澡兰香·林钟羽淮安重午拼音版|翻译|赏析|原文_是吴文英的诗词_城南实验中学

澡兰香·林钟羽淮安重午拼音版

作者:吴文英 朝代:宋朝
澡兰香·林钟羽淮安重午原文
盘丝系腕,巧篆垂簪,玉隐绀纱睡觉。银瓶露井,彩箑云窗,往事少年依约。为当时曾写榴裙,伤心红绡褪萼。黍梦光阴,渐老汀洲烟蒻。
莫唱江南古调,怨抑难招,楚江沉魄。薰风燕乳,暗雨梅黄,午镜澡兰帘幕。念秦楼也拟人归,应剪菖蒲自酌。但怅望、一缕新蟾,随人天角。
澡兰香·林钟羽淮安重午拼音版
pán sī xì wàn ,qiǎo zhuàn chuí zān ,yù yǐn gàn shā shuì jiào 。yín píng lù jǐng ,cǎi zhá yún chuāng ,wǎng shì shǎo nián yī yuē 。wéi dāng shí céng xiě liú qún ,shāng xīn hóng xiāo tuì è 。shǔ mèng guāng yīn ,jiàn lǎo tīng zhōu yān ruò 。
mò chàng jiāng nán gǔ diào ,yuàn yì nán zhāo ,chǔ jiāng chén pò 。xūn fēng yàn rǔ ,àn yǔ méi huáng ,wǔ jìng zǎo lán lián mù 。niàn qín lóu yě nǐ rén guī ,yīng jiǎn chāng pú zì zhuó 。dàn chàng wàng 、yī lǚ xīn chán ,suí rén tiān jiǎo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全 吴文英的代表作 写过的诗词

《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《瑞鹤仙(丙午重九)》 《风流子·黄钟商芍药》 《高阳台·过种山即越文种墓》 《浣溪沙(题史菊屏扇)》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《风入松·为友人放琴客赋》 《无闷·催雪》 《倦寻芳(饯周纠定夫)》 《宴清都(连理海棠)》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《风入松·听风听雨过清明》 《夜游宫·竹窗听雨》 《醉桃源·元日》 《风入松·为友人放琴客赋》 《朝中措(闻桂香)》 《采桑子·水亭花上三更月》 《浪淘沙慢(夷则商赋李尚书山园)》 《点绛唇(和吴见山韵)》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《倦寻芳(上元)》 《虞美人·秋感》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《江南春(中吕商赋张药翁杜衡山庄)》 《解语花·梅花》 《夜飞鹊·蔡司户席上南花》 《垂丝钓近·云麓先生以画舫载洛花宴客》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《花上月令》 《秋蕊香·七夕》 《夜飞鹊·蔡司户席上南花》 《浣溪沙(观吴人岁旦游承天)》 《倒犯(夹钟商赠黄复庵)》 《祝英台近(饯陈少逸被仓台檄行部)》 《思佳客·癸卯除夜》 《燕归梁(书水仙扇)》 《东风第一枝(黄钟商)》 《声声慢·咏桂花》 《声声慢(赠藕花洲尼)》 《木兰花慢(虎丘陪仓幕游。时魏益斋已被亲擢,陈芬窟、李方庵皆将满秩)》 《扫花游·送春古江村》 《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《金盏子·赋秋壑西湖小筑》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《荔枝香近·送人游南徐》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《无闷·催雪》 《天香(寿筠塘内子)》 《惜秋华·七夕》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《西江月·赋瑶圃青梅枝上晚花》 《浣溪沙·桂》 《喜迁莺(太蔟宫,俗名中管高宫同丁基仲过希道家看牡丹)》 《三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)》 《木兰花慢(寿秋壑)》 《丑奴儿慢·麓翁飞翼楼观雪》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《木兰花慢(重游虎丘)》 《杏花天(重午)》 《青玉案(重游葵园)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《浣溪沙(仲冬望后,出迓履翁,舟中即兴)》 《荔枝香近·七夕》 《谒金门(和勿斋韵)》 《醉落魄(院姬□主出为戌妇)》 《烛影摇红(黄钟商毛荷塘生日,留京不归,赋以寄意)》 《朝中措(题陆桂山诗集)》 《诉衷情·秋情》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《醉桃源·元日》 《秋霁(云麓园长桥)》 《思佳客·癸卯除夜》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《花心动(郭清华新轩)》 《水龙吟(云麓新葺北墅园池)》 《浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)》 《瑞鹤仙(癸卯岁寿方蕙岩寺簿)》 《水龙吟·寿梅津》 《澡兰香·林钟羽淮安重午》 《柳梢青(题钱得闲四时图画)》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《玉楼春(为故人母寿)》 《瑞鹤仙(饯郎纠曹之岩陵)》 《汉宫春(寿王虔州)》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《莺啼序·春晚感怀》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《瑞鹤仙·秋感》 《鹧鸪天(化度寺作)》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《天香·蜡梅》 《梦行云》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》

澡兰香·林钟羽淮安重午译文及注释

译文 情人手腕上系着五色丝线,篆文书写的咒语符篆戴在头上,以避邪驱疫。在天青色纱帐中,她睡得格外香甜。在庭院中花树下摆好酒宴,在窗前轻摇彩扇,当歌对饮,往日的美景历历在目。当时曾在她的石榴裙上题诗写词,今天窗外的石榴已经凋残,曾经的欢乐已逝,光阴似箭,沙洲上柔嫩的蒲草在风中摇曳,茫茫如一片青烟,请不要再唱江南的古曲,那幽怨悲抑的哀曲,怎能安慰屈子的沉冤?春风和煦中燕子已生小燕,连绵细雨中梅子已渐渐黄圆。正午的骄阳正烈,美人是否也在幕帘中沐浴香兰?想她一定会回到绣楼,剪下菖蒲浸酒,自饮自怜。怅望中我仰望苍空,看那一弯新月冉冉升起,那清淡的月光伴随着我,来到这海角天边。

注释⑴淮安:今江苏淮安县。重午:端午节。⑵盘丝:腕上系五色丝线。⑶巧篆:精巧剪纸,妆饰于头发簪上。⑷玉隐绀纱睡觉:玉人隐在天青色纱帐中睡觉。⑸银瓶:汲水器。⑹采箑(sha四声):彩扇。⑺写榴裙:是指在红色裙上写字。⑻红绡退萼:石榴花瓣落后留下花萼。⑼烟蒻(ruò):柔弱蒲草。⑽沉魄:指屈原。⑾午镜:盆水如镜。澡兰:五月五日,煮兰水沐浴。⑿秦楼:秦穆公女弄玉,与萧史吹箫引凤,穆公为之筑凤台,后遂传为秦楼。⒀菖蒲:端午一寸九节菖蒲浸酒,以辟瘟气。

澡兰香·林钟羽淮安重午赏析

 这首词,从内容来看是怀念作者的一位能歌善舞的姬妾。此时他客居淮安(今属江苏),正值端午佳节,不免思念家中的亲人,于是写了这首词。

 词写于端午节,所以词中以端午的天气、习俗作为线索贯穿所叙之事和所抒之情。

 “盘丝系腕,巧篆垂簪,玉隐绀纱睡觉。”“盘丝”指盘旋的五色丝。端午节古人有以五色丝绕臂的风俗,认为如此可以驱鬼祛邪。梦窗词爱写美人的一部分,如手腕、足。端午节系着五色丝的玉腕的意象更是经常在梦窗词中出现。“巧篆”指书写了咒语或符篆的小笺,将它戴在自己的发簪上,古人认为端午佩带符篆可以避兵气。“绀纱”指天青色的纱帐,此物也正当时令。三句均为倒装句,从追忆往昔写起:过去每逢端午佳节这位冰肌玉肤的人儿总要早早推帐揽衣而起,准备好应节的饰物,打扮停当,欢度佳节。这里颠倒叙述次序,意在强调题面之“重午”。

 “银瓶露井,彩箑云窗,往事少年依约。”“银瓶”本指酒皿,这里借代宴饮,“露井”本指没有覆盖的井,这里泛指花前树下。“彩箑”,彩扇,歌儿舞女所持,这里指代歌舞。“云窗”指镂刻精美的花窗。“银瓶”三句连用四个有色彩感的美丽事物,极精当地描绘出昔日的欢会,或在花前树下,或在华堂之中,环境固然美好,人亦年轻风流。“为当时曾写榴裙,伤心红绡褪萼。”“写裙”用《宋书·羊欣传》典。书法家王献之到羊欣家,羊著新绢裙午睡,献之在裙上书写数幅而去。这故事反映出南朝士人洒脱的性格,词人用来表现他和姬人的爱情生活。词人见窗外榴花将谢,由榴花想到石榴裙,于是自然忆起在姬人裙上书写的韵事。石榴花谢,人分两地,乐事难再,不由得让人伤感。“黍梦光阴,渐老汀州烟”。“黍梦”指黄粱梦,典出唐沈既济的传奇小说《枕中记》。这里形容光阴似箭,“烟”形容嫩蒲的细弱,蒲草也是时令植物

 此二句言时光易逝,盛衰无常,连烟都要变老,何况石榴花呢?因此,从景物的衰败中以见人事的变迁,但上片结句占明的“渐老汀洲烟”却是当令景象,风景不殊,更使人感慨人事全非。

 “莫唱江南古调,怨抑难招,楚江沉魄。”这句自然联想到了和端午节有关的典故。端午节是纪念屈原的,后逢此节日便唱为他招魂的歌曲。上片作者已沉浸在青春易逝的哀伤中,所以不忍再听招魂之曲。

 “薰风燕乳,暗雨梅黄,午镜澡兰帘幕。”前两句以景物烘托时令。燕子春末夏初生雏,五月梅子黄,梅熟时雨曰黄梅雨。此非必当时实见。“午镜”也是当令物品。在端午日按习俗要高悬石炼镜。说是有驱鬼避邪的作用。“澡兰”,古代风俗,端午节人们要用兰洗浴。

 作者看到家家帘幕低垂而引起午镜澡兰的联想,他想自己所思念的人这时也正在洗浴吧。此句又转回到端午,引出下两句:“念秦楼也拟人归,应剪菖蒲自酌。”这二句写思念之深,不禁设想姬人也在思念自己,她一边独酌,一边盘算着,词人何时才能归来,这真是一幅逼真的思妇图。“但怅望一缕新蟾,随人天角。”“新蟾”指新月,照应端午,“天角”,天涯海角,指淮安,当时已是南宋北部边界。这二句说她的等待也是徒然。她只能同词人一样望着天边的新月,苦苦相思吧!结句用共望新月表达了词人无穷无尽的思念之情。

 这首词在铺写展开过程中打乱了时间、空间的顺序,正是因为这种时空交错,使人眼花缭乱,张炎评吴词“碎拆下来,不成片断”,有一定道理。但细细吟思,就会发现这些片断仍然有迹可寻。

 画面围绕着端午节的风物、景色、风俗组合在一起,似断实续。在风格上也体现了吴词绵密缜丽的特点,词中多意象而少动作,好像它们中间缺少必要的钩连。并爱用丽字和典故,显得意深而词奥。但当读者抓住了词人感情的脉络和吴词在结构上的特点的话,还是可以读懂的。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。
端午节 风俗 思念

本文提供澡兰香·林钟羽淮安重午原文,澡兰香·林钟羽淮安重午翻译,澡兰香·林钟羽淮安重午赏析,澡兰香·林钟羽淮安重午拼音版,吴文英简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/7232.html

友情链接>>