陋室铭拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

陋室铭拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
陋室铭原文

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?

陋室铭拼音版

shān bú zài gāo ,yǒu xiān zé míng 。shuǐ bú zài shēn ,yǒu lóng zé líng 。

sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn 。tái hén shàng jiē lǜ ,cǎo sè rù lián qīng 。

tán xiào yǒu hóng rú ,wǎng lái wú bái dīng 。kě yǐ diào sù qín ,yuè jīn jīng 。

wú sī zhú zhī luàn ěr ,wú àn dú zhī láo xíng 。nán yáng zhū gě lú ,xī shǔ zǐ yún tíng 。

kǒng zǐ yún :hé lòu zhī yǒu ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《陋室铭》 《望洞庭》 《和令狐相公春早朝回盐铁使院中作》 《南海马大夫见惠著述三通勒成四帙…钦受嘉贶诗以谢之》 《答表臣赠别二首》 《赠致仕滕庶子先辈(时及第人中最老)》 《卧病闻常山旋师策勋宥过王泽大洽因寄李六侍郎》 《西塞山怀古(王濬楼船下益州)》 《酬乐天七月一日夜即事见寄》 《重酬前寄》 《和乐天洛下醉吟,寄太原令狐相公,兼见怀长句》 《和乐天洛城春齐梁体八韵》 《贞元中侍郎舅氏牧华州时余再忝科第前后…因成篇题旧寺》 《竹枝(杨柳青青江水平)》 《赴连山途次德宗山陵寄张员外》 《赠元九侍御文石枕以诗奖之》 《阙下口号呈柳仪曹》 《酬乐天咏老见示》 《重送鸿举师赴江陵谒马逢侍御》 《吟白乐天哭崔儿二篇,怆然寄赠》 《崔元受少府自贬所还,遗山姜花,以诗答之》 《月夜忆乐天兼寄微之(一作月夜寄微之,忆乐天)》 《令狐相公见示新栽蕙兰二草之什,兼命同作》 《洛中早春赠乐天》 《竹枝词二首·其一》 《荆门道怀古》 《和令狐相公郡斋对紫薇花》 《酬郓州令狐相公官舍言怀见寄兼呈乐天》 《送蕲州李郎中赴任》 《竞渡曲》 《同白二十二赠王山人》 《和牛相公雨后寓怀见示》 《杨柳枝(轻盈袅娜占年华)》 《贾客词》 《闻道士弹思归引》 《浙西李大夫述梦四十韵并浙东元相公酬和斐然继声》 《虎丘寺见元相公二年前题名怆然有咏》 《和浙西尚书闻常州杨给事制新楼因寄之作》 《杨柳枝(金谷园中莺乱飞)》 《酬令狐相公春日言怀见寄》 《酬窦员外郡斋宴客偶命柘枝…兼呈张十一院长元九侍御》 《送令狐相公自仆射出镇南梁》 《重答柳柳州》 《赠别君素上人诗》 《送元上人归稽亭》 《途次敷水驿伏睹华州舅氏昔日行县题诗处潸然有感》 《思黯南墅赏牡丹》 《和乐天春词 / 春词》 《送周使君罢渝州归郢州别墅》 《晚步扬子游南塘望沙尾》 《调瑟词》 《潇湘神·斑竹枝》 《酬朗州崔员外与任十四兄侍御同过鄙人旧居…时守吴郡》 《浪淘沙(流水淘沙不暂停)》 《竹枝(日出三竿春雾消)》 《和令狐相公咏栀子花》 《送卢处士归嵩山别业》 《踏歌词(日暮江南闻竹枝)》 《和仆射牛相公追感韦裴六相登庸皆四十馀…并见寄之作》 《宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和》 《纪南歌》 《酬柳柳州家鸡之赠》 《送鸿举游江西》 《昏镜词》 《和令狐相公谢太原李侍中寄蒲桃》 《望夫山(终日望夫夫不归)》 《西塞山怀古》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《洞庭秋月行》 《田顺郎歌》 《杨柳枝 / 柳枝词》 《麻姑山》 《聚蚊谣》 《八月十五日夜半云开然后玩月因书一时之景寄呈乐天》 《牛相公林亭雨后偶成》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《敬酬微公见寄二首》 《乐天寄忆旧游,因作报白君以答》 《窦夔州见寄寒食日忆故姬小红吹笙,因和之》 《酬牛相公独饮偶醉寓言见示》 《伤秦姝行》 《南海马大夫远示著述兼酬拙诗…时蔡戎未弭故见于篇末》 《松江送处州奚使君》 《抛球乐(春早见花枝)》 《送李策秀才还湖南,因寄幕中亲故兼简衡州吕八郎中》 《奉酬湖州崔郎中见寄五韵》 《和裴相公寄白侍郎求双鹤》 《和李相公以平泉新墅获方外之名因为诗…兼见寄之什》 《省试风光草际浮》 《潇湘神·湘水流》 《插田歌》 《罢郡归洛阳寄友人》 《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子 / 玄都观桃花》 《故相国燕国公于司空挽歌二首》 《令狐相公见示赠竹二十韵仍命继和》 《奉和裴令公新成绿野堂即书》 《秋词二首》 《送宗密上人归南山草堂寺因谒河南尹白侍郎》 《韩信庙》 《和乐天闲园独赏八韵前以蜂鹤拙句寄呈…小巧以取大咍》

陋室铭译文及注释

译文山不在于高低,有仙人(居住)就出名;水不在于深浅,有了蛟龙就有灵气。这是间简陋的屋子,只是我的品德高尚(就不感到简陋了)。苔藓的痕迹碧绿,长到台阶上,青葱的小草映入竹帘里。与我谈笑的都是博学的人,与我交往的没有知识浅薄的人。可以弹奏不加装饰的琴,阅读佛经。没有嘈杂的音乐扰乱双耳,没有官府公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子(它们都很简陋,但居住的人都很有名,所以就不感到简陋了)。孔子说:“(既然君子住在里面),又有什么简陋的呢?”

注释题目:选自《全唐文》卷608。陋室:简陋的屋子。铭:古代刻在器物上用来警戒自己或称述功德的文字,多用韵。后来发展成一种文体。1.在(zài):在于,动词。2. 名(míng):出名,著名,这里指因...而著名,名词用作动词。3.灵(líng):名词用作动词,有灵气。4.斯是陋室(lòu shì):这是一间简陋的屋子。斯:这。是:表示判断。陋室:简陋的屋子,这里指作者自己的屋子。5.惟吾德馨:好在我(室主人)的品德高尚(就不觉得简陋了)。惟:只。吾:我,这里是指住屋的人自己。德馨:德行馨香。《尚书 君陈》:“黍稷非馨,明德惟馨。”馨:香气,这里指品德高尚。6.苔痕上阶绿,草色入帘青:苔藓的痕迹蔓到台阶,苍翠碧绿;青草的颜色映入竹帘,一片青葱。7. 鸿儒(hóng rú):这里指博学的人。鸿:大。8. 白丁:百姓,这里指没有什么学问的人。9.调(tiáo)素琴:弹奏不加装饰的琴。调:调弄,这里指弹奏(琴)。素琴:不加装饰的琴。10.金经:这里指佛经。11.丝竹:指琴瑟、箫管等乐器,这里指奏乐的声音。“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器。12.之:助词,不译。用在主谓间,取消句子的独立性。13.乱耳:扰乱双耳。乱:形容词的使动用法,使……乱,扰乱。14.案牍(dú):(官府的)公文,文书。15.劳形:使身体劳累(使动用法)。劳:形容词的使动用法,使……劳累。形:形体、身体。16.南阳:地名,今河南省南阳市西。诸葛亮在出山之前,曾在南阳卧龙岗中隐居躬耕。17.南阳诸葛庐,西蜀子云亭:南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。这两句是说,诸葛庐和子云亭都很简陋,因为居住的人很有名,所以受到人们的景仰。诸葛亮,字孔明,三国时蜀汉丞相,著名的政治家和军事家,出仕前曾隐居南阳郡隆中山中。扬雄,字子云,西汉时文学家,蜀郡成都人。庐:简陋的小屋子。18.何陋之有:即“有何之陋”,属于宾语前置。之,助词,宾语前置的标志,不译。全句译为:有什么简陋的呢?19.孔子云:孔子说,云在文言文中一般都指说。选自《论语·子罕》篇:“君子居之,何陋之有?”作者在此去掉君子居之,体现他谦虚的品格

陋室铭文言知识

一词多义⒈之:①用于主谓之间,取消句子的独立性:无案牍之劳形②结构助词,相当于“的”:近塞上之人,死者十九③代词,代指前文所指的事物④之,助词,宾语前置的标志,不译。何陋之有⒉往来:①表示交往的人:谈笑有鸿儒,往来无白丁 。②表示来来往往的人:其中往来种作(《桃花源记》)

词类活用⒈名:名词活用动词,出名。例句:山不在高,有仙则名⒉灵:名词活用为动词,显出有灵气。例句:水不在深,有龙则灵⒊馨:名词活用为动词,有了芳馨。例句:斯是陋室,惟吾德馨⒋乱:形容词的使动用法,使……受到扰乱。例句:无丝竹之乱耳⒌劳:形容词的使动用法,使……感到劳累。例句:无案牍之劳形⒍上:方位名词作动词,蔓上。例句:苔痕上阶绿⒎绿:形容词作动词,变绿。例句:苔痕上阶绿

古今异义⒈无案牍之劳形(形:身体;今常用义为:样子)⒉惟吾德馨(馨:品德高尚;今义为:芳香.)⒊谈笑有鸿儒(鸿:大,渊博;今义为:鸿雁,书信.)⒋无丝竹之乱耳(丝竹:琴瑟箫笛等管弦乐器,这里指奏乐乐器的声音;今义为:丝绸和竹子)5.可以调素琴 (调:弹奏;今义为:调解)

陋室铭鉴赏

 《陋室铭》即开篇以山水起兴,水可以不在深,只要有了仙龙就可以出名,

 那么居处虽然简陋,却因主人的有“德”而“馨”,也就是说陋室因为有道德品质高尚的人存在当然也能出名,声名远播,刻金石以记之。山水的平凡因仙龙而生灵秀,那么陋室当然也可借道德品质高尚之士播洒芬芳。此种借力打力之技,实为绝妙,也可谓作者匠心独具。特别是以仙龙点睛山水,构思奇妙。“斯是陋室,唯吾德馨”,由山水仙龙入题,作者笔锋一转,直接切入了主题,看引论铺下了基础。也点出了陋室不陋的原因,其原因是德馨二字。

 在此点看出,作者写此随笔是经过反复思考的,绝对不是一时的灵感冲动。绝句可以是灵光乍现,而连接无暇却是平时的功底积累与反复推敲了。4—7句刁难下祭出此文,并将其刻于石上,具有很强烈的针锋相对的性质。从全文的写作手法来看,通篇以“比”的手法一气呵成,而不是烘托。那么“苔痕”和“谈笑”二句究竟在说什么呢? 青苔在石阶上(照样)绿意盎然,野草在荒地里(依然)郁郁青青。言下之意是什么呢?我刘禹锡在哪里都不改本色,我所交往的都是有修养的饱学之士,没有(你们这些)无学之辈。作者以青苔和野草来比喻自己独立的人格,这是气节的写照,是不屈的宣言。 “可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”。这两句同样延续了“比”的手法,只不过由类比变成了反向的对比。

 如果说本文的1~3句是一种铺垫,那么4~7句则进入了真正的对抗。作者以诗一般优美的语言展示了自己的铮铮傲骨,同时,也对势利小人进行了无情的鞭挞。

 “南阳诸葛庐,西蜀子云亭”作者借诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭作类比,引出自己的陋室,及人为自己的楷模,希望自己也能如同他们一样拥有高尚的德操,反映自己以古代贤人自况的思想,同时暗示了陋室不陋。实际上刘禹锡这样写还有另一层深意,即诸葛亮是闲居隆中草庐以待明主出山。而扬雄呢?却是淡薄于功名富贵,潜心修学之士,虽官至上品,然他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。作者引用此二人之意,他想表达的意思是:处变不惊、处危不屈、坚守节操、荣辱从容的意思。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向吧。这结合作者官场的起起落落,是比较符合实际情况的。

 结句引用“孔子云:何陋之有?”,引古人之言, 收束全篇, 说明陋室“不陋”。表达了他对当时封建礼教的最高道德品质的追求。用圣人肯定的操守来规范要求自己,也许就是刘禹锡对自己的道德品质的最高要求。这样的结句,不说其中的内容是何种意思,但结合题意,却是妙手天成。因为封建礼教是以儒家的道德标准为最高道德标准的,孔圣人的肯定,也就为他道德品质的论注下了最好的定论,论文当有论据,而引孔圣人言作为论据,无疑在当时是最好的论据,充分而不可辩驳。

陋室铭写作技法

 《陋室铭》的写作技法运用繁杂,在区区八十一字内运用了对比,白描,隐寓,用典,借代类比等手法,而且押韵,韵律感极强,读来金石掷地又自然流畅,一曲既终,犹余音绕梁,让人回味无穷。

句式 从句式看,《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐,给人一种视觉上的齐整之美。但《陋室铭》中"何陋之有"又是散句。所以句式上《陋室铭》是骈散结合,使文章节奏明快、语言错落有致,读来抑扬顿挫,和谐悦耳,在听觉上给人音乐的美感。同时,文章又重在五言,间以四言、六言,因而句式参差,文章一韵到底。

比兴 最突出的艺术手法的比兴。文章开头运用“山”“水”类比,引出陋室具有名和灵的性质,点明主旨,暗示陋室不陋(以山水比陋室,以仙龙比德,以名灵比馨)。

反向立意 从立意看,《陋室铭》以衬托手法托物言志。并以反向立意的方式,只字不提陋室之“陋”,只写陋室"不陋"的一面,而"不陋"是因为"德馨",从而自然地达到了抒怀的目的。表达了作者洁身自好、不慕富贵的节操和安贫乐道的情趣,以及不与世俗同流合污的情感。

线索 从线索看,《陋室铭》以"惟吾德馨"的立意贯穿全文的始终:开头引出"惟吾德馨",而后又以居室环境、往来人物和日常生活表述"惟吾德馨",最后又以"诸葛庐","子云亭"的"何陋之有"映衬"惟吾德馨"。这都是作者的主观感受。

托物言志 作者引用何陋之有的用意在于“陋室不陋”,“惟吾德馨”统领全篇。 从表达方式看,《陋室铭》聚描写、抒情议论于一体。通过具体描写"陋室"恬静、雅致的环境和主人高雅的风度来表述自己高洁隐逸情怀。 作者把自己的感情寄托与某一具体的事物中,通过对事物的描写更好的表达自己的思想感情。

抒情 文章借助陋室说理,以抒情的笔调表明作者高洁的品格,事中见理,景中显情,诚可谓“情因景而显,景因情而生”。这样就把作者的闲情逸事,居室美景写得含蓄生动而意韵悠远。 文章巧于用典。如借“诸葛庐”、“子云亭”以自况,且引孔子之语——“何陋之有?” 说明陋室“不陋”,从而增强了文章说理的可信性和说服力。 总之,作者在文中不是以“君子”自我标榜,而是以君子的敬德修业律已,表现为一种对人生失意仕途坎坷的超然豁达和乐观开朗的人生态度。惟其如此,我们与其视其为一篇阐述陋室“不陋”的散文,倒不如说这是一首赞颂陋室以显主人淡泊高雅之生活情趣的抒情诗。

主题 从主题看,《陋室铭》通过对居室交往人物生活情趣的描绘,极力形容陋室不陋,《陋室铭》一文表现了作者不与世俗同流合污,洁身自好、不追求声色娱乐的生活态度。表达了作者高洁傲岸的情操,流露出作者安贫乐道的情怀。“铭”是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来发展成为一种文体,这种文体有用韵的特点。 从题目看,作者是在赞美陋室,为陋室作铭,其实不然,作者是借物抒情,托物言志。本文运用借物抒情、托物言志,通过对陋室的描写,表达了作者甘居陋室、安贫乐道的思想感情,表现了作者不慕富贵,不与世俗同流合污的高尚节操。全文81字,可说是字字写陋,又字字透着不陋。开篇16字,为全文写不陋奠定了基调。“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”从表面看来,“仙”与“龙”是为山、水增色彩,实则是喻陋室之主。陋室主人身居陋室,而精神思想却那般富有充实:“鸿儒”、“金经”、“素琴”,不单从交往、学习愉悦几方面描写出陋室之主追求之不陋,就是“鸿、金、素”三字内涵之丰富,也是与陋无缘的。正如他自己所言“斯是陋室,惟吾德馨”,用芬芳四溢的香气形容其高尚的思想品德,这就突出了陋室之主追求的不是荣华富贵(无丝竹之乱耳),也不是功名利禄(无案牍之劳形),而是心之洁,趣之雅,德之馨。作者将其陋室比作“诸葛庐”、“子云亭”,树立榜样,意在自勉,更表现出了作者安贫乐道之心,所以说“何陋之有”。 这篇铭文运用托物言志的表现方法,通过赞美简陋的居室,表达了作者不慕荣利,不愿与世俗同流合污的生活态度,保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。 从这篇文章,我们可以看出作者追求之高雅,精神之富有,使人感受的是陋室不陋,就是直接描写陋室的词句“苔痕上阶绿,草色入帘青”,也让人体会不到一点“陋”意,给人更多的则是郁郁葱葱的青草掩映下的小屋,充满了勃勃生机。真是陋室不陋。 全文仅81字,有三层意思。第一层(第1~3句),运用类比点明主旨:“斯是陋室,惟吾德馨。”点明文章主旨“惟吾德馨”,陋室不陋。第二层(第4~7句),描写居室环境、来往客人、日常生活,揭示“德馨”的内涵:幽美清雅的环境,反映室主人宁静淡泊的心境;学问渊博的来客,表明室主人高雅脱俗的情怀;恬然自适的生活,则表现主人安贫乐道的情趣和对世俗生活的厌弃,从而点明了“德馨”是“陋室不陋”的原因。第三层(第8~9句),把自己的陋室与“诸葛庐”、“子云亭”相比,并以孔子的话结束全文,含蓄的表达了作者以君子自况的高雅情趣,与开头“惟吾德馨”遥相呼应。

修辞 ⑴托物言志的写法 ⑵反向立意的构思 ⑶对仗工整,押韵 ⑷采用类比与起兴的手法 ⑸运用互文的修辞手法

陋室铭主题思想

 这篇铭文融诗文之长,简短而又精粹,情丰而又理胜。写的是“陋室”,赞美的是“德馨”。因为品德高尚,所以陋室生光,无陋可言,读起来气象雄浑,朗朗上口,沁人心脾。

 可以说,这篇短文表现的主题就是通过对陋室的描绘和歌颂,表达了作者不与世俗同流合污,安贫乐道洁身自好的高尚情操,反映了他不慕富贵高洁清峻的品格。文中“斯是陋室,惟吾德馨。”这句话为本文的中心句,这句话可以看出作者陋室而不陋的根本原因在于自己本身的品德高尚。后“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”可以看出作者的身高志愿,不与世俗同流合污的心态,后,用“南阳诸葛庐,西蜀子云亭.''用各路名人的陋室再一次来突出自己的品德高尚。最后借用孔子的话“何陋之有”,又一次的写出自己的品德高尚,突出了主题“陋室不陋”。

陋室铭经典诗句

 本文主旨句:斯是陋室,惟吾德馨。

 体现陋室环境清幽,突出景色之雅的句子:苔痕上阶绿,草色入帘青。

 体现作者交往之雅的句子(从日常交往方面写出“陋室不陋”的句子):谈笑有鸿儒,往来无白丁。

 体现作者活动情趣的句子:A正面写:可以调素琴,阅金经。B反面写:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

 作者以古代名贤自比的句子:南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

 全文中画龙点睛的句子:孔子云:何陋之有? 与时人莫小池中水,浅处无妨有卧龙。意义相同的句子是:“水不在深,有龙则灵”

 文中运用了类比手法的句子是:1.山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。2.南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

 文中有两处运用了虚、实结合的的写法:第一处实写:谈笑有鸿儒。 虚写:往来无白丁。 第二处实写:可以调素琴,阅金经。 虚写:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

陋室铭简介

 《陋室铭》选自《全唐文》卷六百零八集。一说为刘禹锡所著,另一说则为早于刘禹锡所著。

 “铭”本是古代刻于器具和碑文上用于警戒自己或陈述自己的功德的文字,多用于歌功颂德、祭奠祖先与昭申鉴戒。后来逐渐发展演变为一种独立的文体,这种文体一般都是用韵的。由于这种文体独特的历史渊源,使这种文体具有篇制短小、文字简约、寓意深刻等特点。根据古文体的分类, “铭”是应用文。明白了铭的意思,也就明白题意,即对陋室描述,通过陋室对论语进行歌颂。实际上也就是借陋室之名行破迷开悟,引人入胜,这才是作者真正的意思。托物言志,以此阐明作者的隐居生活态度是安贫乐道和人生观的价值。此处陋室是刘禹锡于长庆四年任和州刺史时所建。

 选自《全唐文》。室成之后,由书法家柳公权书《陋室铭》写并勒之成碑,树建市旁。后因战乱洗劫,室碑俱毁。现存陋室系清乾隆知州宋思仁重建,1902年岭南金保福补书《陋室铭》碑一方。

陋室铭写作背景

 刘禹锡因参加过当时政治革新运动而得罪了当朝权贵,被贬至安徽和州县当一名不小的通判。按规定,通判应在县衙里住三间三厢的房子。可和州县看人下菜碟,见刘禹锡是从上面贬下来的软柿子,就故意刁难。先安排他在城南面江而居,刘禹锡不但无怨言,反而很高兴,还随意写下两句话,贴在门上:“面对大江观白帆,身在和州思争辩。”和州知县知道后很生气,吩咐衙里差役把刘禹锡的住处从县城南门迁到县城北门,面积由原来的三间减少到一间半。新居位于德胜河边,附近垂柳依依,环境也还可心,刘禹锡仍不计较,并见景生情,又在门上写了两句话:“垂柳青青江水边,人在历阳心在京。”

 那位知县见其仍然悠闲自乐,满不在乎,又再次派人把他调到县城中部,而且只给一间只能容下一床、一桌、一椅的小屋。半年时间,知县强迫刘禹锡搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。想想这位势利眼的狗官,实在欺人太甚,遂愤然提笔写下这篇超凡脱俗、情趣高雅的《陋室铭》,并请人刻上石碑,立在门前。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
初中文言文 古文观止

本文提供陋室铭原文,陋室铭翻译,陋室铭赏析,陋室铭拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5251.html

友情链接>>