归来视幼女,零泪缘缨流上一句下一句 前一句后一句 送杨氏女拼音版 韦应物诗词_城南实验中学

归来视幼女,零泪缘缨流上一句 下一句

出自唐朝韦应物的《送杨氏女
原文翻译:
永日方戚戚,出行复悠悠。
女子今有行,大江溯轻舟。
尔辈苦无恃,抚念益慈柔。
幼为长所育,两别泣不休。
对此结中肠,义往难复留。
自小阙内训,事姑贻我忧。
赖兹托令门,任恤庶无尤。
贫俭诚所尚,资从岂待周。
孝恭遵妇道,容止顺其猷。
别离在今晨,见尔当何秋。
居闲始自遣,临感忽难收。
归来视幼女,零泪缘缨流
送杨氏女拼音版
yǒng rì fāng qī qī ,chū háng fù yōu yōu 。
nǚ zǐ jīn yǒu háng ,dà jiāng sù qīng zhōu 。
ěr bèi kǔ wú shì ,fǔ niàn yì cí róu 。
yòu wéi zhǎng suǒ yù ,liǎng bié qì bú xiū 。
duì cǐ jié zhōng cháng ,yì wǎng nán fù liú 。
zì xiǎo què nèi xùn ,shì gū yí wǒ yōu 。
lài zī tuō lìng mén ,rèn xù shù wú yóu 。
pín jiǎn chéng suǒ shàng ,zī cóng qǐ dài zhōu 。
xiào gōng zūn fù dào ,róng zhǐ shùn qí yóu 。
bié lí zài jīn chén ,jiàn ěr dāng hé qiū 。
jū xián shǐ zì qiǎn ,lín gǎn hū nán shōu 。
guī lái shì yòu nǚ ,líng lèi yuán yīng liú
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韦应物的诗词大全

《神静师院》 《冬夜》 《送苏评事》 《暮相思》 《途中书情,寄沣上两弟,因送二甥却还》 《花径》 《答端》 《对雨赠李主簿、高秀才》 《答韩库部(协)》 《酬刘侍郎使君(刘太真)》 《答畅参军》 《途中寄杨邈、裴绪,示褒子(永阳县馆中作)》 《寒食寄京师诸弟(雨中禁火空斋冷)》 《悲纨扇》 《答裴处士》 《同德阁期元侍御、李博士不至,各投赠二首》 《长安遇冯著》 《效何水部二首》 《月晦忆去年与亲友曲水游宴》 《立夏日忆京师诸弟》 《寒食寄京师诸弟》 《高陵书情,寄三原卢少府》 《秋集罢还途中作,谨献寿春公、黎公》 《送杨氏女》 《玩萤火》 《答崔都水》 《初发扬子寄元大校书》 《杂曲歌辞。宫中调笑》 《自尚书郎出为滁州刺史(留别朋友兼示诸弟)》 《游琅琊山寺》 《寻简寂观瀑布》 《晦日处士叔园林燕集》 《调笑令·胡马》 《期卢嵩,枉书称日暮无马不赴,以诗答》 《送颜司议使蜀访图书》 《酬卢嵩秋夜见寄五韵》 《郡斋卧疾绝句》 《同长源归南徐,寄子西、子烈、有道》 《寄职方刘郎中》 《西亭》 《秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外》 《宝观主白鸲鹆歌》 《虞获子鹿》 《永定寺喜辟强夜至》 《述园鹿》 《沣上与幼遐月夜登西冈玩花》 《林园晚霁》 《答王卿送别》 《经函谷关》 《对芳树》 《寄皎然上人》 《园林晏起,寄昭应韩明府、卢主簿》 《酬韩质舟行阻冻》 《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》 《送章八元秀才擢第往上都应制》 《闻雁(高斋闻雁来)》 《西涧种柳》 《起度律师同居东斋院》 《登楼》 《寄畅当(闻以子弟被召从军)》 《赋得暮雨送李曹(楚江微雨里)》 《寄诸弟》 《答长安丞裴说》 《送槐广落第归扬州》 《答李浣三首》 《扬州偶会前洛阳卢耿主簿(应物顷贰洛阳常有连骑之游)》 《难言》 《幽居》 《子规啼》 《游龙门香山泉》 《送郑长源》 《九日沣上作,寄崔主簿倬二李端系》 《紫阁东林居士叔缄赐松英丸捧对忻喜…所当服辄献诗代启》 《假中枉卢二十二书亦称卧疾兼讶李二久不访问…戏李二》 《早春对雪,寄前殿中元侍御》 《路逢崔、元二侍御避马见招,以诗见赠》 《西涧即事示卢陟》 《淮上遇洛阳李主簿》 《郡斋移杉》 《台上迟客》 《雪中闻李儋过门不访,聊以寄赠》 《寄全椒山中道士》 《夕次盱眙县》 《送汾城王主簿》 《赋得暮雨送李胄 / 赋得暮雨送李曹》 《乘月过西郊渡》 《扈亭西陂燕赏》 《昭国里第听元老师弹琴》 《往富平伤怀》 《东郊(吏舍踞终年)》 《杂曲歌辞。突厥三台》 《赠卢嵩》 《东郊》 《府舍月游》 《送洛阳韩丞东游》 《月夜》 《三台二首》 《赋得鼎门,送卢耿赴任》 《赠崔员外》 《送黎六郎赴阳翟少府》

送杨氏女译文及注释

译文我整日忧郁而悲悲戚戚,女儿就要出嫁遥远地方。今天她要远行去做新娘,乘坐轻舟沿江逆流而上。你姐妹自幼尝尽失母苦,念此我就加倍慈柔抚养。妹妹从小全靠姐姐养育,今日两人作别泪泣成行。面对此情景我内心郁结,女大当嫁你也难得再留。你自小缺少慈母的教训,侍奉婆婆的事令我担忧。幸好依仗你夫家好门第,信任怜恤不挑剔你过失。安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。望你孝敬长辈遵守妇道,仪容举止都要符合潮流。今晨我们父女就要离别,再见到你不知什么时候。闲居时忧伤能自我排遣,临别感伤情绪一发难收。回到家中看到孤单小女,悲哀泪水沿着帽带滚流。

注释⑴杨氏女:指女儿嫁给杨姓的人家。⑵永日:整天。戚戚:悲伤忧愁。⑶行:出嫁。悠悠:遥远。⑷溯:逆流而上。⑸尔辈:你们,指两个女儿。无恃:指幼时无母。⑹幼为长所育:此句下有注:“幼女为杨氏所抚育。”指小女是姐姐抚育大的。⑺结中肠:心中哀伤之情郁结。⑻义往:指女大出嫁,理应前往夫家。⑼自小阙内训:此句下有注:“言早无恃。”阙:通“缺”。内训:母亲的训导。⑽事姑:侍奉婆婆。贻:带来。 ⑾令门:好的人家,或是对其夫家的尊称。这里指女儿的夫家。⑿任恤:信任体恤。庶:希望。尤:过失。⒀尚:崇尚。⒁资从:指嫁妆。待:一作“在”。周:周全,完备。⒂容止:这里是一举一动的意思。猷:规矩礼节。⒃尔:你,指大女儿。当何秋:当在何年。⒄居闲:闲暇时日。自遣:自我排遣。⒅临感:临别感伤。⒆零泪:落泪。缘:通“沿”。缨:帽的带子,系在下巴下。

送杨氏女创作背景

诗人早年丧妻,留下两小女相依为命,父女感情颇为深厚。此时大女儿要嫁的夫家路途遥远,当此离别之际,心中自然无限感伤。然而女儿出嫁是天经地义的事,在临行前,诗人万千叮咛,谆谆告诫:要遵从礼仪、孝道,要勤俭持家。其殷殷之情,溢于言表。

送杨氏女鉴赏

  诗人的大女儿要出嫁,他的心情异常复杂,遂写了此诗。此诗是父女情的白描,是真性情的流露,令人读来感伤不已。

  女儿即将远行,父亲心有不舍,却情难敌义。开头点明女儿将出嫁之事:女儿要嫁往夫家路途很遥远。念及女儿幼年丧母,自己一身兼父母之慈爱,当此离别之际,心中甚为不忍。然而女大当嫁是天经地义的事。诗人忍痛告诫女儿到了夫家,要遵从礼仪孝道,要勤俭持家,这是对女儿的一片殷殷期望

  这是一首送女出嫁的好诗。送女出行,万千叮咛;怜其无恃,反复诫训。诗人早年丧妻,因为对亡妻的思念,对幼女自然更加怜爱。在长女出嫁之时,自然临别而生感伤之情。诗中说幼女与长女“两别泣不休”,其实父女之间也是如此。作者没有多写自己的直观感受,而是把更多的笔墨用于谆谆教导和万般叮咛:“自小阙内训,事姑贻我忧。赖兹托令门,任恤庶无尤。贫俭诚所尚,资从岂待周。孝恭遵妇道,容止顺其猷。”强忍住泪水说完这些,送走女儿才发现自己还是控制不了自己,只能与幼女相对而泣。一个情感复杂、无可奈何的慈父形象由此跃然纸上。

  全诗情真语挚,至性至诚。慈父之爱,骨肉深情,令人感动。“贫俭诚所尚,资从岂待周”两句,可作为嫁妆的千秋典范。

韦应物简介

韦应物(737─791?),长安(在今陕西省西安市)人,早年充当唐玄宗的侍卫,狂放不羁,后来折节读书,应举成进士,任过洛阳丞。曾一度辞官闲居,德宗时历任滁州、江州、苏州等地刺史,后人称他「韦江州」或「韦苏州」。又因曾任左司郎中,也有「韦左司」的称呼。韦应物的诗,以写田园山水著名,部分作品,对安史之乱后社会乱离、民生疾苦的情况,有所反映。在艺术上,他效法陶渊明,也受过谢灵运王维的影响,形成自己的一种自然淡远的艺术特色。有《韦苏州集》。「身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬」,他这番自述,不禁使人联想起在锦衣玉食绿酒红灯中长大的高干子弟,总是无法无天,连地方官也惹不起的。奇怪的是,他却在玩乐够了之后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了「邑有流亡愧俸钱」这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。他的诗卓然名家,「高雅闲谈,自成一家之体」,世以「王孟韦柳」并称,都继承陶渊明而各有特色。 他的词不多, 仅《三台》和《调笑》共四首。「胡马」一阕,极写边塞的荒凉,全无一字写人,却深切地体现了征人远戍的孤独和烦忧,选唐五代词没有不选这一首的。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了归来视幼女,零泪缘缨流上一句下一句 前一句后一句,送杨氏女拼音版 韦应物简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/2580.html

友情链接>>