咏荆轲拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

咏荆轲拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
咏荆轲原文
燕秦不两立,太子已为虞。千金奉短计,匕首荆卿趋。
穷年徇所欲,兵势且见屠。微言激幽愤,怒目辞燕都。
朔风动易水,挥爵前长驱。函首致宿怨,献田开版图。
炯然耀电光,掌握罔正夫。造端何其锐,临事竟趑趄。
长虹吐白日,仓卒反受诛。按剑赫凭怒,风雷助号呼。
慈父断子首,狂走无容躯。夷城芟七族,台观皆焚污。
始期忧患弭,卒动灾祸枢。秦皇本诈力,事与桓公殊。
奈何效曹子,实谓勇且愚。世传故多谬,太史征无且。
咏荆轲拼音版
yàn qín bú liǎng lì ,tài zǐ yǐ wéi yú 。qiān jīn fèng duǎn jì ,bǐ shǒu jīng qīng qū 。
qióng nián xùn suǒ yù ,bīng shì qiě jiàn tú 。wēi yán jī yōu fèn ,nù mù cí yàn dōu 。
shuò fēng dòng yì shuǐ ,huī jué qián zhǎng qū 。hán shǒu zhì xiǔ yuàn ,xiàn tián kāi bǎn tú 。
jiǒng rán yào diàn guāng ,zhǎng wò wǎng zhèng fū 。zào duān hé qí ruì ,lín shì jìng zī jū 。
zhǎng hóng tǔ bái rì ,cāng zú fǎn shòu zhū 。àn jiàn hè píng nù ,fēng léi zhù hào hū 。
cí fù duàn zǐ shǒu ,kuáng zǒu wú róng qū 。yí chéng shān qī zú ,tái guān jiē fén wū 。
shǐ qī yōu huàn mǐ ,zú dòng zāi huò shū 。qín huáng běn zhà lì ,shì yǔ huán gōng shū 。
nài hé xiào cáo zǐ ,shí wèi yǒng qiě yú 。shì chuán gù duō miù ,tài shǐ zhēng wú qiě 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《南省转牒欲具江国图令尽通风俗故事》 《重赠二首》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李靖灭吐谷浑西海上为吐谷浑第十》 《觉衰》 《唐铙歌鼓吹曲十二首·其四》 《永州八记》 《巽公院五咏。禅堂》 《殷贤戏批书后寄刘连州并示孟仑二童》 《夏初雨后寻愚溪》 《赠江华长老(江华,道州县名)》 《别舍弟宗一》 《韦道安(道安尝佐张建封于徐州,及军乱而道安自杀)》 《梓人传》 《钴鉧潭西小丘记》 《柳州寄丈人周韶州》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李轨保河右师临之…河右平第七》 《南涧中题》 《杨白花》 《朗州窦常员外寄刘二十八诗,见促行骑走笔酬赠》 《永州韦使君新堂记》 《段太尉逸事状》 《捕蛇者说(永州之野产异蛇)》 《清水驿丛竹天水赵云余手种一十二茎》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《咏三良》 《柳州城西北隅种柑树》 《送薛存义序》 《春怀故园》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。梁之馀保荆衡巴巫…为苞枿第六》 《巽公院五咏》 《衡阳与梦得分路赠别》 《重别梦得》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《初秋夜坐赠吴武陵》 《奉平淮夷雅表。皇武命丞相度董师集大功也》 《闻黄鹂》 《韦使君黄溪祈雨见召从行至祠下口号》 《法华寺石门精舍三十韵》 《零陵春望》 《戏题阶前芍药》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李靖灭高昌为高昌第十一》 《放鹧鸪词》 《笼鹰词》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《冉溪(公易其名为愚溪者是也)》 《愚溪诗序》 《古东门行》 《旦携谢山人至愚池》 《南中荣橘柚》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《闻彻上人亡寄侍郎杨丈》 《溪居》 《蝜蝂传》 《掩役夫张进骸》 《韩漳州书报彻上人亡因寄二绝》 《始见白发题所植海石榴》 《贺进士王参元失火书》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《驳复仇议》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。铁山碎》 《首春逢耕者》 《渔翁》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。奔鲸沛》 《善谑驿和刘梦得酹淳于先生》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《渔翁》 《自衡阳移桂十馀本植零陵所住精舍》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《闻籍田有感》 《独觉》 《登柳州峨山》 《龟背戏》 《再上湘江》 《酬曹侍御过象县见寄》 《小石城山记》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《夏夜苦热登西楼》 《同刘二十八哭吕衡州,兼寄江陵李元二侍御》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《始得西山宴游记》 《永州韦使君新堂记》 《奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右》 《戏题石门长老东轩》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。吐谷浑》 《酬韶州裴曹长使君寄道州吕八大使因以见示二十韵一首》 《李西川荐琴石》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《捕蛇者说》 《中夜起望西园值月上》 《雨后晓行独至愚溪北池》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。靖本邦》 《得卢衡州书因以诗寄》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。突厥之大古夷狄莫强…铁山碎第八》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。太宗师讨王充窦建德…战武牢第三》 《游朝阳岩遂登西亭二十韵》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《跂乌词》 《重别梦得》 《跂乌词》 《梅雨》

咏荆轲译文

燕国秦国势不两立,燕太子丹为这块心病十分忧虑。决定用樊於期脑袋作信物,奉行刺秦王的短浅计谋,让荆轲带上匕首行刺嬴政赶赴秦地。整年里卑词厚礼,奉养荆轲,恰逢人们将受屠戮,军事形势十分危急。微言大义激起樊氏深怨,献出人头,荆卿圆睁双眼怒气冲冲辞别燕国首都。北风里一曲悲歌,易水送行场面壮烈,洒酒祭祀天地登车挥鞭长驱。把密封樊於期首级的匣子送给宿敌秦王,当面打开燕国的地图割让土地。突然间闪闪电光,图穷匕首见,可惜拿匕首的人不是行家,耳热心悸。开始行事时锐气何等锋利,到紧要关头他却犹豫无计。突然间似长虹横贯太阳,匆忙中反而自遭诛杀。秦王拔剑而起,盛怒伐燕,号呼声似风雷贯耳,秦军向燕地进发。燕王斩下太子丹头颅讨好秦国,仍被追伐得到处奔跑,没有容身之舍。秦兵铲平城邑除掉燕王亲姻家族,燕国的官署宫观都被烧毁践踏。开始行事时指望消除灾祸,最终反而触动了灾祸的机匣。秦王的兼并靠的是诈力,与讲信义的齐桓公大相径差。怎能仿效勇士曹沫劫齐桓公的故事呢,实在叫做有勇无谋又愚有加。世间流传的史事本来就多有谬误,太史公已从秦侍医夏无且那里早有叹嗟。

咏荆轲鉴赏

  这首五言古诗,是柳宗元公元809年(元和四年)读书有感而作。“荆轲”,战国时著名侠客,好读书击剑,入燕,燕之处士田光先生亦善待之。后受燕太子丹所遣,入秦刺杀秦王嬴政。历史故事“荆轲刺秦王”,历代都有名人歌咏。晋代左思作有《荆轲饮燕市》,借歌咏荆轲以抒发对豪门权贵的蔑视;晋代陶渊明作《咏荆轲》,以诗的形式不仅再现了当年荆轲刺秦王的悲壮经过,而且以“其人虽已没,千载有余情”表明自己的叹惋颂赞之情;而柳宗元作的《咏荆轲》内涵更为丰富,作者用具有高度概括性和巨大包容性的语言成功地描述了这一重大事件的错综复杂的情节,精心制造了一个接一个的高潮。特别是绘声绘色地描写了荆轲临行时的悲壮场面和刺秦王的紧张激烈场面,生动体现出荆轲的勇敢、真诚、刚毅、愚狂的性格特征,从而使荆轲的形象跃然于纸上。而此诗的新意更在于诗人对荆轲作出了“勇且愚”的评价。秦国虐待作为人质的燕太子丹,杀戮樊於期的父母宗族,特别是秦军滥施武力,任意侵凌其他国家的种种暴行,引起了人们的强烈不满。对于象荆轲那些抵抗强秦,进行自保的人和事,则应给予一定的同情和颂赞;但是,对秦王采取暗杀等恐怖手段,不能不说是一种愚蠢而又危险的行径。因为这类行径无论如何不会改变历史发展的趋势,诗人对荆轲刺秦王这一愚昧盲动之举,表示了深深的叹惋。燕太子丹错误地将燕国的命运完全寄托在荆轲一人身上,诱使荆轲充当牺牲品,而荆轲却乐于效法古人,铤而走险,终于丧命,这是历史的悲剧。其实,荆轲即使能杀死秦王,也不能迫使秦国退还侵占各国的土地,从而挽救大势已去,行将灭亡的六国。

  唐代侠风犹盛,安史之乱后,皇室与强藩之间矛盾剧烈,借刺客之手除掉对方阵营中的要人一时成了热门话题与首选的手段。此诗即反映了柳宗元对这种政治上的短视与盲动的轻蔑,也表达了作者在国家统一上排斥“诈力”的观念。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
咏史怀古

本文提供咏荆轲原文,咏荆轲翻译,咏荆轲赏析,咏荆轲拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/8548.html

友情链接>>