落日塞尘起,胡骑猎清秋上一句下一句 前一句后一句 水调歌头·舟次扬州和人韵拼音版 辛弃疾诗词_城南实验中学

落日塞尘起,胡骑猎清秋上一句 下一句

出自清朝辛弃疾的《水调歌头·舟次扬州和人韵
原文翻译:
落日塞尘起,胡骑猎清秋。汉家组练十万,列监耸高楼。谁道投鞭飞渡,忆昔鸣髇血污,风雨佛狸愁。季子正年少,匹马黑貂裘。
今老矣,搔白首,过扬州。倦游欲去江上,手种橘千头。二客东南名胜,万卷诗书事业,尝试与君谋。莫射南山虎,直觅富民侯。
水调歌头·舟次扬州和人韵拼音版
luò rì sāi chén qǐ ,hú qí liè qīng qiū 。hàn jiā zǔ liàn shí wàn ,liè jiān sǒng gāo lóu 。shuí dào tóu biān fēi dù ,yì xī míng xiāo xuè wū ,fēng yǔ fó lí chóu 。jì zǐ zhèng nián shǎo ,pǐ mǎ hēi diāo qiú 。
jīn lǎo yǐ ,sāo bái shǒu ,guò yáng zhōu 。juàn yóu yù qù jiāng shàng ,shǒu zhǒng jú qiān tóu 。èr kè dōng nán míng shèng ,wàn juàn shī shū shì yè ,cháng shì yǔ jun1 móu 。mò shè nán shān hǔ ,zhí mì fù mín hóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全

《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》 《贺新郎(赋海棠)》 《玉楼春(用韵答傅岩叟、叶仲洽、赵国兴)》 《恋绣衾(无题)》 《水龙吟(题雨岩。岩类今所画观音补陀,岩中有泉飞出,如风雨声)》 《贺新郎·用前韵送杜叔高》 《添字浣溪沙(用前韵谢传岩叟餽名花鲜罩)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《清平乐(谢叔良惠木犀)》 《减字木兰花(宿僧房有作)》 《清平乐·题上卢桥》 《鹧鸪天(徐仲惠琴不受)》 《霜天晓角(赤壁)》 《一剪梅·中秋元月》 《昭君怨(送晁楚老游荆门)》 《菩萨蛮(昼眠秋水)》 《蝶恋花(继杨济翁韵饯范南伯知县归京口)》 《满江红(游南岩和范廓之韵)》 《踏莎行(和赵国兴知录韵)》 《贺新郎(题赵兼善东山园小鲁亭)》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《破阵子(赵晋臣敷文幼女县主觅词)》 《上西平(会稽秋风亭观雪)》 《菩萨蛮(送郑守厚卿赴阙)》 《沁园春(再到期思卜筑)》 《夜游宫(苦俗客)》 《满庭芳(和昌父)》 《踏莎行(赋木犀)》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《感皇恩(为婶母王氏庆七十)》 《哨遍(秋水观)》 《谒金门(和陈提干)》 《水调歌头(巩采若寿)》 《沁园春(和吴尉子似)》 《沁园春(将止酒、戒酒杯使勿近)》 《鹧鸪天(和赵晋臣敷文韵)》 《临江仙(为岳母寿)》 《念奴娇(和南涧载酒见过雪楼观雪)》 《上西平·送杜叔高》 《满江红·敲碎离愁》 《水龙吟·载学士院有之》 《西江月(春晚)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《鹧鸪天(重九席上作)》 《鹧鸪天(寻菊花无有,戏作)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《江神子(别子似,未章寄潘德久)》 《水调歌头(元日投宿博山寺,见者惊叹其老)》 《糖多令》 《好事近·中秋席上和王路钤》 《永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调》 《采桑子(烟迷露麦荒池柳)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《满江红·山居即事》 《西江月·夜行黄沙道中》 《西江月(渔父词)》 《鹧鸪天(黄沙道中)》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《满江红(和卢国华)》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《南乡子(送筠州赵司户,茂中之子。茂中尝为筠州幕官,题诗甚多)》 《鹧鸪天(石门道中)》 《念奴娇(双陆和坐客韵)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《千年调(庶庵小阁名曰卮言,作此词以嘲之)》 《虞美人(送赵达夫)》 《临江仙(簪花屡堕戏作)》 《江神子·送元济之归豫章》 《临江仙(戏为期思詹老寿)》 《兰陵王(赋一丘一壑)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《丑奴儿(少年不识愁滋味)》 《鹧鸪天(再赋)》 《乌夜啼(山行约范廓之不至)》 《归朝欢(题晋臣敷文积翠岩)》 《醉花阴·黄花谩说年年好》 《清平乐(为儿铁柱作)》 《鹧鸪天(送廓之秋试)》 《江神子(和人韵)》 《破阵子(赠行)》 《卜算子(千古李将军)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《鹧鸪天(离豫章别司马汉章大监)》 《定风波(三山送卢国华,约上元重来)》 《婆罗门引(用韵答赵晋臣敷文)》 《东坡引(花梢红未足)》 《木兰花慢(题上饶郡圃翠微楼)》 《水调歌头(将迁新居不成有感戏作。时以病止酒,且遗去歌者。末□及之)》 《满江红·点火樱桃》 《惜分飞(春思)》 《鹧鸪天(博山寺作)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《瑞鹧鸪(京口病中起登连沧观偶成)》 《念奴娇·书东流村壁》 《江神子(和李能伯韵呈赵晋臣)》 《鹧鸪天(有感)》 《河渎神(女诫效花间体)》 《永遇乐(送陈仁和自便东归。陈至上饶之一年,得子甚喜)》 《蝶恋花(和杨济翁韵,首句用丘宗卿书中语)》

水调歌头·舟次扬州和人韵注释

⑴“舟次扬州和人韵”一作“舟次扬州和杨济翁(即杨炎正,诗人杨万里的族弟)、周显先韵(东南一带名士)。”下文“二客”即此意。⑵塞尘起:边疆发生了战事。⑶胡骑猎清秋:古代北方的敌人经常于秋高马肥之时南犯。猎:借指发动战争。⑷组练:组甲练袍,指军队。⑸投鞭飞渡:用投鞭断流事。前秦苻坚举兵南侵东晋,号称九十万大军,他曾自夸说:“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。”(《晋书·苻坚载记》)结果淝水一战,大败而归。此喻完颜亮南侵时的嚣张气焰,并暗示其最终败绩。⑹“忆昔”二句:指1161年金主完颜亮南侵失败为其部下所杀事。鸣髇,即鸣镝,是一种响箭,射时发声。血污,指死于非命。佛狸,后魏太武帝拓跋焘小字佛狸,曾率师南侵,此借指金主完颜亮。⑺“季子”二句:苏秦字季子,战国时的策士,以合纵策游说诸侯佩六国相印。这里指自己如季子年少时一样有一股锐气,寻求建立功业,到处奔跑貂裘积满灰尘,颜色变黑。⑻“今老”三句:谓今过扬州,人已中年,不堪回首当年。搔白首:暗用杜甫梦李白》诗意:“出门搔白首,若负平生志。”⑼“倦游”两句:欲退隐江上,种桔消愁。桔千头:三国时丹阳太守李衡曾命人到武陵龙阳洲种桔千株。临终时对其儿说:我家有“千头木奴”,足够你岁岁使用。(《襄阳耆旧传》⑽“二客”三句:称颂友人学富志高,愿为之谋划。名胜:名流。万卷诗书事业:化用杜甫诗意:“读书破万卷,下笔如有神。……致君尧上,再使风俗淳。”(《奉赠韦左丞丈》)⑾“莫射”二句:《史记·李将军列传》载:汉李广居蓝田南山中,闻郡有虎,尝自射之。又据《汉书·食货志》载:“武帝末年悔征战之事,乃封丞相为富民侯。”这二句是感叹朝廷偃武修文,作军事工作没有出路。

水调歌头·舟次扬州和人韵创作背景

  此词作于公元1178年(淳熙五年)。是年夏秋之交,稼轩在临安大理寺少卿任上不足半年,又调任为湖北转运副使,溯江西行。船只停泊在扬州时,与友人杨济翁(炎正)、周显先有词作往来唱和。作者在南归之前,在山东、河北等地区从事抗金活动,到过扬州,又读到友人伤时的词章,心潮澎湃,遂写下这一首抚今追昔的和韵词作。扬州为当时长江北岸军事重镇。公元1161年(绍兴三十一年),金主完颜亮大举南侵,一度占领扬州,后被南宋虞允文率部在采石矶一战击溃,完颜亮也为部属所杀。稼轩过此,抚今追昔,感慨尤深。

水调歌头·舟次扬州和人韵鉴赏

  此词上片是“追昔”。作者的抗金生涯开始于金主完颜亮发动南侵时期,词亦从此写起。古代北方少数民族贵族统治者常在秋高马肥的时节南犯中原,“胡骑猎清秋”即指完颜亮1161年率军南侵事。前一句“落日塞尘起”是先造气氛。从意象看:战尘遮天,本来无光的落日,便显得更其惨淡。准确渲染出敌寇甚嚣尘上的气焰。紧接二句则写宋方抗金部队坚守大江。以“汉家”与“胡骑”对举,自然造成两军对峙,一触即发的战争气氛。写对方行动以“起”、“猎”等字,是属于动态的;写宋方部署以“列”、“耸”等字,偏于静态的。相形之下,益见前者嚣张,后者镇定。“组练十万”、“列舰”“层楼”,均极形宋军阵容严整盛大,有一种必势的信心与气势。前四句对比有力,烘托出两军对垒的紧张气氛,同时也使人感觉正义战争前途光明,以下三句进一步回忆当年完颜亮南进溃败被杀事。完颜亮南侵期间,金统治集团内部分裂,军事上屡受挫折,士气动摇军心离散。当完颜亮迫令金军三日内渡江南下时,被部下所杀,这场战争就此结束。

  “谁道投鞭飞渡”三句即书其事。句中隐含三个典故:《晋书·符坚载记》载前秦苻坚率大军南侵东晋,曾不可一世地说“以吾之众,投鞭于江,足断其流”,结果一败涂地,丧师北还。《史记·匈奴传》载匈奴头曼单于之太子冒顿作鸣镝(即“鸣髇”,响箭),命令部下说:“鸣镝所射而不悉射者斩之”,后在一次出猎时,冒顿以鸣镝射头曼,他的部下也跟着发箭,头曼遂被射杀。“佛狸”,为北魏太武帝拓跋焘的小名。他南侵中原受挫,被太监所杀,作者融此三事以写完颜亮发动南侵,但丧于内乱,事与愿违的史实,不仅切贴,三事连用,更觉有化用自然之妙。宋朝军民,军容严整同仇敌忾而金国外强中干且有“离合之衅”可乘,这正是恢复河山的大好时机。当年,作者二十出头以义军掌书记策马南来,使义军与南宋政府取得联系,希望协同作战,大举反击。“季子正年少,匹马黑貂裘”,正是作者当年飒爽英姿的写照。苏秦字“季子”,乃战国时著名策士,以合纵游说诸候佩而后佩六国相印。他年轻时曾穿黑貂裘“西入秦。作者以”季子“自拟乃是突出自己以天下为已任的少年锐进之气。于是,在战争风云的时代背景上,这样一个“锦襜突骑渡江初”(《鹧鸪天·有客慨然谈功名因追念少年时事戏作》)的少年英雄,义气风发,虎虎有生气,与下片搔白首而长吟的今“我”判若两人。

  过片笔锋所及转为“抚今”。上片结句才说到“年少”,这里却继以“今老矣”一声长叹,其间掠过了近二十年的时间跨度。老少,对比强烈叹中之愁闷顿显突出。这里的叹老又不同一般文人叹老嗟卑的心理,而是类乎“时易失,心徒壮,岁将零”(张孝祥六州歌头·长淮望断》),属于深忧时不我待、老大无成的志士愁苦。南渡以来,作者长期被投闲置敬,志不得伸,此时翘首西北,“望中犹记、烽火扬州路”(《永遇乐·京口北固亭怀古》),真有不胜今昔有别之感。

  过片三短句,情绪够悲怆的,似乎就要言及政局国事,但是“欲说还休”。接下来只讲对来日的安排,分两层。第一层说自己,因为倦于宦游,想要归隐田无,植橘置产。三国时吴丹阳太守李衡在龙阳县汜洲种柑橘,临死时对儿子说:“吾州里有千头木奴,不责汝衣食,岁上一匹绢,亦可足用耳。”(见《三国志》)颇具风趣又故意模仿一种善治产业、谋衣食的精明人口吻。只要联想作者“求田问舍,怕应羞见,刘郎才气”(《水龙吟·登建康赏心亭》)的词句,不难体味这里隐含的无奈、自嘲及悲愤的复杂情绪。作者一心为国,希望能效力沙场,而朝廷无能、力不能伸,想解甲而去但终心系祖国,说“欲去”而而又不忍去,正表现出作者内心的矛盾。为将来打算第二层是劝友人。杨济翁原唱云:“忽醒然,成感慨,望神州。可怜报国无路,空白一分头。都把平生意气,只做如今憔悴,岁晚若为谋?”其彷徨无奈可谓与弃疾相通。作者故而劝道:“您们二位(二客)乃东南名流,腹藏万卷,胸怀大志,自不应打算像我一样归隐。但有一言还想与君等商议一下:且莫效李广那样南山习射,只可取‘富民侯’谋个安逸轻闲。”《史记·李将军列传》载,李广曾“屏野居蓝田南山中射猎”,“广所居郡闻有虎,尝自射之”。《汉书·食货志》:“武帝末年悔征伐之事,乃封丞相为富民侯。”李广生不逢高祖之世,空有一身武力,未得封侯,而“富民侯”却能不以战功而取。二句暗指朝廷“偃武修文”。放弃北伐,致使英雄无用武之地,其意不言自明。要之,无论说自己“倦游欲去江上,手种橘千头”也好,劝友人“莫射南山虎”、“直觅富民侯”也好,都属激愤语。如果说前一层讲得较好平淡隐忍,后一层“莫射”“直觅”云云,语意则相当激烈。分两步走,便把一腔愤懑不满尽情发泄出来。

  此词上阕颇类英雄史诗的开端,然而其雄壮气势到后半却陡然一转,反添落寞之感,通过这种跳跃性很强的分片,有力表现出作者失意和对时政不满而更多无奈气愤的心情。下片写壮志销磨,全推在“今老矣”三字上,行文腾挪,用意含蓄,个中酸楚愤激,耐人寻味,愤语、反语的运用,也有强化感情色彩的作用。

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

名句类别

四季」 「人生

编者注:本文提供了落日塞尘起,胡骑猎清秋上一句下一句 前一句后一句,水调歌头·舟次扬州和人韵拼音版 辛弃疾简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1304.html

友情链接>>