段太尉逸事状拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

段太尉逸事状拼音版

作者:柳宗元 朝代:南北朝
段太尉逸事状原文

 太尉始为泾州刺史时,汾阳王以副元帅居蒲。王子晞为尚书,领行营节度使,寓军邠州,纵士卒无赖。邠人偷嗜暴恶者,卒以货窜名军伍中,则肆志,吏不得问。日群行丐取于市,不嗛,辄奋击折人手足,椎釜鬲瓮盎盈道上,袒臂徐去,至撞杀孕妇人。邠宁节度使白孝德以王故,戚不敢言。
 太尉自州以状白府,愿计事。至则曰:“天子以生人付公理,公见人被暴害,因恬然。且大乱,若何?”孝德曰:“愿奉教。”太尉曰:“某为泾州,甚适,少事;今不忍人无寇暴死,以乱天子边事。公诚以都虞候命某者,能为公已乱,使公之人不得害。”孝德曰:“幸甚!”如太尉请。
 既署一月,晞军士十七人入市取酒,又以刃刺酒翁,坏酿器,酒流沟中。太尉列卒取十七人,皆断头注槊上,植市门外。晞一营大噪,尽甲。孝德震恐,召太尉曰:“将奈何?”太尉曰:“无伤也!请辞于军。”孝德使数十人从太尉,太尉尽辞去。解佩刀,选老躄者一人持马,至晞门下。甲者出,太尉笑且入曰:“杀一老卒,何甲也?吾戴吾头来矣!”甲者愕。因谕曰:“尚书固负若属耶?副元帅固负若属耶?奈何欲以乱败郭氏?为白尚书,出听我言。”晞出见太尉。太尉曰:“副元帅勋塞天地,当务始终。今尚书恣卒为暴,暴且乱,乱天子边,欲谁归罪?罪且及副元帅。今邠人恶子弟以货窜名军籍中,杀害人,如是不止,几日不大乱?大乱由尚书出,人皆曰尚书倚副元帅,不戢士。然则郭氏功名,其与存者几何?”
 言未毕,晞再拜曰:“公幸教晞以道,恩甚大,愿奉军以从。”顾叱左右曰:“皆解甲散还火伍中,敢哗者死!”太尉曰:“吾未晡食,请假设草具。”既食,曰:“吾疾作,愿留宿门下。”命持马者去,旦日来。遂卧军中。晞不解衣,戒候卒击柝卫太尉。旦,俱至孝德所,谢不能,请改过。邠州由是无祸。
 先是,太尉在泾州为营田官。泾大将焦令谌取人田,自占数十顷,给与农,曰:“且熟,归我半。”是岁大旱,野无草,农以告谌。谌曰:“我知入数而已,不知旱也。”督责益急,农且饥死,无以偿,即告太尉。太尉判状辞甚巽,使人求谕谌。谌盛怒,召农者曰:“我畏段某耶?何敢言我!”取判铺背上,以大杖击二十,垂死,舆来庭中。太尉大泣曰:“乃我困汝!”即自取水洗去血,裂裳衣疮,手注善药,旦夕自哺农者,然后食。取骑马卖,市谷代偿,使勿知。
 淮西寓军帅尹少荣,刚直士也。入见谌,大骂曰:“汝诚人耶?泾州野如赭,人且饥死;而必得谷,又用大杖击无罪者。段公,仁信大人也,而汝不知敬。今段公唯一马,贱卖市谷入汝,汝又取不耻。凡为人傲天灾、犯大人、击无罪者,又取仁者谷,使主人出无马,汝将何以视天地,尚不愧奴隶耶!”谌虽暴抗,然闻言则大愧流汗,不能食,曰:“吾终不可以见段公!”一夕,自恨死。
 及太尉自泾州以司农征,戒其族:“过岐,朱泚幸致货币,慎勿纳。”及过,泚固致大绫三百匹。太尉婿韦晤坚拒,不得命。至都,太尉怒曰:“果不用吾言!”晤谢曰:“处贱无以拒也。”太尉曰:“然终不以在吾第。”以如司农治事堂,栖之梁木上。泚反,太尉终,吏以告泚,泚取视,其故封识具存。
 太尉逸事如右。元和九年月日,永州司马员外置同正员柳宗元谨上史馆。
 今之称太尉大节者出入,以为武人一时奋不虑死,以取名天下,不知太尉之所立如是。宗元尝出入岐周邠斄间,过真定,北上马岭,历亭障堡戍,窃好问老校退卒,能言其事。太尉为人姁姁,常低首拱手行步,言气卑弱,未尝以色待物;人视之,儒者也。遇不可,必达其志,决非偶然者。会州刺史崔公来,言信行直,备得太尉遗事,覆校无疑,或恐尚逸坠,未集太史氏,敢以状私于执事。谨状。

段太尉逸事状拼音版

 tài wèi shǐ wéi jīng zhōu cì shǐ shí ,fén yáng wáng yǐ fù yuán shuài jū pú 。wáng zǐ xī wéi shàng shū ,lǐng háng yíng jiē dù shǐ ,yù jun1 bīn zhōu ,zòng shì zú wú lài 。bīn rén tōu shì bào è zhě ,zú yǐ huò cuàn míng jun1 wǔ zhōng ,zé sì zhì ,lì bú dé wèn 。rì qún háng gài qǔ yú shì ,bú qiàn ,zhé fèn jī shé rén shǒu zú ,zhuī fǔ gé wèng àng yíng dào shàng ,tǎn bì xú qù ,zhì zhuàng shā yùn fù rén 。bīn níng jiē dù shǐ bái xiào dé yǐ wáng gù ,qī bú gǎn yán 。
 tài wèi zì zhōu yǐ zhuàng bái fǔ ,yuàn jì shì 。zhì zé yuē :“tiān zǐ yǐ shēng rén fù gōng lǐ ,gōng jiàn rén bèi bào hài ,yīn tián rán 。qiě dà luàn ,ruò hé ?”xiào dé yuē :“yuàn fèng jiāo 。”tài wèi yuē :“mǒu wéi jīng zhōu ,shèn shì ,shǎo shì ;jīn bú rěn rén wú kòu bào sǐ ,yǐ luàn tiān zǐ biān shì 。gōng chéng yǐ dōu yú hòu mìng mǒu zhě ,néng wéi gōng yǐ luàn ,shǐ gōng zhī rén bú dé hài 。”xiào dé yuē :“xìng shèn !”rú tài wèi qǐng 。
 jì shǔ yī yuè ,xī jun1 shì shí qī rén rù shì qǔ jiǔ ,yòu yǐ rèn cì jiǔ wēng ,huài niàng qì ,jiǔ liú gōu zhōng 。tài wèi liè zú qǔ shí qī rén ,jiē duàn tóu zhù shuò shàng ,zhí shì mén wài 。xī yī yíng dà zào ,jìn jiǎ 。xiào dé zhèn kǒng ,zhào tài wèi yuē :“jiāng nài hé ?”tài wèi yuē :“wú shāng yě !qǐng cí yú jun1 。”xiào dé shǐ shù shí rén cóng tài wèi ,tài wèi jìn cí qù 。jiě pèi dāo ,xuǎn lǎo bì zhě yī rén chí mǎ ,zhì xī mén xià 。jiǎ zhě chū ,tài wèi xiào qiě rù yuē :“shā yī lǎo zú ,hé jiǎ yě ?wú dài wú tóu lái yǐ !”jiǎ zhě è 。yīn yù yuē :“shàng shū gù fù ruò shǔ yē ?fù yuán shuài gù fù ruò shǔ yē ?nài hé yù yǐ luàn bài guō shì ?wéi bái shàng shū ,chū tīng wǒ yán 。”xī chū jiàn tài wèi 。tài wèi yuē :“fù yuán shuài xūn sāi tiān dì ,dāng wù shǐ zhōng 。jīn shàng shū zì zú wéi bào ,bào qiě luàn ,luàn tiān zǐ biān ,yù shuí guī zuì ?zuì qiě jí fù yuán shuài 。jīn bīn rén è zǐ dì yǐ huò cuàn míng jun1 jí zhōng ,shā hài rén ,rú shì bú zhǐ ,jǐ rì bú dà luàn ?dà luàn yóu shàng shū chū ,rén jiē yuē shàng shū yǐ fù yuán shuài ,bú jí shì 。rán zé guō shì gōng míng ,qí yǔ cún zhě jǐ hé ?”
 yán wèi bì ,xī zài bài yuē :“gōng xìng jiāo xī yǐ dào ,ēn shèn dà ,yuàn fèng jun1 yǐ cóng 。”gù chì zuǒ yòu yuē :“jiē jiě jiǎ sàn hái huǒ wǔ zhōng ,gǎn huá zhě sǐ !”tài wèi yuē :“wú wèi bū shí ,qǐng jiǎ shè cǎo jù 。”jì shí ,yuē :“wú jí zuò ,yuàn liú xiǔ mén xià 。”mìng chí mǎ zhě qù ,dàn rì lái 。suí wò jun1 zhōng 。xī bú jiě yī ,jiè hòu zú jī tuò wèi tài wèi 。dàn ,jù zhì xiào dé suǒ ,xiè bú néng ,qǐng gǎi guò 。bīn zhōu yóu shì wú huò 。
 xiān shì ,tài wèi zài jīng zhōu wéi yíng tián guān 。jīng dà jiāng jiāo lìng chén qǔ rén tián ,zì zhàn shù shí qǐng ,gěi yǔ nóng ,yuē :“qiě shú ,guī wǒ bàn 。”shì suì dà hàn ,yě wú cǎo ,nóng yǐ gào chén 。chén yuē :“wǒ zhī rù shù ér yǐ ,bú zhī hàn yě 。”dū zé yì jí ,nóng qiě jī sǐ ,wú yǐ cháng ,jí gào tài wèi 。tài wèi pàn zhuàng cí shèn xùn ,shǐ rén qiú yù chén 。chén shèng nù ,zhào nóng zhě yuē :“wǒ wèi duàn mǒu yē ?hé gǎn yán wǒ !”qǔ pàn pù bèi shàng ,yǐ dà zhàng jī èr shí ,chuí sǐ ,yú lái tíng zhōng 。tài wèi dà qì yuē :“nǎi wǒ kùn rǔ !”jí zì qǔ shuǐ xǐ qù xuè ,liè shang yī chuāng ,shǒu zhù shàn yào ,dàn xī zì bǔ nóng zhě ,rán hòu shí 。qǔ qí mǎ mài ,shì gǔ dài cháng ,shǐ wù zhī 。
 huái xī yù jun1 shuài yǐn shǎo róng ,gāng zhí shì yě 。rù jiàn chén ,dà mà yuē :“rǔ chéng rén yē ?jīng zhōu yě rú zhě ,rén qiě jī sǐ ;ér bì dé gǔ ,yòu yòng dà zhàng jī wú zuì zhě 。duàn gōng ,rén xìn dà rén yě ,ér rǔ bú zhī jìng 。jīn duàn gōng wéi yī mǎ ,jiàn mài shì gǔ rù rǔ ,rǔ yòu qǔ bú chǐ 。fán wéi rén ào tiān zāi 、fàn dà rén 、jī wú zuì zhě ,yòu qǔ rén zhě gǔ ,shǐ zhǔ rén chū wú mǎ ,rǔ jiāng hé yǐ shì tiān dì ,shàng bú kuì nú lì yē !”chén suī bào kàng ,rán wén yán zé dà kuì liú hàn ,bú néng shí ,yuē :“wú zhōng bú kě yǐ jiàn duàn gōng !”yī xī ,zì hèn sǐ 。
 jí tài wèi zì jīng zhōu yǐ sī nóng zhēng ,jiè qí zú :“guò qí ,zhū zǐ xìng zhì huò bì ,shèn wù nà 。”jí guò ,zǐ gù zhì dà líng sān bǎi pǐ 。tài wèi xù wéi wù jiān jù ,bú dé mìng 。zhì dōu ,tài wèi nù yuē :“guǒ bú yòng wú yán !”wù xiè yuē :“chù jiàn wú yǐ jù yě 。”tài wèi yuē :“rán zhōng bú yǐ zài wú dì 。”yǐ rú sī nóng zhì shì táng ,qī zhī liáng mù shàng 。zǐ fǎn ,tài wèi zhōng ,lì yǐ gào zǐ ,zǐ qǔ shì ,qí gù fēng shí jù cún 。
 tài wèi yì shì rú yòu 。yuán hé jiǔ nián yuè rì ,yǒng zhōu sī mǎ yuán wài zhì tóng zhèng yuán liǔ zōng yuán jǐn shàng shǐ guǎn 。
 jīn zhī chēng tài wèi dà jiē zhě chū rù ,yǐ wéi wǔ rén yī shí fèn bú lǜ sǐ ,yǐ qǔ míng tiān xià ,bú zhī tài wèi zhī suǒ lì rú shì 。zōng yuán cháng chū rù qí zhōu bīn tái jiān ,guò zhēn dìng ,běi shàng mǎ lǐng ,lì tíng zhàng bǎo shù ,qiè hǎo wèn lǎo xiào tuì zú ,néng yán qí shì 。tài wèi wéi rén xū xū ,cháng dī shǒu gǒng shǒu háng bù ,yán qì bēi ruò ,wèi cháng yǐ sè dài wù ;rén shì zhī ,rú zhě yě 。yù bú kě ,bì dá qí zhì ,jué fēi ǒu rán zhě 。huì zhōu cì shǐ cuī gōng lái ,yán xìn háng zhí ,bèi dé tài wèi yí shì ,fù xiào wú yí ,huò kǒng shàng yì zhuì ,wèi jí tài shǐ shì ,gǎn yǐ zhuàng sī yú zhí shì 。jǐn zhuàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《郊居岁暮》 《衡阳与梦得分路赠别》 《种白蘘荷》 《秋晓行南谷经荒村》 《朗州窦常员外寄刘二十八诗,见促行骑走笔酬赠》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《咏荆轲》 《段九秀才处见亡友吕衡州书迹》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。梁之馀保荆衡巴巫…为苞枿第六》 《秋晓行南谷经荒村》 《种柳戏题》 《江雪》 《商山临路有孤松往来斫以…编竹成楥遂其生植感而赋诗》 《种树郭橐驼传》 《再至界围岩水帘遂宿岩下(是年出刺柳州五月复经此)》 《清水驿丛竹天水赵云余手种一十二茎》 《始见白发题所植海石榴》 《小石潭记》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。战武牢》 《早梅(早梅发高树)》 《奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右》 《觉衰》 《浩初上人见贻绝句欲登仙人山因以酬之》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《渔翁》 《笼鹰词》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。吐谷浑》 《戏题阶前芍药》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《答刘连州邦字》 《中夜起望西园值月上》 《晨诣超师院读禅经》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《永州八记》 《桂州北望秦驿,手开竹径至钓矶,留待徐容州》 《放鹧鸪词》 《零陵赠李卿元侍御简吴武陵》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《送薛存义序》 《贺进士王参元失火书》 《重别梦得》 《南省转牒欲具江国图令尽通风俗故事》 《赠江华长老(江华,道州县名)》 《柳州城西北隅种柑树》 《古东门行》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。晋阳武》 《湘口馆潇湘二水所会》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《小石城山记》 《驳复仇议》 《种朮》 《跂乌词》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《永州八记》 《汨罗遇风》 《叠前》 《衡阳与梦得分路赠别》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《岭南江行》 《南涧中题》 《闻籍田有感》 《游朝阳岩遂登西亭二十韵》 《零陵春望》 《茅檐下始栽竹》 《酬曹侍御过象县见寄》 《善谑驿和刘梦得酹淳于先生》 《夏夜苦热登西楼》 《李西川荐琴石》 《哀溺文序》 《摘樱桃赠元居士,时在望仙亭南楼与朱道士同处》 《过衡山见新花开却寄弟》 《柳州城西北隅种柑树》 《冉溪(公易其名为愚溪者是也)》 《巽上人以竹闲自采新茶见赠,酬之以诗》 《钴鉧潭西小丘记》 《巽公院五咏。禅堂》 《从崔中丞过卢少尹郊居》 《驳复仇议》 《法华寺西亭夜饮(得酒字)》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。高昌》 《诏追赴都二月至灞亭上》 《首春逢耕者》 《送豆卢膺秀才南游序》 《梓人传》 《酬曹侍御过象县见寄》 《雨晴至江渡》 《省试观庆云图诗》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。东蛮》 《桐叶封弟辨》 《闻黄鹂》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。太宗师讨王充窦建德…战武牢第三》 《雨后晓行独至愚溪北池》 《钴鉧潭西小丘记》 《夏初雨后寻愚溪》 《种仙灵毗(《本草》:淫羊蕾,即仙灵毗也)》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。铁山碎》 《种树郭橐驼传》 《晨诣超师院读禅经》

段太尉逸事状解析

 全文通过段秀实勇服郭唏、仁愧焦令谌和节显治事堂三件逸事,多侧面地塑造了这位正直官吏的形象,表现出一个关心人民、不畏强暴,并能知机于事先,临财不苟取的旧时代的优秀人物形象。全文可分为四段:

第一段 即第一个事件:勇服郭晞。作者依次写段秀实悍卒肆志,自荐平乱,诣营陈辞,请留宿营,突出了段秀实外柔内刚的性格。事情的起因是郭晞纵士卒残害百姓,为所欲为。作者先详细地叙述了士卒肆志之状:天天成群结队地在街市上强索财物,不能满意,就奋击折人手足,将各种瓦器都砸碎,狼籍满地,裸露着臂膀扬长而去,至撞杀孕妇人。写暴行之惨烈,如在眼前。接着作者指出了士卒之所以敢为所欲为的症结所在,因为汾阳王郭子仪的缘故,白孝德只是心中忧伤却不敢说明。紧接着作者又写段秀实自荐担任都虞候前去平乱,显示了他的刚勇无畏。不久,在郭晞士卒十七人再度横行时,段秀实果断地派士兵捕捉了他们,并一一斩首,把头插在长矛上,竖立在街市示众。这里“注”和“植”两个动词,非常有力地突出了段秀实的“勇”。这是一写其勇。段秀实为民除了害,大快人心,然而郭晞士卒并不肯罢休,立时都披上盔甲,事件进入高潮。此时白孝德震恐,而段秀实从容镇定,临危不惧,决定诣营陈辞。作者极写郭晞士卒剑拔弩张,如临大敌的紧张气氛,反衬了段秀实的大智大勇。段秀实不带卫士,不带佩刀,坦然出现在郭营,使郭晞士卒愕然。段秀实知道要治服郭晞,不可能凭借武力,只能晓之以理,因此,辞卫士,解佩刀,选年老腿跛的人持马,这是从心理上消除对方的戒备。作者这样叙写的寓意是:段秀实是不怕死的。他外柔内刚,平易而又刚强的个性在这里得到了充分的体现。至此,段秀实已渐居主动地位,他向郭晞慷慨陈词,指明利害关系后,终于折服了对方。这是二写其勇。至此,事件似已告终,但作者又出人意料地写了段秀实要求留宿军营一节。之所以要写这一情节,是因为段秀实用大义和利害晓喻郭晞,使郭晞心悦诚服,再拜谢罪,顾叱士卒说:“皆解甲散还火伍中,敢哗者死!”郭晞到底有无约束部下的决心,段秀实要探明白。留宿军营,既显示了段秀实的坦荡胸怀,又可考察郭晞改过的诚意和决心。这是三写其勇。

第二段 即第二个事件:仁愧焦令谌。段秀实除了以刚勇取胜对方外,还具有仁信爱民之心。这则逸事叙述他同情、救助、安抚一个无力交租而惨遭毒打的农民。作者通过段秀实一系列行动,展现了他对农者的怜悯之情。写这则事件的结局,作者让第三者淮西寓军帅尹少荣出场,由他怒斥焦令谌的不敬、不耻、不愧,从侧面烘托了段秀实仁厚慈惠的爱民之心。

第三段 即第三个事件:节显治事堂。段秀实不仅具有不畏强暴,疾恶如仇、爱民如子的高贵品质,而且还有清正廉洁的节操。作者写段秀实洞察朱泚之心,拒不收礼,将礼物栖之梁木的逸事,颂扬了他的高风亮节。这则逸事作为段秀实拿笏击朱泚行为的补充,说明他的气节,不仅表现在大处,而且见于小处,人物形象更显得光彩。 上述三则逸事,发生的时间、地点虽名异,彼此间也无联系,但其精神是相通的。从作者客观的叙述中,使人感受到了深沉的赞颂之情。

第四段 交代写作该文的时间、原因及材料的来源,以说明逸事状内容之不谬。

段太尉逸事状写作特点

 《段太尉逸事状》的写作特点大抵可分为三点:一是精心选材,每一件事都突出表现主人公思想性格的一个方面;二是用个性化的语言行动塑造人物形象,描写生动形象,而不作议论;三是使用倒叙手法,有利于主题突出,文章结构巧妙。

 首先是精心选材,全文写了段秀实三件事,每一件事都表现他的思想性格的一个侧面。第一件逸事详细记述了段秀实自荐平乱,只身前往军营,面对全身披挂、张牙舞爪的乱军,慷慨陈辞,抓住要害说服郭晞,又主动留宿营房,以凛然正气震摄乱军,每一步骤都突出了他的“勇敢”。第二件事表现了段秀实仁义爱民的思想品德,第三件事表现了段秀实很有政治远见,颂扬了他的清正廉洁。三件事,各有不同的侧重点,把三件事联系到一起,可以完整地钩勒出段秀实的思想品德:见义勇为、仁义爱民、廉洁清正。

 柳宗元在该文中未发一句评论,而是用富有个性化的言语行为来表现段秀实的思想性格。如第一件事,显示了他平定乱军、安抚民心的决心和魄力。第二件事中,段秀实勇闯军营,仅仅几句话就点明了问题的要害,致使郭晞及其部下不得不垂首俯教。这些描写体现了柳宗元善于用个性化的言行刻画人物形象的艺术手法。叙述第三件事时也是以人物的言行来表现人物思想性格。段秀实对无故挨打的农民倾注了他自己的仁爱,寥寥几笔,一个正直、仁义而又满腔义愤、无处说理的君子形象跃然纸上。

 文章根据表现主题的需要,采用了倒叙的方法。文中写了段秀实三件逸事,如按事情发生的先后顺序来安排结构,那么“仁愧焦令谌”一事在先,“勇服郭晞”在后,但作者叙事时有意将先后顺序颠倒,作者在最后一段点出他的良苦用心,是为了反驳当时一些别有用心的人对段秀实的污蔑。这些人编造“武人一时奋不虑死,以取名天下”的流言贬低段秀实宁死不附叛贼的英壮行为,而作者为了突出强调段秀实临死不屈的行为绝非一时冲动,称他“遇不可,必达其志,决非偶然”。另外将精彩事例先行叙述,也能更吸引读者。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
写人

本文提供段太尉逸事状原文,段太尉逸事状翻译,段太尉逸事状赏析,段太尉逸事状拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/6404.html

友情链接>>