无题二首(凤尾香罗薄几重)拼音版|翻译|赏析|原文_是李商隐的诗词_城南实验中学

无题二首(凤尾香罗薄几重)拼音版

作者:李商隐 朝代:唐朝
无题二首(凤尾香罗薄几重)原文
凤尾香罗薄几重,碧文圆顶夜深缝。 扇裁月魄羞难掩,车走雷声语未通。 曾是寂寥金烬暗,断无消息石榴红。 斑骓只系垂杨岸,何处西南待好风。 重帏深下莫愁堂,卧后清宵细细长。[1] 神女生涯元是梦,小姑居处本无郎。 风波不信菱枝弱,月露谁教桂叶香。 直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。
无题二首(凤尾香罗薄几重)拼音版
fèng wěi xiāng luó báo jǐ zhòng ,bì wén yuán dǐng yè shēn féng 。 shàn cái yuè pò xiū nán yǎn ,chē zǒu léi shēng yǔ wèi tōng 。 céng shì jì liáo jīn jìn àn ,duàn wú xiāo xī shí liú hóng 。 bān zhuī zhī xì chuí yáng àn ,hé chù xī nán dài hǎo fēng 。 zhòng wéi shēn xià mò chóu táng ,wò hòu qīng xiāo xì xì zhǎng 。[1] shén nǚ shēng yá yuán shì mèng ,xiǎo gū jū chù běn wú láng 。 fēng bō bú xìn líng zhī ruò ,yuè lù shuí jiāo guì yè xiāng 。 zhí dào xiàng sī le wú yì ,wèi fáng chóu chàng shì qīng kuáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李商隐的诗词大全 李商隐的代表作 写过的诗词

《赠郑谠处士》 《汉南书事》 《桂林路中作》 《夜冷》 《灵仙阁晚眺寄郓州韦评事》 《乐游原》 《歌舞》 《游灵伽寺(以下见《统签》)》 《幽居冬暮》 《代应二首》 《韩碑(元和天子神武姿)》 《过姚孝子庐偶书》 《代董秀才却扇》 《鸾凤》 《隋宫》 《嫦娥(嫦娥应悔偷灵药)》 《无题·相见时难别亦难》 《漫成三首》 《十一月中旬至扶风界见梅花》 《涉洛川》 《崔处士》 《观灯乐行》 《韩翃舍人即事》 《烧香曲》 《汴上送李郢之苏州》 《北齐二首》 《旧将军》 《定子(此诗又见《杜牧外集》,题作隋苑)》 《江村题壁》 《瑶池》 《燕台诗四首》 《乐游原》 《利州江潭作(感孕金轮所)》 《过故崔兖海宅与崔明秀才话旧因寄旧僚杜赵李三掾》 《无题(昨夜星辰昨夜风)》 《商於》 《春深脱衣》 《判春》 《行次昭应县道上,送户部李郎中充昭义攻讨》 《梦泽》 《奉寄安国大师兼简子蒙》 《子初郊墅》 《题道静院院在中条山故王颜中丞所置虢州刺史…写真存焉》 《骊山有感》 《无题·昨夜星辰昨夜风》 《无题(相见时难别亦难)》 《少年》 《咏史二首·其二》 《天涯》 《隋宫守岁》 《东阿王》 《南潭上亭宴集以疾后至因而抒情》 《赠司勋杜十三员外》 《夜雨寄北》 《沛国东风吹大泽,蒲青柳碧春一色。》 《和刘评事永乐闲居见寄》 《宫辞》 《日射》 《房君珊瑚散》 《药转》 《细雨》 《无题二首(凤尾香罗薄几重)》 《追代卢家人嘲堂内》 《忆梅》 《三月十日流杯亭》 《华清宫(天宝六载,改骊山温泉宫曰华清宫)》 《河清与赵氏昆季宴集得拟杜工部》 《和孙朴韦蟾孔雀咏》 《饮席代官妓赠两从事》 《寄太原卢司空三十韵(卢钧)》 《令狐舍人说昨夜西掖玩月因戏赠》 《七月二十九日崇让宅宴作》 《贾生》 《玄微先生》 《李贺小传》 《花下醉》 《评事翁寄赐饧粥走笔为答》 《骄儿诗》 《无题四首》 《街西池馆》 《子直晋昌李花(得分字)》 《谒山》 《正月崇让宅》 《杜工部蜀中离席》 《赠刘司户蕡》 《谢先辈防记念拙诗甚多,异日偶有此寄》 《潭州》 《代贵公主》 《九成宫(九成宫本隋仁寿宫贞观间修之以避暑因更名)》 《微雨》 《赠庾十二朱版》 《寄罗劭兴》 《肠》 《夜雨寄北》 《无题·来是空言去绝踪》 《筹笔驿(猿鸟犹疑畏简书)》 《杨本胜说于长安见小男阿衮》 《送王十三校书分司》 《一片》 《题白石莲花寄楚公》

无题二首(凤尾香罗薄几重)鉴赏

  李商隐爱情诗以《无题》最著名。这是两首恋情诗。诗人追忆昨夜参与的一次贵家后堂之宴,表达了与意中人席间相遇、旋成间阻的怀想和惆怅。其中第一首无题诗(“昨夜星辰昨夜风”)更是脍炙人口。  

  这首七律,首联由今宵之景触发对昨夜席间欢聚时光的美好回忆。在这个星光闪烁、和风习习的春夜里,空气中弥漫着令人沉醉的幽香,一切似乎都与昨晚在贵家后堂宴饮时的景况相同,而席间与意中人相遇的那一幕却只能成为难以重现的回忆了。诗人并未直接叙写昨夜的情事,而是借助于星辰好风、画楼桂堂等外部景物的映衬,烘托出昨夜柔美旖旎的环境气氛,语句华美流转,富于唱叹的情致,将读者带入温馨浪漫的回忆中。颔联抒写今夕对意中人的思念。自己此刻虽然没有彩凤般的双翅,得以飞越重重阻碍与意中人相会,但相信彼此的眷恋之心当如灵异的犀角暗中相通。“身无”、“心有”,一退一进,相互映照,是间隔中的契合与沟通,怅惘中的喜悦与慰藉,表现了诗人对这段美好情缘的珍视和自信。两句比喻新奇贴切,剖划深刻细致,展示了诗人抒写微妙矛盾的心理感受的高超才力。颈联具体追忆昨夜与意中人共预盛会的场景,而诗人此际落寞抑郁情怀自在言外矣。诗人回想昨晚宴席之间,灯红酒暖,觥筹交错,藏钩射覆,笑语喧阗,场面是何等热烈醉人啊!“春酒暖”和“蜡灯红”,不但传神地刻画出宴会间热烈融洽的欢乐气氛,也使读者联想到烛光掩映下女子的红晕面颊,彼此的目成心会已不言自明,真是酒不醉人人自醉。尾联回忆今晨离席应差时的情景和感慨。昨夕的欢宴彻夜到晓,楼内笙歌未歇,楼外鼓声已响,诗人自叹像随风飘转的蓬草,身不由己,不得不去秘书省应差,开始了又一天寂寞无聊的校书生涯,而与席上的意中人则后会难期了。岂独相思苦,长叹业未成。恋情阻隔的怅惘与身世沉沦的感叹交汇于诗人胸中,使此诗的内涵和意蕴得到了扩大和深化,在绮丽流动的风格中有着沉郁悲慨的自伤意味。

  第一首七律确实是很出色的爱情诗,而其内容是通过第二首七绝补充说明的。第二首无题诗(“闻道阊门萼绿华”)大致意思是说:当年常常听到人们谈论阊门中有位叫萼绿华的女子长得美丽绝伦,但总是觉得在天边那么遥远,却没想到昨晚像萧史那样参加一次豪门盛宴后,竟然产生了偷窥的冲动。诗人说的是吴宫苑内花,当然不会是花园里的花卉植物,而是如花似玉的美女。秦楼客,用萧史典故,显言己之为爱婿身份。诗意中既有寓慨,又有艳情,但主要还是表达男女之间心心相印的恋情。

  这组诗艺术上有极高的价值,尤其的第一首七律,感情深挚缠绵,炼句设色,流丽圆美。诗人将身世之感打并入艳情,以华艳词章反衬困顿失意情怀,营造出情采并茂、婉曲幽约的艺术境界。诗中意象的错综跳跃,又使其主旨带有多义性和歧义性,诗人对心灵世界开掘的深度和广度,确实是远迈前人的,其在文学史上的地位,很大程度上便取决于这类无题诗所产生的巨大而持久的影响。

李商隐简介

李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而趋附。所以他常常遭到攻击,一生不得志,没有任过重要官职,只是在四川、广西、广东和徐州等地做些幕僚的工作。四十五岁时死于郑州。他的诗长于律、绝,富于文采,风格色彩浓丽,多用典,意旨比较隐晦,以《无题组诗最为著名。有《李义山诗集》。
爱情 组诗

本文提供无题二首(凤尾香罗薄几重)原文,无题二首(凤尾香罗薄几重)翻译,无题二首(凤尾香罗薄几重)赏析,无题二首(凤尾香罗薄几重)拼音版,李商隐简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/627.html

友情链接>>