韩冬郎即席为诗相送拼音版|翻译|赏析|原文_是李商隐的诗词_城南实验中学

韩冬郎即席为诗相送拼音版

作者:李商隐 朝代:唐朝
韩冬郎即席为诗相送原文

              其一

十岁裁诗走马成, 冷灰残烛动离情。

桐花万里关山路, 雏凤清于老凤声。

              其二

剑栈风樯各苦辛,别时冰雪到时春。
为凭何逊休联句,瘦尽东阳姓沈人。

韩冬郎即席为诗相送拼音版

              qí yī

shí suì cái shī zǒu mǎ chéng , lěng huī cán zhú dòng lí qíng 。

tóng huā wàn lǐ guān shān lù , chú fèng qīng yú lǎo fèng shēng 。

              qí èr

jiàn zhàn fēng qiáng gè kǔ xīn ,bié shí bīng xuě dào shí chūn 。
wéi píng hé xùn xiū lián jù ,shòu jìn dōng yáng xìng shěn rén 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李商隐的诗词大全 李商隐的代表作 写过的诗词

《辛未七夕》 《饯席重送从叔余之梓州》 《登乐游原》 《评事翁寄赐饧粥走笔为答》 《代赠》 《自桂林奉使江陵途中感怀寄献尚书》 《饮席戏赠同舍》 《送从翁东川弘农尚书幕》 《白云夫旧居》 《杂曲歌辞。无愁果有愁曲》 《高花》 《日射》 《夕阳楼》 《旧将军》 《乐游原 / 登乐游原》 《寄恼韩同年二首(时韩住萧洞)》 《潭州》 《玉山》 《重过圣女祠》 《杜司勋(牧)》 《江东》 《失猿》 《龙池》 《寄蜀客》 《楚宫二首(后首一作天水闲话旧事)》 《浑河中》 《赠司勋杜十三员外》 《微雨》 《梓潼望长卿山至巴西复怀谯秀》 《瑶池(瑶池阿母绮窗开)》 《正月十五闻京有灯恨不得观》 《房中曲》 《壬申闰秋题赠乌鹊》 《落花》 《富平少侯》 《假日》 《富平少侯》 《哀筝》 《灞岸》 《寄成都高苗二从事(时二公从事商隐座主府)》 《楚吟》 《碧瓦》 《滞雨》 《题二首后重有戏赠任秀才》 《因书》 《效徐陵体赠更衣》 《春深脱衣》 《清河》 《过伊仆射旧宅》 《题李上谟壁》 《彭城公薨后赠杜二十七胜李十七潘二君…安平公门下》 《骄儿诗》 《小园独酌》 《闻著明凶问哭寄飞卿》 《嘲桃》 《任弘农尉献州刺史乞假还京》 《韩翃舍人即事》 《别智玄法师》 《陆发荆南始至商洛》 《赠田叟》 《赠歌妓二首》 《北青萝》 《嘲桃》 《写意》 《瑶池》 《汉宫词》 《无题二首(凤尾香罗薄几重)》 《赋得桃李无言》 《为有》 《茂陵》 《代赠二首·其一》 《骊山有感》 《筹笔驿》 《嫦娥(嫦娥应悔偷灵药)》 《风雨》 《随师东》 《哭遂州萧侍郎二十四韵(萧浣)》 《无题二首》 《和韩录事送宫人入道》 《效长吉》 《宿晋昌亭闻惊禽》 《对雪二首》 《偶成转韵七十二句赠四同舍》 《有感二首(乙卯年有感丙辰年诗成二诗纪甘露之变)》 《哭刘司户蕡》 《谒山》 《寒食行次冷泉驿》 《寄永道士》 《三月十日流杯亭》 《崇让宅东亭醉后沔然有作》 《北齐二首》 《韩碑》 《故驿迎吊故桂府常侍有感》 《宋玉》 《城外》 《令狐舍人说昨夜西掖玩月因戏赠》 《留赠畏之》 《无题·重帏深下莫愁堂》 《悼伤后赴东蜀辟至散关遇雪》 《李贺小传》

韩冬郎即席为诗相送注释及译文

译文一十岁就能够即席作诗,酒宴上的蜡烛烧残了大半,烛芯的灰烬也冷却了。送别的筵宴已近尾声,在座的人触动离情。遥远的丹山道上,美丽的桐花覆盖遍野,丹山路上不时传来雏凤清脆圆润的鸣声,应和着老凤苍亮的呼叫,显得更为悦耳动听。

译文二(在昨日)蜡烛点点、滴泪成灰,凄凄满别情的送别宴席上,(您的儿子)十岁的韩偓文思敏捷的就像东晋的袁虎一样,走马之间即成文章;(不久,您将带您的儿子到果州上任了)在那万里长的丹山路上,桐花盛开,花丛中传来那雏凤的鸣声,一定会比那老凤更为清亮动听(您儿子的才情就像雏凤一样一定比你这只老凤凰的声音还清亮)。“老凤”之声。

注释⑴韩冬郎:韩偓,浮名冬郎,是李商隐的连襟韩瞻的儿子,是晚唐大有名气的诗人,有《翰林集》一卷,《香奁集》三卷。“连宵侍坐徘徊久”是残句,原诗已佚。老成:指冬郎虽年少,但诗风老练成熟。杜甫敬赠郑谏议十韵》:“毫发无遗憾,波澜独老成。”他日追吟:公元851年(大中五年)李商隐将赴梓州柳幕,离长安时,韩偓父子为之饯行,偓曾作诗相送,其诗有“连宵侍坐徘徊久”句。至公元856年(大中十年),李回长安,因作二首绝句追答。畏之:韩瞻的字。⑵十岁:公元851年(大中五年),韩偓十岁。裁诗:作诗。走马成:言其作诗文思敏捷,走马之间即可成章。《世说新语·文学》:“桓宣武北征,袁虎时从,被责免官。会须露布文,唤袁倚马前令作。手不辍笔,俄得七纸,殊可观。东亭在侧,极叹其才。”李白与韩荆州书》:“虽日试万言,倚马可待。”⑶“冷灰”句:当是当时饯别宴席上的情景。⑷“桐花”句:《诗·大雅·卷阿》:“凤皇鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳。”《山海经·南山经》:“丹穴之山……丹水出焉……有鸟焉,其状如鸡,五采而文,名曰凤凰。”《史记·货殖传》:“巴蜀寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世。” 现常用后句,泛指后起之秀将更有作为,不可限量。桐,梧桐,传说凤凰非梧桐不宿。丹山:传说为凤凰产地。⑸“雏凤”句:此戏谑韩瞻,并赞其子韩偓的诗才。《晋书·陆云传》:“陆云幼时,吴尚书广陵闵鸿见而奇之,曰:‘此儿若非龙驹,当是凤雏。’”又杜甫有“清新庾开府”“庾信文章老更成”诗句,商隐此言“清”“老”,当即此意。在商隐赴梓幕后不久,韩瞻亦出任果州刺史,韩偓必随行,所以这里说丹山路上,有“雏凤”

韩冬郎即席为诗相送创作背景

唐大中五年(851)秋末,李商隐离京赴梓州(州治在今四川三台)入东川节度使柳仲郢幕府。在送别李商隐晚宴上,时年十岁韩偓即席赋诗,才惊四座。大中十年,李商隐返回长安,重诵韩偓题赠的诗句,回忆往事,写了两首七绝酬答。这是其中的第一篇。

韩冬郎即席为诗相送赏析一

酒宴上的蜡烛烧残了大半,烛芯的灰烬也冷却了。用“冷灰残烛”,说明送别的筵宴已近尾声,阖座的人触动离情。在这种惨淡的气氛中,十岁的冬郎触发了诗思,飞速地挥写成送别的诗章。这就是此篇头两句对当年情景的追述。别宴的情况交代简略,重点突出冬郎题诗,是为了主题的需要。

记事已毕,转入评赞。为了不使诗句沦于一般的套语,诗人使用了比喻的手法,将冬郎父子比作凤,以“雏凤清于老凤声”表明青出于蓝,抽象的道理从而转化为具体的形象。如此还不够生动。诗人又联想到,传说中凤凰产在丹山,它喜欢栖息的是梧桐树。经过想象的驰骋,便构成这样一幅令人神往的图景:遥远的丹山道上,美丽的桐花覆盖遍野,花丛中不时传来雏凤清脆圆润的鸣声,附和着老凤苍凉的呼叫,显得更为悦耳动人。这是非常富于诗情画意的描绘。看了这幅图画,冬郎的峥嵘年少和俊拔诗才就都跃然纸上了。

使用鲜活生动的联想和想象,将实事实情转化为虚拟的情境、画面,这可以说是李商隐诗歌婉曲达意的又一种表达形式。一首本来容易写得平凡的寄酬诗,以“雏凤声清”的名句历来传诵不衰,除了诗人对后辈的真切情意外,跟这样的表达形式是分不开的。

韩冬郎即席为诗相送赏析二

这首诗用一条长题说明作诗的缘由。冬郎,是晚唐诗人韩偓的小名。小字冬郎,是李商隐的姨侄,他少有才华。他的父亲韩瞻,字畏之,是李商隐的故交和连襟。大中五年(851)秋末 ,李商隐离京赴梓州(州治在今四川三台)入东川节度使柳仲郢幕府,韩偓才十岁,就能够在别宴上即席赋诗,才华惊动四座。大中十年,李商隐返回长安,重诵韩偓题赠的诗句,回忆往事,写了两首七绝酬答。这是其中的第一篇。

诗中最后两句名句,将冬郎及其父亲畏之比作凤凰。丹山相传是产凤凰的地方,其上多梧桐。桐花盛开,凤凰偕鸣,其中雏凤鸣声清圆,更胜于老凤。

李商隐简介

李商隐(813-858),字义山,号玉谿生,怀州河内(今河南沁阳县)人。出身于没落的小官僚家庭。十七岁时就受到牛僧孺党令孤楚的赏识,被任为幕府巡官。二十五岁时,受到令孤楚的儿子令孤绹的赞誉,中进士。次年受到李德裕党人河阳节度使王茂元的宠爱,任为书记,并娶他女儿为妻。唐朝中叶后期,朝政腐败,宦官弄权,朋党斗争十分激烈。李商隐和牛李两派的人都有交往,但不因某一方得势而趋附。所以他常常遭到攻击,一生不得志,没有任过重要官职,只是在四川、广西、广东和徐州等地做些幕僚的工作。四十五岁时死于郑州。他的诗长于律、绝,富于文采,风格色彩浓丽,多用典,意旨比较隐晦,以《无题组诗最为著名。有《李义山诗集》。
离别 送别

本文提供韩冬郎即席为诗相送原文,韩冬郎即席为诗相送翻译,韩冬郎即席为诗相送赏析,韩冬郎即席为诗相送拼音版,李商隐简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/593.html

友情链接>>