街南绿树春饶絮雪满游春路上一句下一句 前一句后一句 御街行·街南绿树春饶絮拼音版 晏几道诗词_城南实验中学

街南绿树春饶絮雪满游春路上一句 下一句

出自宋朝晏几道的《御街行·街南绿树春饶絮
原文翻译:
街南绿树春饶絮。雪满游春路。树头花艳杂娇云,树底人家朱户。北楼闲上,疏帘高卷,直见街南树。
阑干倚尽犹慵去。几度黄昏雨。晚春盘马踏青苔,曾傍绿阴深驻。落花犹在,香屏空掩,人面知何处。
御街行·街南绿树春饶絮拼音版
jiē nán lǜ shù chūn ráo xù 。xuě mǎn yóu chūn lù 。shù tóu huā yàn zá jiāo yún ,shù dǐ rén jiā zhū hù 。běi lóu xián shàng ,shū lián gāo juàn ,zhí jiàn jiē nán shù 。
lán gàn yǐ jìn yóu yōng qù 。jǐ dù huáng hūn yǔ 。wǎn chūn pán mǎ tà qīng tái ,céng bàng lǜ yīn shēn zhù 。luò huā yóu zài ,xiāng píng kōng yǎn ,rén miàn zhī hé chù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

晏几道的诗词大全

《喜团圆》 《秋蕊香·池苑清阴欲就》 《蝶恋花·笑艳秋莲生绿浦》 《浪淘沙(丽曲醉思仙)》 《采桑子(红窗碧玉新名旧)》 《鹧鸪天·彩袖殷勤捧玉钟》 《清商怨(庭花香信尚浅)》 《思远人·红叶黄花秋意晚》 《蝶恋花(碧草池塘春又晚)》 《踏沙行(绿径穿花)》 《蝶恋花·梦入江南烟水路》 《临江仙(东野亡来无丽句)》 《更漏子·柳丝长》 《愁倚阑令》 《清平乐(可怜娇小)》 《生查子(落梅庭榭香)》 《菩萨蛮(春风未放花心吐)》 《南乡子(眼约也应虚)》 《临江仙(梦后楼台高锁)》 《留春令(采莲舟上)》 《生查子·坠雨已辞云》 《清平乐(西池烟草)》 《诉衷情·凭觞静忆去年秋》 《鹧鸪天·醉拍春衫惜旧香》 《扑蝴蝶》 《浣溪沙(翠阁朱栏倚处危)》 《更漏子(槛花稀)》 《蝶恋花·醉别西楼醒不记》 《六么令(绿阴春尽)》 《诉衷情(凭觞静忆去年秋)》 《南乡子(何处别时难)》 《河满子(对镜偷匀玉箸)》 《清平乐·留人不住》 《阮郎归·旧香残粉似当初》 《更漏子·出墙花》 《喜团圆(危楼静锁)》 《木兰花(小莲未解论心素)》 《采桑子(西楼月下当时见)》 《生查子(狂花顷刻香)》 《好女儿(绿遍西池)》 《浣溪沙(白□春衫杨柳鞭)》 《鹧鸪天·守得莲开结伴游》 《木兰花(秋千院落重帘暮)》 《清平乐(蕙心堪怨)》 《生查子·轻匀两脸花》 《生查子·狂花顷刻香》 《生查子(春从何处归)》 《鹧鸪天·九日悲秋不到心》 《蝶恋花(喜鹊桥成催凤驾)》 《西江月(愁黛颦成月浅)》 《采桑子(秋来更觉消魂苦)》 《清平乐(烟轻雨小)》 《鹧鸪天·当日佳期鹊误传》 《谒金门(溪声急)》 《清平乐·烟轻雨小》 《临江仙(旖旎仙花解语)》 《采桑子(前欢几处笙歌地)》 《凤孤飞(一曲画楼钟动)》 《木兰花(小颦若解愁春暮)》 《浣溪沙(浦口莲香夜不收)》 《武陵春(九日黄花如有意)》 《采桑子(金风玉露初凉夜)》 《蝶恋花(初撚霜纨生怅望)》 《鹧鸪天·手捻香笺忆小莲》 《阮郎归·天边金掌露成霜》 《长相思(长相思,长相思)》 《更漏子·出墙花》 《丑奴儿(日高庭院杨花转)》 《好女儿》 《蝶恋花(金剪刀头芳意动)》 《采桑子(无端恼破桃源梦)》 《菩萨蛮(相逢欲话相思苦)》 《木兰花·风帘向晓寒成阵》 《思远人·红叶黄花秋意晚》 《生查子(远山眉黛长)》 《采桑子(芦鞭坠遍杨花陌)》 《生查子·轻匀两脸花》 《秋蕊香·池苑清阴欲就》 《清平乐·留人不住》 《采桑子(花时恼得琼枝瘦)》 《踏沙行(雪尽寒轻)》 《浣溪沙(小杏春声学浪仙)》 《丑奴儿(夜来酒醒清无梦)》 《生查子(轻匀两脸花)》 《蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)》 《满庭芳·南苑吹花》 《蝶恋花·初捻霜纨生怅望》 《归田乐(试把花期数)》 《愁倚阑令(花阴月)》 《生查子·长恨涉江遥》 《少年游(西楼别后)》 《留春令(画屏天畔)》 《虞美人·曲阑干外天如水》 《踏沙行(宿雨收尘)》 《采桑子(秋千散后朦胧月)》 《蝶恋花·黄菊开时伤聚散》 《清平乐(千花百草)》 《清平乐·千花百草》 《武陵春(烟柳长堤知几曲)》 《点绛唇(湖上西风)》

御街行·街南绿树春饶絮译文及注释

译文街南绿树浓荫,春天柳絮,柳絮如雪飘满游春的道路。树顶上杂映着艳花交织的娇云,树荫下是居住人家的朱红门户。闲懒地登上北楼,疏散的珠帘向上高卷,一眼看到遮护艳女朱户的城南树。倚遍栏杆还懒得离去,经过了几度黄昏细雨。记得暮春时她曾骑马徘徊踏过青苔,曾靠在绿荫深处停马驻足。昔日落花今犹在,华美的屏风却空掩,谁知桃花人面在何处?

注释① 饶:充满,多。② 雪:这里以形容白色的柳絮。③ 闲:高大的样子。④ 慵去:懒得离去。⑤ 盘马:骑马驰骋盘旋。

御街行·街南绿树春饶絮英译

YAN Jidao – Lyrics to the Imperial Drive Melody

South of the main streets catkins drift over greening trees,Like snow they fall all over spring excursion paths.Blossoms on trees are glamorous and the clouds light,Under the foliage of trees is an established estate with a crimson gateway.From its northern loft, where the curtains are raised high,Directly in sight are the trees south of the main streets

Against the balustrade in her languor she lingers,There fall a few evening showers.In previous years late in spring, he used to rest his horse stamping on mosses,By a tree of dense foliage and long he there stood.Here fallen blossoms remain, half extended is the delicate screen hiding view,Where has the familiar face disappeared to?

御街行·街南绿树春饶絮赏析

  上片写景。起首四句,是北楼南望中的景色和意想。正因鸟瞰,才能看得那样远,看得见成行的柳树和别的花树,看得见花絮红白相间织成的灿烂“娇云”,看得见漫天飞絮。这里,“雪满游春路”是由柳树“饶絮”而生的奇想,同时又点出“晚春”二字。至于“树底人家朱户”,当是从“树头”的空隙间隐约见之,它是掩映在一片艳花娇云之中的,把一种急切的寻寻觅觅的情态表现得非常传神。

  过片由景及情,写出了词中人不忍离的情态和心理。“晚春”两句写不忍离去的原因。“盘马”显然不是今日之事,“晚春”也不是眼前这个晚春,而“绿阴”、“青苔”的所在,必定是“街南绿树”底下的那某个“人家”。要之,这里是词中人昔游之地。对景枨触如此,必有值得永久纪念的特殊情事。于是,结拍“落花犹在,香屏空掩,人面知何处!”点明词旨。较之“桃花依旧笑东风”之句,尤觉有花落人去之苦。词中人只于北楼闲望,原来他已经访过不曾出现的伊人了,她那里断无消息,惟“香屏空掩”而已。此词与唐朝诗人崔护题都城南庄》一诗的意境—— “去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑东风”有异曲同工之妙,而两首作品艺术表现上的差异,读者诸君也自会有一番感悟

晏几道简介

晏几道(约1048-1118,一说约1030─1106)北宋词人。字叔原,抚州临川(今属江西)人。宰相晏殊的幼子,一生落拓不得志。宋神宗熙宁七年(1074),郑侠上书请罢新法,获罪下狱。在郑侠家中搜得晏几道的赠诗,中云:「春风自是人间客,主张繁华得几时。」遂被牵连下狱。元丰五年(1082)监颍昌许田镇。由于怀才不遇,「陆沉于下位」,晚年甚至弄得衣食不济。黄庭坚在《小山词序》中说:「叔原,固人英也。其痴亦自绝人……仕宦连蹇而不能一傍贵人之门,是一痴也;论文自有体而不肯一作新进士语,此又一痴也;费资千百万,家人寒饥而面有孺子之色,此又一痴也;人百负之而不恨,己信人终不疑其欺己,此又一痴也。」可见他的思想和性格。词风逼近乃父,但成就更高。由于社会地位和人生遭遇的不同,词作的思想内容比晏殊词深刻得多。其中有不少同情歌妓舞女命运、歌颂她们美好心灵的篇章。也有关于个人情事的回忆和描写。通过个人遭遇的昨梦前尘,抒写人世的悲欢离合,笔调感伤,凄婉动人。在有些作品中,表现出不合世俗、傲视权贵的态度和性格。《小山词》是具有鲜明个性抒情诗。工于言情,但很少尽情直抒,多出之以婉曲之笔,较之晏殊的词沉郁顿挫。在小令的技法上也有所发展,日臻纯熟。《临江仙·梦后楼台高锁》、《鹧鸪天·彩袖殷勤捧玉钟》等是脍炙人口的名篇。前人对《小山词》的评价甚高。冯煦在《宋六十一家词选例言》中说:「淮海、小山,古之伤心人也。其淡语皆有味,浅语皆有致,求之两宋,实罕其匹。」

名句类别

四季

编者注:本文提供了街南绿树春饶絮雪满游春路上一句下一句 前一句后一句,御街行·街南绿树春饶絮拼音版 晏几道简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1135.html

友情链接>>