落,为景物烘托。“本为”以下六句为第三段,写将帅忠勇。虽属善良文人,素不习武,由于精忠,便勇不可当,杀身不惜。末四句为第四段,诗人用形象表达战争给三军将士带来的愁苦。楼船若鲸,波荡彭蠡,言战斗之激烈。诗人在此感伤:三军将士想必因愁苦而两鬓斑白。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

人物」 「母亲

编者注:本文提供了老母与子别,呼天野草间上一句下一句 前一句后一句,豫章行(胡风吹代马)拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3197.html

友情链接>>