首春逢耕者拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

首春逢耕者拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
首春逢耕者原文
南楚春候早,余寒已滋荣。
土膏释原野,白蛰竞所营。
缀景未及郊,穑人先偶耕。
园林幽鸟啭,渚泽新泉清。
农事诚素务,羁囚阻平生。
故池想芜没,遗亩当榛荆。
慕隐既有系,图功遂无成。
聊从田父言,款曲陈此情。
眷然抚耒耜,回首烟云横。
首春逢耕者拼音版
nán chǔ chūn hòu zǎo ,yú hán yǐ zī róng 。
tǔ gāo shì yuán yě ,bái zhé jìng suǒ yíng 。
zhuì jǐng wèi jí jiāo ,sè rén xiān ǒu gēng 。
yuán lín yōu niǎo zhuàn ,zhǔ zé xīn quán qīng 。
nóng shì chéng sù wù ,jī qiú zǔ píng shēng 。
gù chí xiǎng wú méi ,yí mǔ dāng zhēn jīng 。
mù yǐn jì yǒu xì ,tú gōng suí wú chéng 。
liáo cóng tián fù yán ,kuǎn qǔ chén cǐ qíng 。
juàn rán fǔ lěi sì ,huí shǒu yān yún héng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《韩漳州书报彻上人亡因寄二绝》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。苞枿》 《咏三良》 《浩初上人见贻绝句欲登仙人山因以酬之》 《巽公院五咏。曲讲堂》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《夏初雨后寻愚溪》 《再至界围岩水帘遂宿岩下(是年出刺柳州五月复经此)》 《红蕉》 《小石潭记》 《种木槲花》 《独觉》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《龟背戏》 《商山临路有孤松往来斫以…编竹成楥遂其生植感而赋诗》 《酬曹侍御过象县见寄》 《桐叶封弟辨》 《酬娄秀才寓居开元寺,早秋月夜病中见寄》 《奉酬杨侍郎丈因送八叔拾遗戏赠诏追南来诸宾二首》 《跂乌词》 《杨尚书寄郴笔知是小生本样令更商榷使尽其功辄献长句》 《过衡山见新花开却寄弟》 《田家三首》 《种树郭橐驼传》 《种树郭橐驼传》 《种白蘘荷》 《放鹧鸪词》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。战武牢》 《零陵赠李卿元侍御简吴武陵》 《秋晓行南谷经荒村》 《小石城山记》 《植灵寿木》 《叠前》 《柳州峒氓》 《笼鹰词》 《送豆卢膺秀才南游序》 《南涧中题》 《哀溺文序》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《种仙灵毗(《本草》:淫羊蕾,即仙灵毗也)》 《自衡阳移桂十馀本植零陵所住精舍》 《湘口馆潇湘二水所会》 《钴鉧潭西小丘记》 《夏昼偶作》 《溪居》 《湘口馆潇湘二水所会》 《诏追赴都回寄零陵亲故》 《夏夜苦热登西楼》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《初秋夜坐赠吴武陵》 《巽上人以竹闲自采新茶见赠,酬之以诗》 《送元暠师诗》 《觉衰》 《巽公院五咏。禅堂》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。刘武周败裴寂咸有晋…靖本邦第九》 《桂州北望秦驿,手开竹径至钓矶,留待徐容州》 《郊居岁暮》 《北还登汉阳北原题临川驿》 《法华寺石门精舍三十韵》 《晨诣超师院读禅经》 《衡阳与梦得分路赠别》 《箕子碑》 《铜鱼使赴都寄亲友》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《酬徐二中丞普宁郡内池馆即事见寄》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《春怀故园》 《奉和周二十二丈酬郴州侍郎衡江夜泊得韶州书…代意之作》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李轨保河右师临之…河右平第七》 《柳州寄京中亲故》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 《巽公院五咏》 《重别梦得》 《登柳州峨山》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。隋乱既极唐师…为晋阳武第一》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《掩役夫张进骸》 《寄韦珩》 《钴鉧潭西小丘记》 《南中荣橘柚》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。吐谷浑》 《小石潭记》 《巽公院五咏》 《奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右》 《李西川荐琴石》 《奉平淮夷雅表。皇武命丞相度董师集大功也》 《茅檐下始栽竹》 《贞符》 《送豆卢膺秀才南游序》 《箕子碑》 《与崔策登西山(策字子符,集有送崔九序)》 《晨诣超师院读禅经》 《构法华寺西亭》 《相和歌辞。东门行》 《读书》 《中夜起望西园值月上》 《黔之驴》

首春逢耕者译文及注释

译文楚南一带春天的征候来得早,  冬天的余寒未尽,草木的生机却已萌发。原野的泥土释放出肥力,   像冬眠的动物争相在上面安家。春天的景象还没装点到城郊,  农民便已结伴耕稼。园林中传出鸟儿婉转的叫声,  小洲洼地的新泉清澈令人叹嗟。农事确实要平时致力,    如同囚犯般寄居外地也许会耽误终生。故居的池塘想必已被杂草淹没,  老家的田园当时长满了乔木、灌木和蔓藤。羡慕隐士已有所托,  谋取功名却已不成。姑且跟随田间老汉细细攀谈,   详细地表述了自己的苦衷。无限眷恋地抚摸着犁耙,时间于不知不觉中过去,回头一看已是满天烟云。

注释[1]首春:诗人来到永州度过的第一个春天。   [2]土膏:泥土的肥力。    [3]蛰(zhé折):蛰居,即动物冬眠,藏起来不食不动。[4]缀(zhuì坠):装饰,点缀。[5]穑(sè色)人:农民。偶耕:两人并耕。[6]啭(zhuàn转):鸟婉转地叫。[7]渚(zhǔ主):水中的小块陆地,小洲。[8]羁(jī 鸡)囚:留在外地的囚犯。羁,羁留,停留。[9]故池:旧居的池塘。芜(wú吴):丛生的杂草。[10]遗亩:家乡旧日的田园。榛荆(zhēn jīng 针茎):榛,一种落叶乔木;荆,一种落叶灌木。   [11]款曲:衷情。[12]眷然:怀念的样子。耒耜(lěisì累四):古代一种像犁的农具,木把叫“耒”,犁头叫“耜”。

首春逢耕者鉴赏

 此诗写的是诗人来到永州第一年即公元806年(元和元年)早春的情景。

 一天,诗人独自出游到永州郊外,目睹到一幅在长安做京官时不曾有过的春意盎然的田园图景。原野上清泉涌流,草木萌蘖,鸟语花香,更有农人春耕正忙。诗人倍感新奇与兴奋,以饱蘸深情的笔,记下了这赏心悦目的幕幕景象;身为“僇人”,羁留异地,触景生情,勾起了诗人对故土的不尽思念,以及对不幸人生的无限感慨

 全诗以第五联过渡,由所见所闻转入写所思所感。诗人看到一派宜人的早春景象后,引发的不是美好的憧憬、宏大的志愿,而是强烈的思念故土之情。正如近藤元粹《柳柳州诗集》卷三所言:“贬谪不平之意片时不能忘于怀,故随处发露,平淡中亦有愤懑,可压也。”由早春生机勃勃的景象,联想到北方旧居已人去楼空,昔日田园因无人料理而杂草丛生,沦为荒地;由此又进一步引发对人生的感慨,感到无可寄托——政治前途既已渺茫,沉闷之情又无以排遣,精神的家园不知安在。惶惶不可终日,诗人对这种无所事事的无聊生活,极度地不适与不满,甚至羡慕起隐士来——尽管他们功名无所成但还有所寄寓。无意间诗人遇到了田间劳作的老汉,于是找到了倾诉的对象,诗人向这位素昧平生的老汉一吐衷肠,一泄为快。于此,也正是辛勤劳作的农民给了他以莫大的慰藉,使他舍不得离开田头,无限眷恋地抚摸着农夫的犁耙,交谈中已不知天色已晚,猛回头,发现炊烟已弥漫天空。

 在身为“羁囚”的情况下,农夫已成为柳宗元倾诉的对象,与农夫倾心交谈已成了他精神解脱的最好方式。柳宗元之所以那般热爱永州山水,一个重要的原因就是他对永州人的信赖和感激

 但诗歌尾联,诗人又不得不面对现实生活的落寞,思念故乡,但在他眼前的仍是烟云横断。这意境与崔颢的“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”有异曲同工之妙。

 总之,全诗表现的是早春郊游时的所见所感,既写了诗人对永州之野的美好印象,又写了诗人寂寞生活中矛盾而复杂的心情。以朴实的笔调写事,以诚笃的心写实,朴诚的人格跃然纸上。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
春天 田园 思乡

本文提供首春逢耕者原文,首春逢耕者翻译,首春逢耕者赏析,首春逢耕者拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/7228.html

友情链接>>