层楼望,春山叠;家何在上一句下一句 前一句后一句 满江红·点火樱桃拼音版 辛弃疾诗词_城南实验中学

层楼望,春山叠;家何在上一句 下一句

出自宋朝辛弃疾的《满江红·点火樱桃
原文翻译:
点火樱桃,照一架、荼蘼如雪。春正好,见龙孙穿破,紫苔苍壁。乳燕引雏飞力弱,流莺唤友娇声怯。问春归、不肯带愁归,肠千结。
层楼望,春山叠;家何在?烟波隔。把古今遗恨,向他谁说?蝴蝶不传千里梦,子规叫断三更月。听声声、枕上劝人归,归难得。
满江红·点火樱桃拼音版
diǎn huǒ yīng táo ,zhào yī jià 、tú mí rú xuě 。chūn zhèng hǎo ,jiàn lóng sūn chuān pò ,zǐ tái cāng bì 。rǔ yàn yǐn chú fēi lì ruò ,liú yīng huàn yǒu jiāo shēng qiè 。wèn chūn guī 、bú kěn dài chóu guī ,cháng qiān jié 。
céng lóu wàng ,chūn shān dié ;jiā hé zài ?yān bō gé 。bǎ gǔ jīn yí hèn ,xiàng tā shuí shuō ?hú dié bú chuán qiān lǐ mèng ,zǐ guī jiào duàn sān gèng yuè 。tīng shēng shēng 、zhěn shàng quàn rén guī ,guī nán dé 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《杏花天(嘲牡丹)》 《品令(族姑庆八十,来索俳语)》 《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》 《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《水调歌头(寿赵漕介庵)》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《西江月·遣兴》 《浪淘沙·山寺夜半闻钟》 《河渎神(女诫效花间体)》 《满江红·暮春》 《生查子(独游西岩)》 《水调歌头(送太守王秉)》 《念奴娇(用韵答傅先之)》 《水调歌头·壬子三山被召陈端仁给事饮饯席上作》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《西江月(渔父词)》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《水调歌头(和王正之右司吴江观雪见寄)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《水龙吟·载学士院有之》 《水调歌头(将迁新居不成有感戏作。时以病止酒,且遗去歌者。末□及之)》 《御街行(无题)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《西江月(用韵和李兼济提举)》 《鹧鸪天(读渊明诗不能去手,戏作小词以送之)》 《感皇恩(案上数编书)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《贺新郎(和吴明可给事安抚)》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟餽名花鲜罩)》 《丑奴儿近(千峰云起)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《新荷叶(上巳日,吴子似谓古今无此词,索赋)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《贺新郎(听琵琶)》 《生查子(民瞻见和,复用前韵)》 《水调歌头(题永丰杨少游提点一枝堂)》 《玉楼春(用韵答傅岩叟、叶仲洽、赵国兴)》 《新荷叶(再和前韵)》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《虞美人(赋荼_)》 《浣溪沙(偶作)》 《惜奴娇(戏同官)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《贺新郎(赋海棠)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《水调歌头·送杨民瞻》 《西江月·堂上谋臣尊俎》 《最高楼(醉中有四时歌者,为赋)》 《鹧鸪天(鹅湖归病起作)》 《江神子·送元济之归豫章》 《汉宫春(即事)》 《唐河传(效花间集)》 《满江红(题冷泉亭)》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《玉楼春·风前欲劝春光住》 《鹧鸪天(再赋牡丹)》 《江神子·赋梅寄余叔良》 《八声甘州(寿建康帅胡长文给事。时方阅拆红梅之舞,且有锡带之宠)》 《清平乐(呈昌父,时仆以病止酒,昌父日作诗数遍,末章及之)》 《水调歌头(寿韩南涧七十)》 《江神子(和李能伯韵呈赵晋臣)》 《水调歌头(题子似真山经德堂,堂,陆象山所名也)》 《鹧鸪天(席上再用韵)》 《鹧鸪天(博山寺作)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《清平乐(赋木犀词)》 《八声甘州·故将军饮罢夜归来》 《鹧鸪天(睡起即事)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《生查子(山行寄杨民瞻)》 《满江红(送汤朝美自便归金坛)》 《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》 《水调歌头(题张晋英提举玉峰楼)》 《西江月(寿钱塘弟正月十六日,时新居成)》 《鹧鸪天(用前韵和赵文鼎提举赋雪)》 《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》 《南乡子(送筠州赵司户,茂中之子。茂中尝为筠州幕官,题诗甚多)》 《一剪梅·中秋元月》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《青玉案·元夕》 《采桑子(此生自断天休问)》 《行香子(三山作)》 《南乡子·好个主人家》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《满江红(寿赵茂嘉郎中,前章记广济仓事)》 《虞美人(赵文鼎生日)》 《南歌子(独坐蔗庵)》 《鹧鸪天·送元济之归豫章》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《水调歌头·送杨民瞻》 《雨中花慢(关于似见和,再用韵为别)》 《临江仙·和叶仲洽赋羊桃》 《满江红(游南岩和范廓之韵)》 《水调歌头(和郑舜举蔗庵韵)》 《水调歌头(即席和金华杜仲高韵,并寿诸友,惟酹乃佳耳)》 《鹧鸪天(游鹅湖醉书家壁)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了层楼望,春山叠;家何在上一句下一句 前一句后一句,满江红·点火樱桃拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1701.html

友情链接>>